Promotic

Předkonfigurace "PmChar - Komunikace s regulátory Landis&Gyr PRV1"

Komunikace s regulátory Landis&Gyr PRV1 pomocí komunikačního ovladače PmChar s testovacím obrazem.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / DALI".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaFolder obsahující objekt PmaComm s podobjekty PmaCommMsg a dále objekty: PmaPanel, PmaComm a PmaCommMsg.

Všeobecné informace:
Nastavení a naprogramování PRV2 je věcí programátora Landis&Gyr, který by měl sdělit obsazení PRV2 jednotlivými moduly včetně adres a vlastních definovaných struktur proměnných.
Na tyto moduly a struktury se lze dotazovat standardními příkazy (viz příklady) například:
$xxx.HW - dotaz na hodnotu parametru modulu na adrese xxx
$xxx.SB - dotaz na binární hodnotu parametru modulu na adrese xxx
atd.


Důležitá upozornění:
- Testovací příklady budou fungovat jen při správné úpravě adres podle nastavení PRV2
- Zápis hodnot je nutno provádět pouze do parametru (adresy) a struktury k tomu určeným
- Jakékoliv chybné zápisy do paměti PRV2 jsou velmi riskantní a mohou způsobit přepsání programu v PRV2 !!!
- V případě špatné syntaxe zařízení vrací kód chyby 08H.
- Vlastní datová položka se z přijatých dat může vyčíst například metodou PmaCommMsg.ReadVars.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "LandisGyrPRV"
Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.
Hodnota může být změněna metodou OpenPort.
Hodnota může být zjištěna metodou GetProtParam("SerPort").
Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaComm > Nastavení parametrů sériové linky > Sériový port".
Nenastaveno - Po spuštění aplikace se objekt nepřipojí k žádnému portu a sériový port lze vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmaComm.OpenPort).
COM1, COM2,..,COM66 - Po spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).
Pro sériovou linku každý objekt PmaComm musí mít nastavený jiný komunikační port. Například pokud jeden objekt PmaComm komunikuje přes COM1, pak další objekt PmaComm může komunikovat například přes COM2 (COM3, ...) ale nesmí komunikovat přes COM1.

Historie:
Pm8.03.12: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.