Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmMelsecFXS - Ovladač pro komunikaci s PLC automaty Mitsubishi řady FX

Tento ovladač slouží pro komunikaci s PLC automaty Mitsubishi řady FX přes programátorský port. Viz také Komunikace s PLC automaty Mitsubishi.
 
Pro automaty řady FX s Ethernet portem je však určen jiný ovladač: PmMelsecQA. Například se jedná následující případy:
- Pro automaty s integrovaným Ethernet portem (např. FX3GE) je určen ovladač PmMelsecQA. Zde je nutno nastavit Formát protokolu = "A1E/BIN = A series Ethernet Binary (for A1SJ71E71 Ethernet interface module)".
- Automat může mít další komunikační modul, například expanzní desku FX2N-232(485,422)-BD. Přes tyto desky lze komunikovat také tímto ovladačem, ale desky podporují také vyšší síťový protokol, pro který je výhodnější použít ovladač PmMelsecQA.
 
Před použitím tohoto ovladače v aplikaci PROMOTIC je vhodné přečíst kapitolu: Komunikace pomocí PROMOTIC ovladačů.
 
Základní vlastnosti ovladače:
- Použití tohoto ovladače vyžaduje zakoupení licence: PmMelsec. S freeeware verzí PmFree nebo při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta funkční vždy.
- Komunikace je přes Ethernet nebo přes sériový port počítače (COM1, COM2 ...).

Komunikace přes Ethernet: Tuto volbu lze zvolit například když má zařízení sériovou linku a převodníkem RS232/Ethernet je zapojeno do Ethernetu. Pokud převodník nemění přenášená data, pak lze takto jednoduše komunikovat přes Ethernet se zařízením, který nemá Ethernet výstup.

- Ovladač používá ASCII kódování protokolu (nepoužívá Binary kódování).
- Ovladač je začleněn do systému PROMOTIC pomocí objektu PmComm.

Ovladač podporuje používání objektů PmCommMsg a PmCommData. Pro běžné případy přenosu dat je výhodnější použít objekt PmCommData.

Aplikace PROMOTIC je z hlediska této komunikace vždy MASTER (tzn. že dává podnět k přenosu dat).

- Komunikace je typu bod-bod, tzn. že jedním objektem PmComm lze komunikovat jen s jedním zařízením (protokol neumožňuje adresaci více zařízení).
- Pro snadné přidání tohoto ovladače do aplikace je vhodné použít: Předkonfigurace ve skupině "Mitsubishi PLC"
 
Programátorský konektor (MINI-DIN) je opatřen rozhraním RS422 s následujícím zapojením:
1RXD-
2RXD+
3GND (Nezapojeno)
4TXD-
5+5V (Nezapojeno)
6Nezapojeno
7TXD+
8Nezapojeno
 
 
Ovladač umí přenášet následující oblasti dat (v PLC dokumentaci se těmto oblastem říká devices):
Device Popis
X Physical Input.
Y Physical Output, coil.
S State Relay.
M Auxiliary Relay.
T Timer/contact.
C Counter/contact.
D Data register.
- Data typu X,Y,S,M,T,C jsou bitové hodnoty, jedna adresa představuje jednu bitovou hodnotu. Při přenosu lze však také přenášet více hodnot najednou - například v jednom bajtu lze přenášet 8 bitových hodnot.
- Data typu D jsou 16-bitové hodnoty (rozsah 0-65535).
 
Adresování těchto dat je odlišné při použití objektu PmCommData nebo PmCommMsg.
V objektu PmCommData je logická adresace - adresa položky je hodnota, kterou programátor PLC běžně používá (např. M20).
V objektu PmCommMsg je fyzická adresace - adresa položky je dána adresou v paměti a je nutno ji tedy odvodit dle dále uvedené tabulky.
 

Doporučené hodnoty parametrů:

Doporučené hodnoty pro Parametry sériové linky (dle dokumentace CPU version V1.21):
Rychlost9600 Bd
Počet datových bitů7
ParitaEVEN (sudá) nebo NO (žádná)
Počet stopbitů1
Timeout mezi příjmem 2 znaků60
Popis a doporučené hodnoty pro Parametry protokolu:
Timeout příjmu odpovědiJen pro sériovou linku. Vhodná volba je například 2000 ms. Čas (v milisekundách) po který bude ovladač čekat na odpověď při vyslání zprávy. Pokud do této doby nepřijde vyžádaná odpověď, pak se přenos zprávy ukončí (vyvolá se událost onEndOfTransfer s chybou 24 nebo 66).
Verze protokolu
Obecný (všechny FX série) - Protokol pro všechny typy PLC
Rozšířený (FX2N) - PLC od řady FX2N má větší rozsahy zařízení (Device area) než předchozí řady. Rozšířený protokol umí adresovat tento rozšířený rozsah.

Popis komunikace pomocí objektů PmCommData

Pro tento ovladač lze použít objekty PmCommData. Pro běžné případy přenosů dat je to výhodnější než použít objekt PmCommMsg.

Proměnné v objektu PmCommData (nebo ještě lépe proměnné v objektu PmData s datovým rozšířením ExtComm) mohou být v libovolném množství, libovolného typu v libovolném pořadí. Ovladač sám optimálním způsobem vnitřně vytvořenými komunikačními zprávami vyčítá data ze zařízení.

Proměnné se vyčítají všechny (pokud konfigurátor Obnovování dat povoleno je zatržen). Při zápisu do proměnné se posílá do zařízení jen tato jedna proměnná (pokud konfigurátor Automaticky zasílat při zápisu do položky je zatržen).

 
Popis konfigurátoru ItemID:

ItemId je textový identifikátor položky, který slouží k adresaci položky v zařízení. Z konfigurátoru ItemID ovladač pozná, jak se má hodnota položky přijímat nebo vysílat. Text lze buď napsat ručně, nebo sestavit pomocí okna, které se otevře tlačítkem vpravo od konfigurátoru. Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Text může mít například podobu M20 nebo M20.W s významem:

M20 = oblast dat (device) a logická adresa. Device může být: X,Y,S,M,T,C,D.

Pro device X a Y je adresa oktalové číslo, u všech ostatních je dekadické číslo.

Registr D je 16-bitová hodnota, ostatní jsou 1-bitové.

.W = nepovinná část upřesňující požadavek:
.W = (Word) 16-bitová hodnota (pro bitové zařízení je to 16 sousedících položek). Číslo bez znaménka. V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Long. Pro registr D je toto implicitní a nemusí se zadávat.
.I = (Integer) podobné jako .W ale číslo se znaménkem. V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Integer.
.L = (Long) 32-bitová hodnota (pro bitové zařízení je to 32 sousedících položek). Číslo se znaménkem. V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Long.

Pokud je nepovinná část použita na bitové položky X,Y,S,M,T,C (tzn. mimo D), pak musí být zadaná logická adresa dělitelná 8.

Pro registr D může být pouze .I nebo nezadáno (tzn. stejné jako .W).

Příklady:

M25 = bitová hodnota M s adresou 25 (ukládá se do typu Boolean)
M16.W = 16-bitová hodnota bez znaménka zahrnující položky M16-M31 (ukládá se do typu Long)
D32.I = 16-bitová hodnota se znaménkem. Hodnota registru D na adrese 32 (ukládá se do typu Integer)
X8.L = 32-bitová hodnota se znaménkem zahrnující X8-X39 (ukládá se do typu Long)

Popis komunikace pomocí objektů PmCommMsg

Pro tento protokol je potřeba nastavit ručně data v záložce Data-zaslání a Data-příjem, protože tlačítko "Nastavení dat" pro tento protokol není funkční.
 
Protokol podporuje dva typy zpráv:
1) Čtení z FX (n byte READ)
2) Zápis do FX (n byte WRITE)

U obou se zadává v parametrech zprávy adresa v PLC, odkud/kam se požadovaná data mají číst/zapsat. Pro čtení z FX se pak vyplňuje jen záložka Data-příjem a pro zápis do FX jen záložka Data-zaslání. Počet a datové typy těchto dat mohou být libovolné, musí však odpovídat datům, které jsou v PLC.

Adresa zadávaná v parametrech zprávy se v PLC nazývá "TOP address". Z dokumentace k PLC je potřeba zjistit přiřazení těchto adres pro jednotlivé druhy paměti. Upozornění: V parametrech zprávy se zadává adresa decimálně, zatímco v dokumentacích se běžně uvádí adresa hexadecimálně nebo oktálově. Je tedy nutno adresu přepočítat do decimálního tvaru!

Přiřazení adres závisí na volbě konfigurátoru Verze protokolu:

Verze protokolu = Obecný (všechny FX série):

Device: Device area: TOP address:
X X0-X177 (octal) 0080-008F hexa, 128-143 decimal
Y Y0-Y177 (octal) 00A0-00AF hexa, 160-175 decimal
S S0-S997 (decimal) 0000-007C hexa, 000-124 decimal
T (contacts) T0-T255 (decimal) 00C0-00DF hexa, 192-223 decimal
M M0-M1023 (decimal) 0100-017F hexa, 256-383 decimal
C (contacts) C0-C255 (decimal) 01C0-01DF hexa, 448-479 decimal
SPECIAL M M8000-M8255 (decimal) 01E0-01FF hexa, 480-511 decimal
D data registers D0-D999 (decimal) 1000-17CF hexa, 4096-6095 decimal
D special registersD8000-D8255 (decimal) 0E00-0FFF hexa, 3584-4095 decimal

Verze protokolu = Rozšířený (FX2N):

Device: Device area: TOP address:
X X0-X377 (octal) 0240-025F hexa, 576-607 decimal
Y Y0-Y377 (octal) 0180-019F hexa, 384-479 decimal
S S0-S997 (decimal) 0280-02FF hexa, 640-767 decimal
T (contacts) T0-T255 (decimal) 0200-021F hexa, 512-543 decimal
C (contacts) C0-C255 (decimal) 01E0-01FF hexa, 480-511 decimal
M M0-M3071 (decimal) 0000-017F hexa, 000-383 decimal
D data registers D0-D7999 4000-7E7E hexa, 16384-32382 decimal
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice