Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Týdenní topný plán - prohlížení a nastavení"

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisku klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Technologie / Teplo".
 
- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaPanel. Hlavní objekt má přednastavený název "Plan heat weekly".
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
 
Předkonfigurace umožňuje zobrazit a editovat týdenní plán průběhu žádané teploty. Data průběhu jsou získaná voláním metody obrazu LoadData a ukládána pomocí SaveData.
 
Plochu zadávacího grafu tvoří dva do sebe vnořené objekty PmgCanvas. Vnější Pmg objekt vykresluje osy x a y a jejich popisky hodnot. Ty lze dodatečně upravit v metodách DrawScaleTime nebo DrawScaleValue v kartě "Draw", a také u příslušných proměnných v kartě "Proměnné".
 
Vnitřní objekt PmgCanvas s názvem "Dynamic" na základě hodnot v proměnných day1(7) a graphs v kartě "Proměnné" vykresluje průběh topného plánu. V kartě "Metody" jsou obslužné metody pro načtení, uložení a editaci křivky.
 
V kartě "Události" v události onMousePress je skript reagující na kliknutí myši na ploše prohlížeče v závisloti na stavu objektu PmgRadioButton.

Skript umožňuje:

ve stavu 1 přesunout nejbližší bod ve směru osy y.
 
Přednastavená tlačítka LoadData a SaveData volají příslušné metody obrazu a slouží k načtení nebo uložení hodnot topného plánu. Tyto metody je nutno upravit tak, aby navazovaly na sledovanou technologii.
 
Vstupní pole PmgNumber umožňuje editaci hodnoty jednotlivého bodu. Tlačítka + a - umožňují hromadnou editaci hodnot všech bodů o zadanou hodnotu.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "PlanWeek"

Titul obrazuUživatelský název obrazu, které se například objeví:
- v záhlaví okna (pokud je otevřeno mimo pracovní plochu)
- v seznamu obrazů získaných například metodou FindViewers

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PmaPanel.Title a PmgRoot.ViewerTitle.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Obraz > Titul obrazu".

OprávněníV této kartě se definují oprávnění objektu. Viz karta "Oprávnění" objektu PmaObject.
Člen logických skupinSeznam identifikátorů logických skupin (oddělovač je čárka ','), do nichž objekt patří (je jejich členem), viz Logické skupiny. Výběr logických skupin lze provést v okně "Člen logických skupin".

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaObject > Objekt > Člen logických skupin".

Skriptovací jazyk objektu(ů)Skriptovací jazyk objektu(ů) aplikace
0 - vbscript
1 - javascript
Minimum rozsahu zadávaných teplotOsa Y - Minimum rozsahu zadávaných teplot
Maximum rozsahu zadávaných teplotOsa Y - Maximum rozsahu zadávaných teplot
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".

PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".


Historie:
Pm8.03.19: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice