Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

INFO systém

INFO systém je souhrn informací, které lze prohlížet ve spuštěné aplikaci ve speciálním okně. Je určen pro projektanty a umožňuje jim zjistit aktuální stav systému, stavy jeho součástí včetně diagnostiky a statistiky. Například lze zjistit hodnoty všech dat v aplikaci, statistiku úspěšnosti přenosu dat přes sériový port počítače, zobrazit ladící texty zapisované ve skriptech v položce Debug_info a mnoho dalších informací.
 
INFO systém lze konfigurovat v objektu PmRoot:
- Zakáz prohlížení - viz oprávnění PmRoot > Oprávnění > InfoShow.
- Zakáz editace a volání metod - viz oprávnění PmRoot > Oprávnění > InfoEdit.
- Některé parametry INFO systému lze nastavit v záložce Nastavení INFO systému.
 
Jak otevřít INFO systém:
V runtime lze okno INFO systému otevřít:
- z předgenerované nástrojové lišty
- klávesou Ctrl-I (viz Příklad)
Ve vývojovém prostředí lze okno INFO systém otevřít:
- z vývojové nástrojové lišty
Ve Web prohlížeči lze INFO systém otevřít pokud aplikace PROMOTIC je Web serverem a pokud v aplikaci je objekt PmWebInfo.
 
Okno INFO systému se skládá ze tří částí. Vlevo je strom jednotlivých informací (položek). Uprostřed jsou okna záložek, ve kterých lze zvolené informace prohlížet (většina informací má více částí a proto jsou rozděleny do záložek). Vpravo je pak sada ovládacích tlačítek:
- Otevřít nový: Otevře nové okno INFO systému. Takto lze otevřít až 3 další okna (celkem tedy maximálně 4). Lze pak pozorovat různé informace zároveň.
- Obnovit: Obnoví obsah okna. Místo toho lze také zapnout automatickou obnovu pomocí tlačítka "Start".
- Tisk do souboru: Uloží obsah záložky do textového souboru. Předtím se otevře okno pro zadání názvu souboru (soubor je přednastaven podle konfigurátoru "Soubor do kterého tisknout obsah"). Lze zde také určit zda se má uložit jen zvolená záložka nebo všechny záložky dané INFO položky. Viz také metoda Pm.InfoWriteToFile.
- Akce: V některých záložkách INFO systému lze provádět určité akce. Tyto akce lze vyvolat v tomto tlačítku nebo pomocí pravého tlačítka myši (loálního menu) ve zvolené záložce. Toto lze provést pouze pokud je splněno oprávnění PmRoot > Oprávnění > InfoEdit. Akci lze nad danou informací provést i algoritmicky metodou Pm.InfoAction.

Například:

- Nad položkami Debug_info lze provést smazání všech řádků.
- Nad informacemi o objektu PmData nebo PmDataTable lze dokonce zadat novou hodnotu.
- Tvar zobrazení číselné hodnoty: Zde lze uvést jak se budou zobrazovat číselné hodnoty:
- Binary: Binární zobrazení
- Octal: Oktálové zobrazení
- Decimal: (přednastaveno) Decimální zobrazení
- Hexa: Hexadecimální zobrazení
- Bits: Bitové zobrazeni
- Start: Spustí / zastaví automatickou obnovu hodnot.
- Perioda (s): Perioda automatické obnovy (v sekundách).
 
INFO systém si pamatuje svůj stav (pozice a velikost okna, naposledy otevřená záložka, šířky sloupců, perioda obnovování) a při opětovném otevření INFO okna se nastaví na poslední stav. Tento stav se však implicitně pamatuje jen v paměti a nezachovává se tedy po ukončení systému PROMOTIC.

Stav INFO systému lze ukládat i v INI souboru aplikace. Provádí se to nastavením klíče StoreType v sekci [InfoSystem] - viz Popis klíčů v sekci [InfoSystem].

 
Následuje seznam položek v levém okně:
 

Errors

Asi nejdůležitější informací jsou globální chyby aplikace (položka Errors). Pokud běží aplikace a dojde například k dělení nulou, pak se systém samozřejmě nezhroutí, ale je to chyba, která se zapíše do INFO systému. Projektant pak může přijít po několika dnech k aplikaci, prohlédnout si INFO systém, zjistit jaké nastaly chyby a podle toho udělat úpravy aplikace. Položka Errors je rozdělena do několika záložek:
- Global: seznam všech chyb
- Panel: podrobnější seznam chyb obrazů
- Script: podrobný seznam chyb ve skriptech (včetně určení události, čísla řadku a sloupce)
- Comm: podrobný seznam komunikačních chyb

Výpis globálních chyb lze také provést paralelně do položky Debug_info. Provádí se to nastavením klíče "ErrRedir" v INI souboru aplikace.

Warnings

V položce Warnings je zatím pouze jediná záložka Obsolete. Do této záložky se vypisují zastaralé komponenty které jsou použity v aplikaci a které v dalších verzích PROMOTIC již nemusí být funkční. Projektant může tyto zastaralé komponenty převést do nových koncepcí.

Viz: Popis položky "Warnings" v INFO systému..

Debug_info

O zápis do většiny INFO položek se stará samotný PROMOTIC. Je však položka Debug_info se dvěma záložkama "Debug1" a "Debug2" a projektant může do těchto záložek psát sám. Provádí to metodou Pm.Debug. Text v parametru této metody se přidá jako nový řádek do příslušné záložky. Projektant tak může jednoduše sledovat, jak sledovaný proces běží.

Počet řádků v záložce "Debug1" a "Debug2" je omezen (přednastaveno 1000 řádků). Při překročení tohoto omezení dojde ke smazání nejstaršího řádku. Omezení lze změnit v konfigurátoru Max. počet řádků v položce Debug_info.

V v souboru Aplikace.ini v sekci [Log] lze nastavit klíč "EnableDebug" tak, že zápis do Debug_info bude paralelně prováděn do LOG souboru.

SYSTEM

V této části lze zjistit některé globální systémové informace. Položka SYSTEM je rozdělena do několika záložek:
- Application: Různé globální informace o aplikaci, například verze Promotic (Viz také: Jak zjistit verzi PROMOTIC), verze OS Windows, verze VBScript, čas spuštění, složka aplikace, lokální IP adresa, atd.
- Memory: Informace o využití paměti v OS Windows. Viz také vlastnost Pm.MemoryUsage nebo Sledování běhu PROMOTIC aplikace.
- Statistics: Statistika celé aplikace. Jsou zde informace:
- počet spuštění skriptů a počet chyb spuštěných skriptů
- počet otevření obrazů
- počet změn v alarmech
- počet uložených trendů
- počet dobrých a špatných komunikačních přenosů
atd.
- DisabledObjects: Seznam všech zakázaných PROMOTIC objektů. Objekt lze zakázat v konfigurátoru Zakázat objekt při spuštění.
- Licence: Přehled o zakoupených licencích pro tuto aplikaci. Viz Ceník systému PROMOTIC a Režimy systému PROMOTIC v závislosti na licenci.

COMM

V této položce lze zjistit informace (statistiku, aktuální hodnoty, nastavení, atd.) týkající se komunikací s externími zdroji. Jsou zde například:
- Záložka ClientLicence poskytuje informace o síťových licencích PmData(Web)Client. Tyto informace jsou dostupné také pomocí metody Pm.LicenceInfo.
- Záložka Connected_Users poskytuje informace o připojených síťových uživatelích.
- Informace o stavu PROMOTIC komunikačních ovladačů. Je zde seznam všech použitých ovladačů (objektů PmComm) a v každém jsou informační záložky:
- Statistic: Statistika přenosů, například počet dobrých přenosů, špatných přenosů určitých typů, atd.
- State: Stav ovladače, například stav zpracování, parametry přenosu, atd.
- Monitor: Obsah přenášených dat a akce, které se provedly. Je to podrobná historie přenosu v podobě kruhového seznamu řádků. Na každém řádku je buď znak (v decimálním, hexadecimalním a ASCII tvaru) nebo provedená akce s parametrem.
- Log: Tato záložka je jen u některých komunikací a zobrazuje historii dějů přehledněji ale méně podrobně než záložka "Monitor".
- Položka WebServer poskytuje informace o stavu Web komunikace (statistika HTTP přenosů, obsah několika posledních přenosů, atd.). Tato položka je v INFO systému pouze pokud v aplikaci je PmWeb.
- Položka DDE poskytuje informace o stavu DDE komunikace. Tato položka je v INFO systému pouze pokud konfigurátor DDE povoleno je zatržen.

PmRoot

V této položce může projektant sledovat aktuální stav jakéhokoliv PROMOTIC objektu. Například může sledovat aktuální hodnoty v objektu PmData, může sledovat, kolikrát se vyvolala událost jakéhokoliv objektu, atd.

Položka PmRoot se v okně INFO systému objeví jen ve spuštěném runtime (pouze pokud je splněno oprávnění PmRoot > Oprávnění > InfoShowApp).

Pokud je splněno oprávnění PmRoot > Oprávnění > InfoEdit, pak je dokonce u některých objektů funkční tlačítko "Akce", kde lze měnit vlastnosti (např. v objektu PmData měnit vlastnost Value proměnných) nebo volat metody (např. v objektu PmCommData volat metodu Refresh).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice