Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Co je to objekt

Abychom pochopili objektový jazyk, musíme přesněji vysvětlit, co znamená slovo "objekt". V předchozích kapitolách jste se již s pojmem objekt několikrát setkali:
 
- Nejprve jste ve stromu aplikace vytvářeli PROMOTIC objekty ("Kotelna", "Kotel1", "Data", "Obraz", atd.)
- Dále jste v objektu "Data" (typu PmData) vytvářeli proměnné "Vykon" a "Teplota" (toto jsou objekty typu Var)
- Následně jste v obraze vytvářeli grafické prvky (Táhlo, Text, atd.).
 
Pojem objekt je možné definovat různými způsoby. Pro další výklad použijeme jednoduchý příklad. Názorně si vše vysvětlíme pomocí objektu, který představuje imaginární okno v OS Windows (tento objekt je tedy vymyšlen a slouží nám pouze pro vysvětlení).
 
1) Objekt má VLASTNOSTI
 
Objekt "okno" může mít například následující vlastnosti:
 
- X .. x-ová pozice levého horního rohu
- Dy .. velikost ve směru y
- Background .. barva pozadí, atd.
 
Každá vlastnost má svůj název (X, Dy, Background) a svou hodnotu.
 
S vlastnostmi lze provádět dvě základní operace:
 
- lze zjistit hodnotu vlastnosti (říkáme, že vlastnost můžeme číst). Ve VBScriptu se vlastnost objektu čte takto:
Proměnná = Objekt.NázevVlastnosti
- lze nastavit hodnotu vlastnosti (říkáme, že do vlastnosti můžeme zapisovat). Ve VBScriptu se do vlastnosti zapisuje takto:
Objekt.NázevVlastnosti = Hodnota
 
Poznámka: Předchozí ukázky VBScriptu (stejně jako následující) jsou jen schématické a budou vysvětleny dále. Důležité je si zapamatovat, že je vždy potřeba uvést objekt i název vlastnosti a tyto dva pojmy se oddělují tečkou.
 
Některé vlastnosti mohou mít povoleno jak čtení tak i zápis, některé vlastnosti mohou být určené jen pro čtení.
 
2) Objekt má METODY
 
Objekt okno může mít například následující metody:
 
- Print .. vytisknutí obsahu okna na tiskárnu, atd.
- SaveToBmp .. uložení obsahu okna do souboru typu bitmapa (bmp).
 
S metodama lze provádět jen jednu akci: metodu můžeme volat. Voláním metody se provede příslušná operace, například tisk na tiskárnu.
 
Metoda může vracet hodnotu. Například často vrací příznak, jak operace dopadla, může vracet výsledek nějakého složitého výpočtu, atd.
 
Metoda může mít parametry (a většinou má), které blíže určují, jak se má operace provést. Například u metody SaveToBmp lze parametrem říct, do kterého souboru se má obsah uložit.
 
Ve VBScriptu se metoda volá následovně:
 

Pokud metoda nemá parametry a zajímá nás vrácená hodnota, pak:

Výsledek = Objekt.NázevMetody()

Pokud metoda má dva parametry a zajímá nás vrácená hodnota, pak:

Výsledek = Objekt.NázevMetody(Parametr1, Parametr2)

Pokud nás nezajímá vrácená hodnota, pak:

Objekt.NázevMetody Parametr1, Parametr2
 

To znamená, že pokud nás nezajímá vrácená hodnota, pak nepíší se parametry do závorek ale mezi názvem metody a parametry je vložena mezera.

 
3) Objekt má UDÁLOSTI
 
Objekt okno může mít následující události:
 
- onOpen .. nastalo otevření okna
- onClose .. nastalo zavření okna
- onMouseClick .. na okně bylo kliknuto myší
 
Pomocí vlastností a metod můžete provádět nad objektem operace. Událost však plní právě opačnou funkci – objekt vám svou událostí sám říká, že se něco stalo. Událost se nečte, nezapisuje ani nevolá – událost se vyvolá.
 
Událost může mít také parametry. Tyto parametry však nezadáváte (jako v případě vlastností a metod), ale těmito parametry vám objekt sám blíže určuje, co se mu stalo. Například v případě události onMouseClick by v parametrech události mohla být informace, zda nastalo kliknutí levým nebo pravým tlačítkem myši.
 
Každé události může být přiřazen skript tak, že pokud tato událost nastane, pak se příslušný skript provede. V systému PROMOTIC je každý skript přiřazen nějaké události, jedná se o tzv. událostní programování.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice