Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmPromos - Ovladač pro komunikaci s PLC automaty PROMOS firmy ELSACO

Tento ovladač slouží pro komunikaci s automaty PROMOS (PROMOS line 2) firmy ELSACO protokolem EPSNET (protokol vychází z definice transportní vrstvy protokolu PROFIBUS). Viz také Komunikace s PLC automaty firmy Elsaco (Česko).

Tento protokol je slučitelný s protokolem EPSNET monomaster používaným v automatech TECOMAT a lze tedy komunikovat i častěji užívaným PROMOTIC ovladačem: PmTeco - Ovladač pro komunikaci s PLC automaty firmy TECO.

 
Před použitím tohoto ovladače v aplikaci PROMOTIC je vhodné přečíst kapitolu: Komunikace pomocí PROMOTIC ovladačů.
 
Základní vlastnosti ovladače:
- Použití tohoto ovladače vyžaduje zakoupení licence: PmPromos. S freeeware verzí PmFree nebo při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta funkční vždy.
- Komunikace je přes sériový port počítače (COM1, COM2 ...).
- Aplikace PROMOTIC je z hlediska této komunikace vždy MASTER (tzn. že dává podnět k přenosu dat).
- Ovladač je začleněn do systému PROMOTIC pomocí objektu PmComm.

Ovladač podporuje použití objektu PmCommMsg. Objekt PmCommData nelze použít.

Pro snadné přidání tohoto ovladače do aplikace je vhodné použít: Předkonfigurace ve skupině "PROMOS Elsaco PLC"

 
Ovladač podporuje následující datové typy:
- Bit: v PLC uložen na 16 bitů, přičemž log.0 nebo 1 je uložena na všech 16 bitech. V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Boolean.
- Byte: v PLC uložen na 16 bitů, přičemž v dolním bajtu je uložena hodnota a horní bajt je nulován. V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Byte.
- Integer Sign: 2-bajt celé číslo (od -32 768 do +32 767). V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Integer.
- Integer Unsign: 2-bajt celé číslo (od 0 do 65 535). V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Long.
- Long: 4-bajt celé číslo (od 0 do 4 294 967 295). V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Long.
- Float: 4-bajt reálné číslo. V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Single.
 

Popis komunikace pomocí objektů PmCommMsg

Seznam a popis komunikačních zpráv:
1) CONNECT: Zahájení komunikace spojené s inicializací komunikačních struktur.
2) IDENT: Zjistí informace o typu připojeného PLC.
3) SETCW: Zápis do řídícího slova PLC. Tato služba je přístupná jen po sériovém kanálu CH1 !
V záložce Data-zaslání jsou proměnné:
CLE - požadavek nulování chyby (aktivní v 1)
RES - požadavek na restart PLC (aktivní v 1)
TPR - typ restartu (0-teplý, 1-studený)
CLO - požadavek nulování výstupů (aktivní v 1)
BLO - požadavek blokování výstupů (aktivní v 1)
MOD - požadovaný režim PLC (0=HALT, 1=RUN)
4) GETSW: Čtení stavového slova PLC.
V záložce Data-příjem jsou proměnné:
ERH - indikace závažné chyby (aktivní v 1)
ERS - indikace ostatních chyb (aktivní v 1)
IMS - indikace externího blokování výstupů (aktivní v 1)
ISP - indikace externího povolení režimu RUN (aktivní v 1)
BLO - indikace blokování výstupů (aktivní v 1)
MOD - indikace režimu PLC (0=HALT, 1=RUN)
5) GETTIDA: Čtení data a času z PLC.
6) SETTIDA: Zápis časového údaje do časového obvodu RTC. Od tohoto okamžiku PLC pracuje s novým časem.
7) GETERR: Čtení hlavního chybového zásobníku centrální jednotky. Chybový zásobník obsahuje celkem 8 chybových hlášení v pořadí od nejstaršího k nejnovějšímu, každé o délce 4 bajty. Celková délka je 32 bajtů.
8) READMAP: Zjistí počet a délku zveřejněných datových bloků.
9) READN: Čtení obsahu registrů zápisníkové paměti PLC.
V záložce Data-zaslání jsou proměnné:
TR - číslo bloku, ze kterého se čte
IR - index prvního čteného registru
V záložce Data-příjem jsou proměnné: Specifikovaný počet a typ čtených dat.
10) WRITEN: Zápis do registrů zápisníkové paměti PLC.
V záložce Data-zaslání jsou proměnné:
TW - číslo bloku, do kterého se zapisuje
IW - index prvního zapisovaného registru
data - specifikovaný počet a typ zapisovaných dat
11) WANDRN: Zápis do registrů a čtení obsahu registrů zápisníkové paměti PLC.
V záložce Data-zaslání jsou proměnné:
TR - číslo bloku, ze které se čte
IR - index prvního čteného registru
TW - číslo bloku, do kterého se zapisuje
IW - index prvního zapisovaného registru
data - specifikovaný počet a typ zapisovaných dat
V záložce Data-příjem jsou proměnné: Specifikovaný počet a typ čtených dat.
12) READB: Čtení obsahu bitů ze zápisníkové paměti PLC.
V záložce Data-zaslání jsou proměnné:
TR - číslo bloku, ze které se čte
IR - index čteného registru
BR - index čteného bitu (0-7)
V záložce Data-příjem jsou proměnné: požadovaný bit.
13) WRITEB: Zápis do bitů v zápisníkové paměti PLC.
V záložce Data-zaslání jsou proměnné:
TW - číslo bloku, do kterého se zapisuje
IW - index zapisovaného registru
BW - index zapisovaného bitu (0-7)
HODNOTA - logická hodnota zapisovaného bitu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice