Promotic

Trendování proměnných

Nyní můžete přistoupit k poslednímu kroku konfigurace vašich trendů - nastavení, které proměnné mají být zapisovány:

- Vyberte kartu Data v objektu "BoilerPlant/Boiler1/Data".
- Vyberte proměnnou: "Temperature". Otevřete konfigurační okno této proměnné (tlačítkem Editace nebo dvojklikem levým tlačítkem myši).
- Vytvořte nové datové rozšíření tlačítkem "Přidat" a vyberte: Datové rozšíření pro napojení na objekt PmaTrendGroup.
Nyní se otevře konfigurační okno datového rozšíření typu Trend:

Cílový objekt (PmaTrendGroup): pomocí tlačítka se třemi tečkami zobrazíte seznam objektů PmaTrendGroup ve Vaší aplikaci.
Identifikátor trendu: Zde zadejte temp1. Tímto současně zadáváte název sloupce v tabulce, do které se proměnná bude zapisovat.
Zobrazovaný název trendu: Název proměnné, který uvidí uživatel ve spuštěné aplikaci. Může obsahovat diakritiku, mezery, atd. Zde zadejte "Temperature of boiler no. 1".
Jednotka: Fyzikální jednotka pro zobrazení hodnoty, zde zadejte °C (na české klávesnici se znak "stupeň" vytvoří po stisknutí kláves Shift + středník, vlevo od klávesy 1, po napsání dalšího znaku se zobrazí i znak stupeň, případně kombinace Alt + 0176).
Barva: Pomocí barevného tlačítka si můžete otevřít okno pro výběr barvy grafu této konkrétní proměnné.


Zbývající položky v tomto okně ponechte beze změn.

Veškeré změny potvrďte tlačítkem .

Potvrďte provedené změny. Tímto jste právě definovali, že proměnná "Temperature" bude trendována s periodou jedné sekundy. Stejným postupem můžete nyní definovat trendování i pro proměnnou s názvem "Power". Po spuštění aplikace si můžete ověřit, že na disku ve složce aplikace v podsložce Data existuje složka s názvem "trend" a že tato složka obsahuje soubor(y) typu *.dbf. Tento typ souborů lze snadno otevřít (pro prohlížení) v programu MS Excel.

Výše popsaným postupem jste dosáhli stavu, kdy jsou každou sekundu zapisovány s časovou známkou aktuální hodnoty proměnných "Temperature" a "Power" do databázové tabulky typu *.dbf. V následující části se dozvíte, jak zajistit zobrazení vašich trendovaných hodnot.
© MICROSYS, spol. s r. o.