Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Pásové dopravníky"

Animace pohybu na soustavě pásových dopravníků
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisku klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Technologie / Dopravníky".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

 
- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder s podobjektem PmaPanel s názvem "Conveyors" a dalšími objekty PmaFolder s názvem "Data" a "EmulComm". Podobjekt "Data" má podobjekty PmaDataTable s názvem "Belts" a "Boxes". A také objekt PmaTimer s názvem "Timer". Tento podobjekt je zdrojem dat a volaných metod pro realizaci animace v obraze. Podobjekt "EmulComm" obsahuje objekt PmaData a PmaSequencer s názvem "EmulComm". Pro reálnou aplikaci není nutný. Slouží pouze pro emulaci dat přicházejících z řídicího systému chodu dopravníku.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
 
Vývojové prostředí PROMOTIC - popis a nastavení objektů
 
Objekt Timer v podobjektu Data slouží k pohybu materiálu na pásech a jednotlivé kroky jsou ve skriptu popsány v poznámkách. Tento objekt není nutno nijak nastavovat.
 
V objektu "Belts" v kartě "DataTable" v konfigurátoru "Maximální počet řádků" se nastavuje počet dopravníků. V objektu "Boxes" lze nastavit stejným postupem maximální počet kusů (baliků) putujících po pásech. V nadřízeném objektu "Data" v kartě "Události" v události onStart je nutno upravit tyto hodnoty v úvodu skriptu v proměnných nBoxes a nBelts. Na konci skriptu se upraví inicializační stav jednotlivých pásů podle pokynů uvedených v poznámce.
 
Objekty v podobjektu EmulComm nejsou pro samotnou animaci nutné. Ale mohou být návodem jak lze napojit data z komunikace (emulované objektem PmaSequencer) na proměnné v objektu PmaData. Tyto proměnné pak vazbou nebo voláním metody v události onItemAfterWrite zapisují do dat příslušných objektů PmaDataTable.
 
Editor grafiky obrazu PmaPanel - popis a nastavení Pmg objektů
 
Objekt Conveyors má grafické objekty PmgLine s názvem "belt0" až "beltX". Tyto objekty mají v konfigurátoru "Parametry Pmg objektu" nastaveny parametry iBelt a dir. Parametr iBelt určuje pořadí (index) ve skupině pásů (Belt). Parametr dir určuje směr posunu "boxů" na pásu a může mít hodnoty 1-4. Počet těchto objektů musí být shodný s počtem uvedeným v aplikaci v objektu "Belts".
 
Dalšími objekty jsou objekty PmgInstance s názvem "box0" až "boxX". Ty mají v konfigurátoru "Parametry Pmg objektu" nastaven parametr iBox, který určuje jejich pořadí (index). Počet těchto objektů musí být shodný s počtem uvedeným v aplikaci v objektu "Boxes".
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "ConveyorsHall"

Titul obrazuUživatelský název obrazu, které se například objeví:
- v záhlaví okna (pokud je otevřeno mimo pracovní plochu)
- v seznamu obrazů získaných například metodou FindViewers

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PmaPanel.Title a PmgRoot.ViewerTitle.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Obraz > Titul obrazu".

Člen logických skupinSeznam identifikátorů logických skupin (oddělovač je čárka ','), do nichž objekt patří (je jejich členem), viz Logické skupiny. Výběr logických skupin lze provést v okně "Člen logických skupin".

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaObject > Objekt > Člen logických skupin".

Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda tento objekt se má zaregistrovat jako komponenta Web serveru

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu".

PmaWeb objektCesta ve stromu Pma objektů k objektu PmaWeb, PmaWebFolder nebo PmaWebLang, do kterého se provede zaregistrování.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaPanel > Web server > PmaWeb objekt".


Historie:
Pm8.00.05: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice