Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmABradleyDF1 - Ovladač pro komunikaci s PLC automaty Allen Bradley protokolem DF1

Tento ovladač slouží pro komunikaci s PLC automaty Allen Bradley firmy Rockwell Automation protokolem DF1. Viz také Komunikace s PLC automaty Allen Bradley firmy Rockwell Automation.
 
Před použitím tohoto ovladače v aplikaci PROMOTIC je vhodné přečíst kapitolu: Komunikace pomocí PROMOTIC ovladačů.
 
Základní vlastnosti ovladače:
- Použití tohoto ovladače vyžaduje zakoupení licence: PmABradley. S freeeware verzí PmFree nebo při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta funkční vždy.
- Protokol nabízí 3 druhy komunikace:
- přes sériový port počítače (COM1, COM2..): Komunikace přes protokol DF1 může probíhat v režimu Full-duplex (standardně, RS232) nebo Half-duplex (RS422/RS485). Tento režim je nastavitelný v systému PROMOTIC v parametrech protokolu v konfigurátoru "Link Protocol". Režim Full-duplex se používá pro připojení typu Bod-Bod (tzn. jedno PC-Master a jedno PLC-Slave). Režim Half-duplex se používá pro speciální připojení více Slave stanic PLC k jednomu PC.
- přes Ethernet emulovanou sériovou linkou: Tuto volbu lze zvolit například když má zařízení sériovou linku a převodníkem RS232/Ethernet je zapojeno do Ethernetu. Pokud převodník nemění přenášená data, pak lze takto jednoduše komunikovat přes Ethernet se zařízením, který nemá Ethernet výstup.
- přes Ethernet se zapouzdřením protokolu DF1 do protokolu EtherNet/IP: toto je volba například pro PLC MicroLogix s Ethernet výstupem.
- Aplikace PROMOTIC je z hlediska této komunikace vždy MASTER (tzn. že dává podnět k přenosu dat).
- Ovladač je začleněn do systému PROMOTIC pomocí objektu PmComm.

Ovladač podporuje používání objektů PmCommMsg a PmCommData. Pro běžné případy přenosu dat je výhodnější použít objekt PmCommData.

Pro snadné přidání tohoto ovladače do aplikace je vhodné použít: Předkonfigurace ve skupině "Allen Bradley PLC"

 
Datové typy:

Ovladač podporuje následující datové typy:

- Int = Integer signed: 2-bajt celé číslo (od -32 768 do +32 767). V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Integer.
- Word = Integer unsigned: 2-bajt celé číslo (od 0 do 65 535). V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Long.
- Float: 4-bajt reálné číslo. V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Single.
- bit: Jeden bit. Jen pro PmCommData. V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Boolean.
- Byte: 1-bajt celé číslo (od 0 do 255). Jen pro PmCommMsg. V aplikaci PROMOTIC je reprezentován datovým typem: Byte.
 
Typy datových oblastí (DataFile):

Ovladač podporuje následující typy DataFile. DataFile s číslem větším než 8 je nutno před jejím použitím nejdříve "programově alokovat".

- O - Output: Soubor výstupů. V PLC je jen jedna taková oblast a má vždy číslo 0.
- I - Input: Soubor vstupů. V PLC je jen jedna taková oblast a má vždy číslo 1.
- S - Status: Soubor status hodnot. V PLC je jen jedna taková oblast a má vždy číslo 2.
- B - Binary: Soubor binárních hodnot. V PLC může být více takových oblastí ale první má vždy číslo 3.
- T - Timer: Soubor pro časovače. V PLC může být více takových oblastí ale první má vždy číslo 4. Tento typ zatím není funkční pro objekt PmCommData.
- C - Counter: Soubor pro čítače. V PLC může být více takových oblastí ale první má vždy číslo 5. Tento typ zatím není funkční pro objekt PmCommData.
- R - Control: Soubor řidících hodnot. V PLC může být více takových oblastí ale první má vždy číslo 6. Tento typ zatím není funkční pro objekt PmCommData.
- N - Integer: Soubor pro celá čísla. V PLC může být více takových oblastí ale první má vždy číslo 7.
- F - Float: Soubor pro reálná čísla. V PLC může být více takových oblastí ale první má vždy číslo 8. PLC nižší řady (Micrologix1000) reálná čísla nepodporují, ale například Micrologix1100 již reální čísla podporuje.
 

Doporučené hodnoty parametrů:

Doporučené hodnoty pro Parametry sériové linky:
Počet datových bitů8
ParitaNO (žádná)
Počet stopbitů1
Doporučené hodnoty pro Parametry Ethernet:
Číslo TCP/UDP portu44818 (pro "Zapouzdření do EtherNet/IP")
Typ Ethernet přenosuTCP (pro "Zapouzdření do EtherNet/IP")
Popis a doporučené hodnoty pro Parametry protokolu:
Timeout příjmu odpovědiJen pro sériovou linku. Implicitně nastaveno na 1000 ms. Čas (v milisekundách) po který bude ovladač čekat na odpověď při vyslání zprávy. Pokud do této doby nepřijde vyžádaná odpověď, pak se přenos zprávy ukončí (vyvolá se událost onEndOfTransfer s chybou 24 nebo 66).
Typ dat protokoluJen pro Ethernet. Určuje tvar dat protokolu. Lze zvolit:
Stejná data jak pro sériovou linku - Tuto volbu lze zvolit například když má zařízení sériovou linku a převodníkem RS232/Ethernet je zapojeno do Ethernetu. Pokud převodník nemění přenášená data, pak lze takto jednoduše komunikovat přes Ethernet se zařízením, který nemá Ethernet výstup.
Zapouzdření do EtherNet/IP - toto je volba například pro PLC MicroLogix s Ethernet výstupem.
Adresa Master (SRC)Číslo stanice PROMOTIC (například 0).
Typ kontrolního součtu
BCC
CRC
Link ProtocolUrčuje režim přenosu
Full-duplex - (standardně)
Half-duplex
Typ adresováníUrčuje, zda se bude komunikovat přímo s PLC nebo přes bridge. Jen pro "Zapouzdření do EtherNet/IP".
Přímá adresa PLC - Bude se komunikovat přímo s PLC.
Vzdálené routování - Bude se komunikovat přes bridge.
Číslo portu v PLCJen pro "Zapouzdření do EtherNet/IP" Přednastavená hodnota je 1.
Číslo slotu v PLCJen pro "Zapouzdření do EtherNet/IP" Přednastavená hodnota je 0.
ClassJen pro "Zapouzdření do EtherNet/IP" a "Typ adresování = Vzdálené routování".
Instance (Channel)Jen pro "Zapouzdření do EtherNet/IP" a "Typ adresování = Vzdálené routování".
Connection pointJen pro "Zapouzdření do EtherNet/IP" a "Typ adresování = Vzdálené routování".
priorita/tiku (PLC)Jen pro "Zapouzdření do EtherNet/IP" Přednastavená hodnota je 5.
Počet tiků na time-out (PLC)Jen pro "Zapouzdření do EtherNet/IP" Přednastavená hodnota je 247.

Popis komunikace pomocí objektů PmCommData

Pro tento ovladač lze použít objekty PmCommData. Pro běžné případy přenosů dat je to výhodnější než použít objekt PmCommMsg.

Proměnné v objektu PmCommData (nebo ještě lépe proměnné v objektu PmData s datovým rozšířením ExtComm) mohou být v libovolném množství, libovolného typu v libovolném pořadí. Ovladač sám optimálním způsobem vnitřně vytvořenými komunikačními zprávami vyčítá data ze zařízení.

Proměnné se vyčítají všechny (pokud konfigurátor Obnovování dat povoleno je zatržen). Při zápisu do proměnné se posílá do zařízení jen tato jedna proměnná (pokud konfigurátor Automaticky zasílat při zápisu do položky je zatržen).

 
Popis konfigurátoru ItemID:

ItemId je textový identifikátor položky, který slouží k adresaci položky v zařízení. Z konfigurátoru ItemID ovladač pozná, jak se má hodnota položky přijímat nebo vysílat. Text lze buď napsat ručně, nebo sestavit pomocí okna, které se otevře tlačítkem vpravo od konfigurátoru. Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Příklady tvaru identifikátoru:

ItemId Popis
"O:4:Word" O=Typ DataFile=Output, 4=Fyzická adresa slova v DataFile, Číslo DataFile se nezadává, protože má vždy číslo 0., Hodnota slova je datového typu: Word = Integer unsigned
"I:1/2" I=Typ DataFile=Input, 1=Fyzická adresa slova v DataFile, Číslo DataFile se nezadává, protože má vždy číslo 1., Z hodnoty se čte druhý bit. Nelze zapisovat.
"I:1/2w" Stejné jako předchozí, ale bit lze i zapisovat.
"S:1/2" S=Typ DataFile=Status, 1=Fyzická adresa slova v DataFile, Číslo DataFile se nezadává, protože má vždy číslo 2., Z hodnoty se čte druhý bit. Nelze zapisovat.
"S:1/2w" Stejné jako předchozí, ale bit lze i zapisovat.
"B3:2:Word" B=Typ DataFile=Binary, 3=Číslo DataFile, 2=Fyzická adresa slova v DataFile, Hodnota slova je datového typu: Word = Integer unsigned
"N7:0" N=Typ DataFile=Integer, 7=Číslo DataFile, 0=Fyzická adresa slova v DataFile. Hodnota slova je datového typu: Int = Integer signed
"N7:0:Word" Stejné jako předchozí, ale hodnota je datového typu Word = Integer unsigned.
"N7:0/1" Stejné jako předchozí, ale z hodnoty slova se čte pouze první bit. Nelze zapisovat.
"N7:0/1w" Stejné jako předchozí, ale bit lze i zapisovat.
"F8:5" F=Typ DataFile=Float, 8=Číslo DataFile, 5=Fyzická adresa slova v DataFile. Hodnota slova je datového typu: Float
Popis konfigurátoru PmCommData > Parametry > Speciální parametry:
PLC adresaAdresa PLC automatu, se kterým se má komunikovat. Často je PLC nastaveno na adresu s hodnotou 0.
Max. velikost dat (v bajtech) v 1 zprávěZadává se zde omezení jak může být dlouhá jedna komunikační zpráva.
- 82 Bytes (přednastaveno) pro SLC 5/01 nebo SLC 5/02.
- 234 Bytes pro SLC 5/03 nebo SLC 5/04.

Popis komunikace pomocí objektů PmCommMsg

Seznam a popis komunikačních zpráv:
- Protected Typed Logical Read: Čtení dat pomocí logické adresy. Velikost čtených dat by neměla přesáhnout 230 bajtů.

(Toto čtení se provádí komunikačním příkazem, kde CMD=0F a FNC=A2.)

V záložce Data-zaslání jsou proměnné:
- "PlcAddr": Adresa PLC automatu, se kterým se má komunikovat. Často je PLC nastaveno na adresu s hodnotou 0.
- "FN" (Číslo DataFile): Určuje oblast ze které bude probíhat čtení. Může nabývat hodnot od 0 do 254. Prvních devět je vždy přednastaveno(viz Typy datových oblastí (DataFile)).
- "EN" (Element number): Index položky ke čtení v DataFile. Může nabývat hodnot od 0 do 254.
- "SEN" (Subelement number): Nutno zadat pouze pokud nebyla položka jednoznačně určena pomocí "Element number" (např. oblast binárního souboru). V jiném případě doporučujeme nezadávat hodnotu "Sub-Element number", nebo zadat hodnotu 0. Může nabývat hodnot od 0 do 254.
- Protected Typed Logical Write: Zápis dat pomocí logické adresy. Velikost zapisovaných dat by neměla přesáhnout 230 bajtů.

(Tento zápis se provádí komunikačním příkazem, kde CMD=0F a FNC=AA.)

Význam hodnot "FN", "EN", "SEN" je vysvětlen v popisu zprávy "Protected Typed Logical Read".

 
- Diagnostic Counters Reset: Nastavení všech čítačů a časovačů na 0.
- Diagnostic Loop: Slouží k testování komunikace. Správný výsledek testu je podmíněn shodou Testovacího řetězce ve vyslání i příjmu. Do proměnné Testovací řetězec zapisujte řetězec délky přesně 10 znaků.
- Set ENQs: Nastaví maximální počet ENQ. Nepodporují automaty řady SLC 500.
- Set NAKs: Nastaví maximální počet NAK. Nepodporují automaty řady SLC 500.
- Set Timeout: Nastaví timeout. Nepodporují automaty řady SLC 500.
- Set Variables: Nastaví maximální počet ENQ, maximální počet NAK a timeout. Nepodporují automaty řady SLC 500.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice