Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmMicroUnit - Ovladač pro komunikaci s PLC automaty MicroUNIT

Tento ovladač slouží pro komunikaci s PLC automaty MicroUNIT. Viz také Komunikace se systémy firmy TEDIA (Česko).
 
Před použitím tohoto ovladače v aplikaci PROMOTIC je vhodné přečíst kapitolu: Komunikace pomocí PROMOTIC ovladačů.
 
Základní vlastnosti ovladače:
- Použití tohoto ovladače vyžaduje zakoupení licence: PmMicroUnit. S freeeware verzí PmFree nebo při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta funkční vždy.
- Ovladač komunikuje s moduly MicroUnit serie firmy Tedia (Česko) protokolem AIBus.
- Komunikace je přes sériový port počítače (COM1, COM2 ...).
- Aplikace PROMOTIC je z hlediska této komunikace vždy MASTER (tzn. že dává podnět k přenosu dat).
- Ovladač je začleněn do systému PROMOTIC pomocí objektu PmComm.

Ovladač podporuje použití objektu PmCommMsg. Objekt PmCommData nelze použít.

Pro snadné přidání tohoto ovladače do aplikace je vhodné použít: Předkonfigurace ve skupině "MicroUnit PLC"

 
Protokol modulů MicroUNIT AIBus je specifikován podle technické dokumentace jako komunikace mezi MASTER jednotkou(PC) a SLAVE jednotkou (jednotlivé moduly). Protokol pracuje tak, že se nejdříve vysílá zpráva "MASTER-SLAVE", kterou Master(PC) vyzývá určitý modul k dané činnosti. Moduly jsou určeny svou adresou v síti RS485. Slave jednotka pak po výzvě odpovídá zprávou "SLAVE-MASTER", která obsahuje odpověď ve formě STATUS bajtu, případně vyžádaných dat. Podle specifikace je protokol tvořen 10 bajty v tomto pořadí:
- ADRESA: 1B
- FUNKCE: 1B
- PERIFÉRIE: 1B
- PŘÍMÝ PŘÍKAZ: 1B
- DATA: 4B
- CRC: 2B

Některé speciální periférie požadují jinou délku dat, tento protokol však není popsán v technické dokumentaci a není podporován současnou verzí PROMOTIC ovladače.

 
Adresa:

Je povinný parametr zprávy, který určuje adresu jednotky(modulu) v síti RS485. Pro sepnutý segment 2 DIL přepínače SW je adresa nastavena pevně na 0, při segmentu 2 v poloze OFF je dána hodnotou na adrese 62 (COM_BD) konfigurační EEPROM (periférie č. 0). Adresa a komunikační rychlost jsou vždy inicializovány jen při zapnutí napájení modulu.

 
Funkce:

Určuje druh činnosti požadované na daném modulu a je parametrem komunikační zprávy objektu PmCommMsg. Výběr funkce se provádí pomocí listboxu "FUNKCE" okna parametrů zprávy. Kromě definovaných funkcí lze zvolit funkci "Funkce ZADANÁ uživatelem". Pak se v záložce Data-zaslání objeví navíc datová položka "Funkce", do které projektant přímo zadává číslo funkce, a to podle technické dokumentace, nebo pokud je to potřeba, pak podle čísel uvedených před názvy funkcí v listboxu "FUNKCE".

 
Seznam funkcí, které mohou být použity:
FN0 - Přímé čtení externí jednotky
FN1 - Přímý zápis externí jednotky
FN2 - Adresovatelné čtení externí jednotky
FN3 - Adresovatelný zápis externí jednotky
FN100 - Přímé čtení interní jednotky
FN101 - Přímý zápis interní jednotky
FN102 - Adresovatelné čtení interní jednotky
FN103 - Adresovatelný zápis interní jednotky
FN200 - Identifikace modulu
Uživatelem ZADANÁ funkce
 
Periférie:

Určuje, který z funkčních bloků bude zapisován či čten. Například sem patří digitální I/O, časovače, konfigurační EEPROM aj. (viz seznam). Periférie se volí obdobným způsobem jako funkce, a to pomocí listboxu "PERIFÉRIE" v okně parametrů zprávy. Stejně jako u funkcí pak lze v listboxu zadat "Periférie ZADANÁ uživatelem", což způsobí přidání položky "Periférie" do záložky Data-zaslání.

 
Seznam periferií, které mohou být použity:
0-15: ANALOGový kanál č. 0 až č. 15
16: Senzor studeného konce
64: DIGITÁLNÍ port č. 0
65: DIGITÁLNÍ port č. 1
80-95: 32-bitový ČÍTAČ č. 0 až č. 16
0: STATUS Registr
1: RTC Čas
2: RTC Datum
3: Čas výpadku napájení
4: Datum výpadku napájení
5: Čas naběhnutí napájení
6: Datum naběhnutí napájení
0: konfigurační EEPROM
1: uživateleská EEPROM
0,1,2: IDENTIFIKACE modulu, registr č. 0, č. 1, č. 2
xxx: Servis a DIAGNOSTIKA modulu
Uživatelem ZADANÁ periferie
 
Formát dat:

Knihovna protokolu navíc podporuje čtyři formáty vysílaných a příjmaných dat, a to datové typy:

- Byte (4 hodnoty)
- Integer (2 hodnoty)
- Long (1 hodnota)
- Single (1 hodnota)
- String (1 4-znakový řetězec) pro čtení hodnot IDENTIFIKACE modulu

Při zadání těchto datových typů je dodržena typová konverze na formát slučitelný s jednotkami MicroUNIT.

Poznámka: Pokud adresujete například interní jednotku jako je EEPROM konfigurace, pak se důkladně podívejte na popis adresace v dokumentaci. Některé periférie mají totiž vlastní způsob adresace, který není popsán ve specifikaci protokolu AIBus (místo 2-bajt ADR je vysílán 1-bajt ADR dvakrát). Proto je implementován datový formát 4 bajtových proměnných.

Doporučené hodnoty pro Parametry sériové linky:
Počet datových bitů8
ParitaEVEN (sudá)

Přenos je asynchronní v Full-duplex nebo Hapl-duplex přenosu. V případě Half-duplex přenosu (například při použití RS485) je dle dokumentace AIBus potřeba ovládat paritní bit (výzva je přenášena s paritou sudou, odpověď s paritou lichou). PROMOTIC ovladač při příjmu odpovědi na paritní bit nehledí, a proto lze nastavit natvrdo paritu sudou.

Počet stopbitů1
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice