Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Vytváření statické části aplikace

V této části budete vytvářet Pma objekty v hierarchickém stromu v editoru Pma objektů (ve stromu Pma objektů). V levé části okna se tvoří Pma objekty, v pravé části se upravují vlastnosti vybraného objektu.Pravá část okna obsahuje konfigurační karty. Každá karta obsahuje sadu konfigurátorů, pomocí kterých lze měnit vlastnosti daného objektu.

Seznámení s předkonfigurovanými objekty:

Předkonfigurace není vlastně nic jiného než objekt nebo skupina základních objektů systému PROMOTIC, které jsou přednastaveny pro konkrétní použití. V systému PROMOTIC najdete připravené předkonfigurace pro komunikace, pro práci s databázemi, ale také celé obrazovky například pro správu uživatelů, zobrazení trendů, různá zadávací okna, reporty, atd.

Příklad jak se předkonfigurace používají jsme Vám ukázali již při založení nové aplikace - použili jste jeden z předem připravených základních vzhledů (rozložení plochy) aplikace.

Systém do vaší prázdné aplikace přidal následující objekty.

V levé části okna vidíte tyto objekty:

- "PmaRoot" objekt: Představuje kořen (root) celé Vaší aplikace. V pravé části okna lze upravovat mnoho vlastností, které se týkají aplikace jako celku (např. jazyková verze aplikace, heslo, atd.).
- "PmaGlobal" Složka globálních objektů
- "MainPanel" objekt: Je základní obrazovka aplikace (objekt typu PmaPanel). Později si ukážeme jak vytvářet a editovat obrazy.
- "Web" objekt: Tento objekt (typu PmaWeb) plní funkci Web serveru, který nabízí HTML a XML stránky aplikace.
- "Workspace" objekt: Je to pracovní plocha aplikace (objekt typu PmaWorkspace). V této ploše se budou standardně otevírat obrazy. Pracovní plocha je rozvržena do dvou částí (rámů): horní rám pro nástrojovou lištu (objekt "Toolbar") a dolní rám pro obrazy. Rozvržení pracovní plochy lze změnit v kartě "Rámy".


V tomto objektu jsou vnořené další podobjekty:

- "About" objekt: Okno pro zobrazení informací o aplikaci, například popis aplikace, dodavatelská a odběratelská firma, verze systému PROMOTIC, atd.
- "Toolbar" objekt: Okno typu "Nástrojová lišta", které je zobrazeno v horním rámu pracovní plochy (v objektu Workspace). V tomto okně jsou předkonfigurovány základní ovládací objekty (tlačítka).


Poznámka:Všechny předkonfigurované objekty můžete kdykoli změnit nebo odstranit.

Vytvoření nového objektu:

Klikněte pravým tlačítkem myši v levé části okna nad objektem PmaRoot (jiný postup: v objektu PmaRoot stiskněte klávesu "Insert"). Z menu vyberte položku "Nový objekt ...". V okně Předkonfigurace Pma objektů ve skupině Základní vyberte položku "PmaFolder – Složka". Tím se vytvoří v objektu PmaRoot nový objekt typu PmaFolder s implicitním názvem "Folder". Editor okamžitě nabízí možnost přejmenovat tento objekt. Přejmenujte ho na "BoilerPlant". Pokud jste omylem opustili režim editace názvu objektu, pak vyberte objekt a stiskněte klávesu F2. Takto se znovu dostanete do režimu editace názvu objektu.Poznámka: Názvy objektů vždy volte výstižně a jednoduše. Nevytvářejte dlouhé názvy s mezerami, diakritikou nebo speciálními znaky.

Objekt PmaFolder je velmi jednoduchý objekt, který sdružuje jiné objekty. Slouží tedy především pro hierarchizaci aplikace, tzn. rozdělení objektů do logických podskupin. Do tohoto objektu budete dávat vše co souvisí s naší kotelnou.

Poznámka: Pokud chcete Pmg objekt smazat, pak vyberte ho ve stromu a stiskněte klávesu delete.

Vaše kotelna může obsahovat více kotlů. Vytvořte proto nyní, stejně jako v předcházejícím kroku, nový objekt opět typu PmaFolder. Vytvořte jej však nyní v objektu "BoilerPlant" (o úroveň níže) a nazvěte ho "Boiler1". V této fázi bude stačit, pokud vytvoříte jen jeden takový objekt. Objekty "Boiler2" atd. lze vytvořit jednoduše kopírováním nebo prototypováním, až bude objekt "Boiler1" naplněn. V objektu "Boiler1" nyní vytvořte další objekt typu "PmaData – Data" a nazvěte ho "Data".

Objekt PmaData je určen k ukládání datových veličin (proměnných - objekty typu PmVar). V pravé části okna v kartě "Data" do tohoto objektu přidejte tři proměnné: Stiskněte tlačítko " > Nová proměnná (prázdná)" a vytvořte proměnnou s názvem "Temperature" typu Single. Následně vytvořte druhou proměnnou s názvem "Power" se stejným datovým typem a na konec vytvořte třetí proměnnou s názvem "Status" typu Byte.

Potvrďte změny tlačítkemDatový typ hodnoty určuje, jaké "kategorie" je daná hodnota. Hodnota obecně nemusí být jen číselná. Hodnotou může být i text, datum, objekt, atd. Systém PROMOTIC používá datové typy zavedené v jazyce Visual Basic:

Pro číselné hodnoty existuje několik datových typů:

- Datový typ Byte je určen pro malá celá kladná čísla, rozsah může být pouze z celočíselného intervalu od 0 do 255 (informace na 1 bajt).
- Datový typ Integer je určen pro běžná celá čísla v rozsahu od –32768 do +32767 (informace na 2 bajty).
- Datový typ Long je určen pro velmi velká celá čísla v rozsahu od –hodně do +hodně, kde "hodně" je přibližně 2 miliardy (informace na 4 bajty).
- Datový typ Single je určen pro běžná reálná čísla (tzn. čísla s desetinnou tečkou) v rozsahu přibližně od –1.0e38 do +1.0e38 (informace na 4 bajty).
- Datový typ Double je určen pro velmi velká reálná čísla v rozsahu přibližně od –1.0e308 do +1.0e308 (informace na 8 bajtů).


Pro logické hodnoty typu true nebo false (ANO/NE, 1/0) je jeden typ:
- Datový typ Boolean s hodnotama true a false (informace na 1 bajt, pozor: ne 1 bit, false je číselně 0, ale pozor: true je číselně "nenula", tzn. jakékoli číslo mimo 0).


Pro textové hodnoty je jeden datový typ:
- Datový typ String, který ukládá texty o maximální délce 2 miliard znaků.


Pro hodnoty typu datum je určen:
- Datový typ Date v sobě drží hodnotu datumu a času, tzn. rok, měsíc, den, hodina, minuta a sekunda (informace je na 8 bajtů)


Pro hodnoty typu objekt je určen:
- Datový typ Object představuje "ukazovátko" (referenci) na existující objekt.


Kromě uvedených datových typů existuje ještě jeden nadřazený datový typ Variant, který dynamicky mění svůj datový typ podle typu hodnoty, která v něm je zapsána.

Nyní jste vytvořili vnitřní strukturu aplikace (statickou část) a naplnili jste strom objektů aplikace jejíž struktura je zatím velmi jednoduchá.

Poznámka: Strom objektů, který jste vytvořili, nemusí být vždy rozbalený úplně celý. Rozbalení/sbalení objektů ve stromu se provádí kliknutím na + / - vlevo od názvu objektu (nebo stiskem klávesy + / -).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice