Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Vytváření vizuální části aplikace

Aplikaci, kterou jste doposud vytvořili, již lze spustit. Spuštěná aplikace obsahuje objektové proměnné "Vykon" a "Teplota" kotle, ale uživatel žádnou z těchto informací nemůže vidět, což je samozřejmě u vizualizační aplikace vážný nedostatek. Dále tedy vytvoříte grafický panel kotle, který bude vizuálně zobrazovat zvolené informace a ovládací prvky.
 
Vytvoření grafického obrazu
 
Do složky "Kotel1" přidejte již známým postupem nový objekt typu "PmPanel – Uživatelská grafika" a nazvěte ho "Obraz". Objekt tohoto typu bude ve stromu objektů "zastupovat" grafickou podobu obrazu. Text zadaný v konfigurátoru "Titul obrazu" uvidí uživatel v seznamu obrazů aplikace. Do titulu obrazu proto zadejte například text: Obraz Kotel 1. Další konfigurátory ponechejte beze změny.
 
 
Vytvoření grafické podoby obrazu
 
Již jste definovali, jak se obraz bude jmenovat, nyní však musíte určit, jak bude obraz skutečně vypadat, tzn. jaké bude zobrazovat texty, data nebo obrázky, jaké budou barvy, velikosti, atd. Toto nelze provést v dosavadním editoru aplikace (tzn. v programu PROMOTIC.exe). Musíte otevřít jiný editor, který je zaměřen pouze na vytváření grafických obrazů. Tento editor obrazů (program Gpvw.exe) spustíte nejjednodušeji stiskem tlačítka "Editace grafického obsahu" v záložce PmPanel > Obraz. Do tohoto obrazu (který je na začátku prázdný) budete nyní umisťovat grafické prvky.
 
 
Vytvoření prvního grafického prvku pro číselné zobrazování výkonu
 
Dvojklikem do prázdné plochy obrazu zobrazíte okno nabízející paletu grafických prvků. Toto okno se skládá z levé a pravé části.
 
 
Vlevo vidíte seznam skupin prvků, vpravo je seznam konkrétních konfigurací prvku daného typu. Vyberte Text s pozadím Text s pozadím (Reálné číslo).
 
Po zvolení prvku okno zmizí a objeví se kursor ve tvaru kříže. Stisknutím levého tlačítka myši zvolíte umístění prvku do plochy obrazu a následným tažením zvolíte jeho velikost. Poté uvolněte tlačítko myši.
 
 
Zároveň se prvek "vybere", tzn. na jeho hranách a rozích je 8 malých černých čtverců. Pomocí těchto čtverců můžete prvek dále libovolně natahovat (měnit velikost), případně můžete celý prvek přesouvat.
 
Poznámka: Pokud chcete prvek smazat, pak najeďte kursorem myší nad tento prvek a stiskněte klávesu Delete.
 
Prvek je umístěn, je však potřeba nastavit některé jeho další vlastnosti, zejména pak data, která má zobrazovat. Implicitně tento prvek vypisuje slovo "999", my však potřebujeme aby zobrazoval číslo reprezentující teplotu kotle.
 
Editování vlastností vytvořeného prvku
 
Dvojklikem na zvolený prvek zobrazíte konfigurační okno tohoto prvku.
 
 
Pokud je název některého konfigurátoru zobrazen tučně, pak se jedná o klíčovou vlastnost, která by měla být nastavena.
 
Mnoho konfigurátorů má v řádku vedle svého názvu tlačítko "dynamické" datové vazby a za ním (vpravo) je zadavatel statické hodnoty.
 
Poznámka: Pro názornost je do obrázku přidána červená linie oddělující levou (dynamickou) a pravou (statickou) část konfigurátorů.
 
Pomocí statických konfigurátorů je možné trvale definovat vybrané hodnoty nebo vlastnosti, například barvu, text, atd. Dynamické datové vazby umožňují navázání hodnoty/vlastnosti na konkrétní proměnné v aplikaci.
 
Abychom zajistili zobrazení hodnoty teploty kotle, je nutné navázat obsah pole text na proměnnou obsahující tuto hodnotu. Proto u konfigurátoru "Text" použijete tlačítko datové vazby.
 
Vytvořením datové vazby zajistíte, že se určitá vlastnost grafického prvku mění v závislosti na hodnotě napojené proměnné. Implicitně se každý grafický obraz (a tím i grafický prvek) překresluje 2x za sekundu (lze změnit v objektu PmRoot v záložce "Aplikace" v konfigurátoru "Perioda časovače obrazů"). Prvek při svém překreslování vždy z datové vazby zjistí novou hodnotu vlastnosti a přizpůsobí se jí.
 
Zvolte datovou vazbu PP - Vazba na vlastnost PROMOTIC objektu. V konfigurátoru "Objekt" vyberte proměnnou (objekt) s názvem "Teplota". Zatrhněte konfigurátor "Relativní cesta vzhledem k:".
 
Poznámka: Cestu k objektu "Teplota" je možné zadat absolutně nebo relativně. V našem případě je lepší zadat relativní cestu. Díky tomu bude možné složku Kotel1 například zkopírovat a datová vazba bude stále navázána na správná data. V případě absolutní cesty by zůstal odkaz vždy na proměnnou Teplota v "Kotel1".
 
Tímto jste vytvořili datovou vazbu mezi konfigurátorem grafického prvku PmiText a vlastností Value (hodnotou) proměnné "Teplota". V tlačítku datové vazby je nyní napsáno "PP", což indikuje, že daný konfigurátor je napojen na vlastnost PROMOTIC objektu. Vše potvrďte OK.
 
 
Vytvoření grafických prvků pro zobrazení hodnoty proměnné
 
Hodnotu proměnné můžete zobrazit nejen textově, ale také graficky. Vytvořte nový grafický prvek typu Sloupec (PmiBarPane) a v konfigurátoru "Nadpis" napište Teplota.
 
 
Datovou vazbu pro změnu výšky sloupce vytvoříte podobně jako vazbu pro textové pole.
 
 
Vytvoření grafických prvků pro zadávání hodnoty proměnné
 
Ve stejném obraze nyní vytvoříte prvek, pomocí kterého lze zadat hodnotu výkonu. Prvek pro zadání hodnoty nyní vytvoříte kopírováním již existujícího prvku:
 
- Kliknutím myši vyberte prvek PmiText, který chcete kopírovat
- Stiskněte klávesu Ctrl (tzn. operace kopírování), kurzorem myši najeďte na vybraný prvek, stiskněte levé tlačítko myši a táhněte myší na místo, kam chcete umístit nový prvek. Kopírovaný prvek je umístěn po uvolnění stisku tlačítka myši.
- Tento prvek nyní nakonfigurujte pro možnost vkládání hodnot. Typ editace: Editace na místě hodnoty.
 
 
Datovou vazbu vytvořte podobně jako u předchozích prvků a napojte tento grafický prvek na proměnnou "Vykon".
 
V okně výběru grafických prvků nyní zvolte ve skupině "Táhlo (PmiSlider)" položku Táhlo se stupnicí", což je prvek typu PmiSliderPane a nazvěte ho "Vykon".
 
 
Datovou vazbu vytvořte podobně jako u předchozích prvků a napojte tento grafický prvek (v konfigurátoru PmiSlider > Slider > Hodnota) na proměnnou "Vykon".
 
 
Překlad obrazů a uzavření editoru obrazů:
 
V předchozích krocích jste vytvořili jeden velmi jednoduchý obraz. Aby tento obraz fungoval v běžící aplikaci, je potřeba provést tzv. "překlad". Překlad lze provést dvěma způsoby: přeložit pouze ty obrazy, které se od posledního překladu změnily, nebo přeložit všechny obrazy v aplikaci. Při překladu se provede kontrola správnosti datových vazeb a jiných odkazů a výsledek se po překladu zobrazí. Překlad se provádí v editoru obrazů volbou v menu Projekt nebo kliknutím na jednu z ikon v nástrojové liště.
 
 
Po překladu lze opustit editor obrazů. Můžete ho zavřít nebo ho nechat otevřený a přepnout se do editoru aplikace.
 
Otevření obrazu po spuštění aplikace:
 
Dále je možné provést praktické nastavení, které způsobí otevření vašeho obrazu ihned po spuštění aplikace. Ve stromě objektů vyberte objekt "Workspace", v jeho konfigurační záložce Rámce klikněte na rámec "main". V konfigurátoru Prohlížeč komponenty zadejte cestu k panelu "Obraz".
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice