Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmFatek - Ovladač pro komunikaci s PLC automaty FATEK

Tento ovladač slouží pro komunikaci s PLC automaty FATEK protokolem FACON. Viz také Komunikace s PLC automaty FATEK.
 
Před použitím tohoto ovladače v aplikaci PROMOTIC je vhodné přečíst kapitolu: Komunikace pomocí PROMOTIC ovladačů.
 
Základní vlastnosti ovladače:
- Použití tohoto ovladače vyžaduje zakoupení licence: PmFatek. S freeeware verzí PmFree nebo při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta funkční vždy.
- Komunikace je přes Ethernet nebo přes sériový port počítače (COM1, COM2 ...).
- Ovladač je začleněn do systému PROMOTIC pomocí objektu PmComm.

Ovladač podporuje používání objektů PmCommMsg a PmCommData. Pro běžné případy přenosu dat je výhodnější použít objekt PmCommData.

Pro snadné přidání tohoto ovladače do aplikace je vhodné použít: Předkonfigurace ve skupině "Fatek PLC"

- Aplikace PROMOTIC je z hlediska této komunikace vždy MASTER (tzn. že dává podnět k přenosu dat).
- Komunikace je síťová, tzn. že jedním objektem PmComm lze komunikovat s více zařízeními (protokol umožňuje adresaci více zařízení).
 
Oblasti dat v PLC ze kterých lze číst/zapisovat::
oblast dat označení diskrétních vstupů označení 16-bitových proměnných označení 32-bitových proměnných
X = Input discrete X0〜X9999 WX0〜WX9984 DWX0〜DWX9968
Y = Output relay Y0〜Y9999 WY0〜WY9984 DWY0〜DWY9968
M = Internal relay M0〜M9999 WM0〜WM9984 DWM0〜DWM9968
S = Step relay S0〜S9999 WS0〜WS9984 DWS0〜DWS9968
T = Timer discrete T0〜T9999 WT0〜WT9984 DWT0〜DWT9968
C = Counter discrete C0〜C9999 WC0〜WC9984 DWC0〜DWC9968
RT = Timer register - RT0〜RT9999 DRT0〜DRT9998
RC = Counter register - RC0〜RC9999 DRC0〜DRC9998
R = Data register - R0〜R65535 DR0〜DR65534
D = data register - D0〜D65535 DD0〜DD65534
 

Doporučené hodnoty parametrů:

Doporučené hodnoty pro Parametry sériové linky:
Rychlost9600 Bd
Počet datových bitů7
ParitaEVEN (sudá) nebo NO (žádná)
Počet stopbitů1
Popis a doporučené hodnoty pro Parametry protokolu:
Timeout příjmu odpovědiJen pro sériovou linku. Vhodná volba je například 2000 ms. Čas (v milisekundách) po který bude ovladač čekat na odpověď při vyslání zprávy. Pokud do této doby nepřijde vyžádaná odpověď, pak se přenos zprávy ukončí (vyvolá se událost onEndOfTransfer s chybou 24 nebo 66).

Popis komunikace pomocí objektů PmCommData

Pro tento ovladač lze použít objekty PmCommData.

Proměnné v objektu PmCommData (nebo ještě lépe proměnné v objektu PmData s datovým rozšířením ExtComm) mohou být v libovolném množství, libovolného typu v libovolném pořadí. Ovladač sám optimálním způsobem vnitřně vytvořenými komunikačními zprávami vyčítá data ze zařízení.

Proměnné se vyčítají všechny (pokud konfigurátor Obnovování dat povoleno je zatržen). Při zápisu do proměnné se posílá do zařízení jen tato jedna proměnná (pokud konfigurátor Automaticky zasílat při zápisu do položky je zatržen).

 
Popis konfigurátoru ItemID:

ItemId je textový identifikátor položky, který slouží k adresaci položky v zařízení. Z konfigurátoru ItemID ovladač pozná, jak se má hodnota položky přijímat nebo vysílat. Text lze buď napsat ručně, nebo sestavit pomocí okna, které se otevře tlačítkem vpravo od konfigurátoru. Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Identifikátor se skládá z povinné a nepovinné části. Povinná část je název "zařízení" (X,WX,DWX, .., C,WC,DWC, RT,DRT, .., D,DD) a číselný index. Nepovinné části jsou dvě: Na začátku lze nepovinně zadat adresu PLC. Na konci lze nepovinně zadat text .S, který označuje že proměnná (jen pro registry RT, RC, R, D) je číslo se znaménkem (signed).

Příklady:

Slave5.DR100.S = Jde o o registr R100, se kterým se pracuje jako se 32 bitovou proměnnou se znaménkem. Registr se nachází na PLC s adresou 5.
DR100.S = Stejný jako předchozí příklad ale adresa PLC se určí z konfigurátoru "Přednastavená adresa PLC".
DR100 = Stejný jako předchozí příklad ale hodnota bude bez znaménka.
Popis konfigurátoru PmCommData > Parametry > Speciální parametry:
Přednastavená adresa PLCZde zadanou adresu lze použít při zadávání konfigurátoru ItemID u proměnných v tomto objektu (tzn. u proměnných v záložce Data nebo v datových rozšířeních ExtComm). Adresu lze zadat v ItemID:
- buď například Slave3.D6 - pak se hodnota proměnné bude načítat z PLC s adresou 3.
- nebo bez určení, tzn. D6 - a adresa se přebere z tohoto konfigurátoru.

Tento parametr lze za běhu aplikace změnit a přečíst ve skriptu pomocí metod: SetSpecParam("SlaveAddr") a GetSpecParam("SlaveAddr").

Popis komunikace pomocí objektů PmCommMsg

Objekty PmCommMsg lze použít pro speciální komunikace, které nelze provést objektem PmCommData.
 
Seznam a popis komunikačních zpráv:
40h - Stručné čtení systémového stavu PLC: Přečte 3 proměnné (Status0-2) typu Byte. Hodnoty jsou 0=Enable, 1=Disable.
42h - Zápis stavu jediného diskrétního elementu: Do jednoho elementu v zadané oblasti dat zapíše hodnotu. Hodnoty jsou 1=Disable, 2=Enable, 3=Set, 4=Reset.
43h - Čtení stavů ENABLE/DISABLE řady diskrétních elementů: Ze zadané oblasti dat od dané adresy přečte zadaný počet elementů. Hodnoty jsou typu Boolean, true=1=disable, false=0=enable.
44h - Čtení stavů řady diskrétních elementů: Ze zadané oblasti dat od dané adresy přečte zadaný počet elementů. Hodnoty jsou typu Boolean.
45h - Zápis stavů řady diskrétních elementů: Do zadané oblasti dat od dané adresy zapíše zadaný počet elementů. Hodnoty jsou typu Boolean.
46h - Čtení řady registrů dat: Ze zadané oblasti dat od dané adresy přečte zadaný počet elementů. Hodnoty jsou typu Long.
47h - Zápis řady registrů dat: Do zadané oblasti dat od dané adresy zapíše zadaný počet elementů. Hodnoty jsou typu Long.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice