Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmOmronFINS - Ovladač pro komunikaci s PLC automaty OMRON protokolem FINS

Tento ovladač slouží pro komunikaci s PLC automaty OMRON protokolem FINS. Viz také Komunikace s PLC automaty Omron.
 
FINS (Factory Interface Network Service) je síťový protokol pro PLC automaty firmy OMRON pro různé fyzické sítě jako Ethernet, Controller Link, DeviceNet. Tento ovladač je určen pouze pro Ethernet.
 
Před použitím tohoto ovladače v aplikaci PROMOTIC je vhodné přečíst kapitolu: Komunikace pomocí PROMOTIC ovladačů.
 
Základní vlastnosti ovladače:
- Použití tohoto ovladače vyžaduje zakoupení licence: PmOmron. S freeeware verzí PmFree nebo při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta funkční vždy.
- Komunikace je přes Ethernet.
- Aplikace PROMOTIC je z hlediska této komunikace vždy MASTER (tzn. že dává podnět k přenosu dat).
- Ovladač je začleněn do systému PROMOTIC pomocí objektu PmComm.

Ovladač podporuje použití objektu PmCommData. Objekt PmCommMsg nelze použít.

Pro snadné přidání tohoto ovladače do aplikace je vhodné použít: Předkonfigurace ve skupině "Omron PLC"

 

Doporučené hodnoty parametrů:

Doporučené hodnoty pro Parametry Ethernet:
Číslo TCP/UDP portu9600 (přednastaveno). Může být změněno.
Typ Ethernet přenosu
TCP - Určeno pro typ FINS TCP.
UDP - Určeno pro typ FINS UDP.
Popis a doporučené hodnoty pro Parametry protokolu:
Typ dat protokolu
FINS TCP - Tento typ použijte:
- pokud jsou FINS uzly spojeny skrze několik IP síťových vrstev
- pokud je kvalita spojení nespolehlivá (například bezdrátový LAN)
FINS UDP - Tento typ použijte:
- pokud jsou FINS uzly připojeny na stejný Ethernet segment (FINS UDP nabízí vyšší datový tok)
- pokud vzdálené zařízení nepodporuje FINS/TCP
Source Network AddressČíslo FINS sítě, ve které se nachází aplikace PROMOTIC komunikující s PLC. Pokud má síť pouze jedinou vrstu Ethernet, pak se zadává 0.
Source NodeČíslo uzlu aplikace PROMOTIC (identifikátor PC) v síti FINS. Přednastavená hodnota je 253. Pro FINS TCP a při zadání hodnoty 0, PLC přidělí vhodnou hodnotu samo.
Source UnitFormální číslo programu na PC (PROMOTIC). Typicky bývá 0.
Destination Network AddressČíslo FINS sítě, ve které se nachází PLC komunikující s aplikací PROMOTIC. Pokud má síť pouze jedinou vrstu Ethernet, pak se zadává 0.
Destination NodeČíslo uzlu PLC (identifikátor PLC) v síti FINS. The Hodnota je nastavena přepínači na PLC. Topologie sítě FINS umožňuje, že za jednou IP adresou se může nacházet jeden nebo více uzlů sítě FINS.
Destination UnitČíslo logické jednotky (části) na PLC. PLC OMRON může být logicky rozděleno na několik částí (jednotek). Typickými částmi jsou CPU, vnitřní sběrnice, periferní jednotka, komunikační modul, různé typy paměti atd. V případě kompaktních PLC se zadává hodnota 0, v jiném případě postupujte v souladu s dokumentací výrobce.

Popis komunikace pomocí objektů PmCommData

Proměnné v objektu PmCommData (nebo ještě lépe proměnné v objektu PmData s datovým rozšířením ExtComm) mohou být v libovolném množství, libovolného typu v libovolném pořadí. Ovladač sám optimálním způsobem vnitřně vytvořenými komunikačními zprávami vyčítá data ze zařízení.

Proměnné se vyčítají všechny (pokud konfigurátor Obnovování dat povoleno je zatržen). Při zápisu do proměnné se posílá do zařízení jen tato jedna proměnná (pokud konfigurátor Automaticky zasílat při zápisu do položky je zatržen).

 
Ovladač podporuje následující datové typy:
- W: (Word) v PLC uložen na 2 bajty (od 0 do +65 535).

V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Long.

- I: (Integer) v PLC uložen na 2 bajty (od -32 768 do +32767).

V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Integer.

- L: (Long) v PLC uložen na 4 bajty (od -2 147 483 648 do +2 147 483 647).

Pořadí bajtů PC:1234, PLC:4321.

V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Long.

- L1: (Long) v PLC uložen na 4 bajty (od -2 147 483 648 do +2 147 483 647).

Pořadí bajtů PC:1234, PLC:2143.

V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Long.

- R: (Real) v PLC uložen na 4 bajty.

Pořadí bajtů PC:1234, PLC:4321.

V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Single.

- R1: (Real) v PLC uložen na 4 bajty.

Pořadí bajtů PC:1234, PLC:2143.

V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Single.

- Bit: (1 bit)

V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Boolean.

 
Ovladač podporuje následující datové oblasti:
- CIO = Common Input/Output Register
- WR = Working Relay Register
- HR = Holding Relay Register
- AR = Auxiliary Relay Register
- TIM = Timer Register
- CNT = Counter Register
- DM = Data Memory Register
- EM = Extendet Data Memory Register
- TK = Task Flag. Datový typ je Bit.
- TKS = Task Flag Status. Hodnota je uložena v 1 bajtu.

U všech oblastí (kromě oblasti TK a TKS) se pod pojmem "index" rozumí index pole hodnot 16ti bitových registrů (datový typ W). Dokonce i v případě, že se pracuje s 32bitovými datovými typy (L a R), tak "index" určuje index nižšího 16ti bitového registru. Identifikátor ItemID může (ale nemusí) dále obsahovat specifikátor vynuceného datového typu (b, I, L, R).

 
Popis konfigurátoru ItemID:

ItemId je textový identifikátor položky, který slouží k adresaci položky v zařízení. Z konfigurátoru ItemID ovladač pozná, jak se má hodnota položky přijímat nebo vysílat. Text lze buď napsat ručně, nebo sestavit pomocí okna, které se otevře tlačítkem vpravo od konfigurátoru. Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

 
Příklady tvaru identifikátoru:
- CIO15 = Hodnota typu W v datové oblasti CIO na indexu 15.
- CIO9.5 = Hodnota 5. bitu v datové oblasti CIO na indexu 9.
- DM8.L = Hodnota typu L v datové oblasti DM na indexu 8 a 9.
- TK3 = Hodnota typu Bit v datové oblasti TK na indexu 3.
- TKS7 = Hodnota typu Byte v datové oblasti TKS na indexu 7.
Popis konfigurátoru PmCommData > Parametry > Speciální parametry:
Tento konfigurátor se pro daný ovladač nevyužívá.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice