Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PID regulátor"

Varianta PID regulace pro pomalou soustavu
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Technologie / Regulátory".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmFolder obsahující objekty PmPanel, PmData, PmTimer a PmTrend.
- Předkonfigurace není vytvořena tak, aby fungovala jako Web obraz.
 
V objektu PmData nazvaném Data jsou hlavní proměnné w - (desired) požadovaná hodnota, u - (regulator output) akční veličina a y - (measured) regulovaná veličina. Tyto proměnné jsou pomocí ExtTrend napojeny na objekt PmTrend. Veličiny Kp, Ti, Td a t jsou konstantami regulátoru. Veličiny omezující hodnoty výstupu regulátoru jsou umax, umin a bLimit. Další veličiny jsou pouze pomocné a slouží k uchování dat od posledního regulačního zásahu.
 
Objekt PmTimer nazvaný Timer obsahuje v události onTick celý výpočet použité regulace. Pomocí komentářů jsou popsány jednotlivé kroky samotného výpočtu.
 
Objekt PmPanel slouží k testování nastavení parametrů regulace. V horní části obrazu je pomocí různých grafických prvků sestaveno blokové schéma regulačního obvodu. Regulační obvod je doplněn popisky a průběžně sledovanými hodnotami z regulace zobrazovanými v prvcích PmiText. Pomocí prvků PmiWEdit lze upravovat konstanty nebo omezující limity regulátoru. Grafický prvek TrendsView graficky zobrazuje průběh regulace. Pomocí prvku PmiSlider napojeným datovou vazbou na datovou veličinu w lze simulovat požadovanou hodnotu, kterou má regulovaná soustava (veličina - y) dosáhnout.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "PID"

Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda se má tento objekt zaregistrovat jako komponenta Web serveru

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu.

PmWeb objektCesta ve stromu objektů k objektu PmWeb, PmWebFolder nebo PmWebLang, do kterého se provede zaregistrování.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > PmWeb objekt.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice