Promotic

Přidání prohlížeče trendů

Aby bylo možné prohlížet průběhy jednotlivých trendovaných proměnných, je nutno založit nejprve nový grafický obraz (lze vložit prohlížeč trendů i do stávajícího panelu ale to teď nedělejte). Nevytvářejte však základní objekt typu PmaPanel, kde by bylo nutné nastavit vše ručně, ale raději použijte předkonfiguraci připravenou pro prohlížení trendů:

V editoru Pma objektů v objektu "/BoilerPlant/Boiler1" vytvořte nový objekt: "/ Obrazy (PmaPanel) / Trendy a grafy / Prohlížeč trendů".Po výběru této položky se zobrazí menu této předkonfigurace. Obvykle zde nemusíte nic měnit, postačí ponechat přednastavené parametry. Zatrhněte konfigurátor "Tlačítko pro Export dat do CSV souboru" a následně v konfigurátoru "Cesta k objektu PmaTrendGroup" vyberte objekt Trends ve stromu Pma objektů. Tímto krokem jste právě vytvořili grafický obraz, který ve vaší aplikaci umožňuje prohlížení trendovaných hodnot.

Nastavení prohlížeče trendů

Po spuštění aplikace stiskněte v horní liště tlačítko s názvem "Obrazy". V otevřeném okně vyberte "Panel Trends View" a potvrďte. Otevře se okno s prohlížečem trendů, nicméně zatím nezobrazuje žádné průběhy hodnot, protože jste zatím nikde neurčili, které proměnné a jakým způsobem má prohlížeč zobrazit.Nastavení prohlížeče v runtime módu:
Toto nastavení můžete udělat jak ve vývojovém prostředí tak i ve spuštěné aplikaci (v runtime módu). Nejprve si vyzkoušíte druhou možnost:Provedené změny potvrďte tlačítkem "OK".

Tímto způsobem jste právě nastavili v prohlížeči trendů zobrazování průběhu jedné proměnné – "Temperature of boiler no. 1". Stejným způsobem můžete do seznamu zobrazovaných proměnných přidat další průběhy, ve vašem případě můžete přidat ještě proměnnou "Power".

Po výběru odpovídající proměnné se převezme její nastavení ze serveru trendů. Pokud jste tedy ve vývojovém prostředí řádně provedli nastavení příslušných parametrů trendované proměnné (Zobrazovaný název, Minimum, Maximum, Jednotka, atd.), pak nemusíte nyní zadávat žádné další parametry. Potvrďte tedy vytvoření nového průběhu (trendu). Stejný postup zopakujte také pro "Power". Při každém novém otevření obrazu s prohlížečem trendů by nyní bylo nutné takové nastavení (výběr trendovaných hodnot) znovu zopakovat, proto si v posledním kroku toto své nastavení uložte následujícím způsobem:

Opět stiskněte tlačítko pro nastavení a z nabídky vyberte volbu "Uložení konfigurační skupiny". V následně otevřeném okně zadejte podrobnější popis nastavení v položce "Název konfigurace" a pak zadejte název souboru, do kterého se toto nastavení uloží. Po potvrzení se uloží aktuální nastavení prohlížeče trendů do zadaného souboru. Po opětovném otevření obrazu s prohlížečem trendů si můžete toto nastavení načíst tlačítkem nastavení a volby "Načtení konfigurační skupiny", kde si můžete zvolit požadované dříve uložené nastavení prohlížeče trendů.

Nastavení prohlížeče ve vývojovém prostředí:
Nyní by bylo při každém otevření prohlížeče trendů nutné provést manuální načtení dříve vytvořené skupiny trendů z disku. Aby tento krok nebyl nutný, lze prohlížeč trendů nastavit přímo ve vývojovém prostředí tak, aby se vždy spustil již s požadovaným nastavením:Veškeré změny potvrďte tlačítkem .

Tímto nastavením dosáhnete toho, že při každém otevření prohlížeče trendů budou automaticky zobrazovány ty hodnoty, které jste zvolili v nastavení prohlížeče trendů ve vývojovém prostředí. Uživatel aplikace má však stále možnost načíst si jiné nastavení prohlížeče trendů nebo připravit a uložit své nové nastavení.
© MICROSYS, spol. s r. o.