Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmS5PG - Ovladač pro komunikaci přes PG port s PLC Siemens Simatic S5

Před použitím tohoto ovladače v aplikaci PROMOTIC je vhodné přečíst kapitolu: Komunikace pomocí PROMOTIC ovladačů.
 
Základní vlastnosti ovladače:
- Použití tohoto ovladače vyžaduje zakoupení licence: PmS5PG. S freeeware verzí PmFree nebo při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta funkční vždy.
- Ovladač obsluhuje podmnožinu protokolu AS511, který používají procesní automaty SIMATIC řady S5.
- Komunikace je přes sériový port počítače (COM1, COM2 ...).
- Aplikace PROMOTIC je z hlediska této komunikace vždy MASTER (tzn. že dává podnět k přenosu dat).
- Komunikace je typu bod-bod, tzn. že jedním objektem PmComm lze komunikovat jen s jedním zařízením (protokol neumožňuje adresaci více zařízení).
- Ovladač je začleněn do systému PROMOTIC pomocí objektu PmComm.

Ovladač podporuje použití objektu PmCommMsg. Objekt PmCommData nelze použít.

Pro snadné přidání tohoto ovladače do aplikace je vhodné použít: Předkonfigurace ve skupině "Siemens Simatic PLC"

- Ovladač umí číst jen databloky, neumí číst markery a flagy.
- Ovladač nenastavuje automaticky data v záložce Data-zaslání a Data-příjem. Projektant tyto data musí nastavit sám podle popisu níže.
 
Protože formát dat uložených v PLC Simatic je pro některé datové typy (long, reálné číslo, čas) jiný než pro počítače typu PC, je potřeba hodnoty těchto typů transformovat. Ovladač sám tyto transformace neprovádí ale lze k tomu po příjmu dat v aplikaci využít například metodu Pm.TransformValue.
Popis a doporučené hodnoty pro Parametry protokolu:
Timeout příjmu odpovědiČas (v milisekundách) po který bude ovladač čekat na odpověď při vyslání zprávy. Pokud do této doby nepřijde vyžádaná odpověď, pak se přenos zprávy ukončí (vyvolá se událost onEndOfTransfer s chybou 24 nebo 66).
Typ PLClze zvolit "AG90,AG95,AG100" nebo "vyšší než AG100". V praxi je potřeba ověřit správnost volby. Jsou příznaky, že například pro AG115 je nutno zvolit první volbu.
AG90, AG95, AG100
> AG100
 

Popis komunikace pomocí objektů PmCommMsg

Popis zpráv:

Předpokládá se, že všechny položky záložek Data-zaslání a Data-příjem budou mít rozměr 2 bajty, tzn. datový typ Integer.

Čtení obsahu datového bloku (dále jen DB):

1. položka Data-zaslání obsahuje číslo DB, který má být čten.

1. položka Data-příjem obsahuje počet slov čteného DB. Další položky obsahují slova čteného DB. Projektant by měl zajistit, aby počet slov v DB byl roven počtu položek v záložce (bez 1.položky obsahující počet slov).

Zápis vybraných slov do datového bloku:

1. položka Data-zaslání obsahuje číslo DB, do kterého má být zapisováno. 2. položka obsahuje počet slov, která budou zapsána. 3. položka obsahuje index prvního zapisovaného slova. 4. položka obsahuje první zapisované slovo. 5. a 6. položka obsahuje index a hodnotu druhého zapisovaného slova, atd. Pokud je v záložce nakonfigurováno více slov, než má být zapsáno podle 2. položky, pak rozhoduje hodnota 2. položky.

V záložce Data-příjem není žádná proměnná.

Zahájení módu cyklického čtení vybraných slov z daného DB:

1. položka Data-zaslání obsahuje číslo DB, do kterého má být zapisováno. 2. položka obsahuje počet slov, která budou zapsána. 3. položka obsahuje index prvního zapisovaného slova. 4. položka obsahuje index druhého zapisovaného slova, atd.

V záložce Data-příjem není žádná proměnná.

Tato zpráva musí být volána vždy mimo mód cyklického čtení. V jiném případě může dojít k zaseknutí komunikace.

Cyklické čtení z daného datového bloku: Záložka Data-zaslání je prázdná.

Data-příjem: 1. položka obsahuje počet přijatých slov. 2. položka obsahuje příznak chodu PLC (Run). 3. položka obsahuje první přijaté slovo (datové). 4. položka obsahuje druhé přijaté slovo, atd.

Tato zpráva by měla být spouštěna pouze v módu cyklického čtení.

Ukončení módu cyklického čtení: Záložky Data-zaslání a Data-příjem jsou prázdné.

Poznámka: Pokud některá záložka obsahuje položku určující počet slov, pak je tím vždy míněn počet slov přenášených z/do daného databloku, nikoli počet slov v záložce.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice