Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Uživatelé - záložka objektu PmRoot

Popis:
Definice seznamu uživatelů a skupin uživatelů.
 
Uživatelé:

U všech uživatelů (lokálních i síťových) se nastavují kritéria, která při přihlašování musí uživatel splnit, aby byl systémem akceptován. Jedná se zejména o přihlašovací jméno a heslo. Ověření totožnosti uživatele má velký význam pro následné omezení přístupu uživatelů ke kritickým částem aplikace pomocí vytváření oprávnění u jednotlivých částí aplikace nebo pomocí skriptů. K vlastnímu omezení přístupu jednotlivých uživatelů ke kritickým částem aplikace se využívá zařazování uživatele do skupin uživatelů (lze použít i přiřazení priority uživateli).

Způsob uložení konfigurace uživatele v souboru:

1) PRA - Konfigurace těchto uživatelů je uložena přímo v projektu aplikace. Tyto uživatele lze konfigurovat pouze ve vývojovém prostředí (tzn. že k případné změně je nutno přejít do vývojového módu).
2) INI - Konfigurace těchto uživatelů je umístěna v zakódovaném textu v sekci [Users] v souboru INI zadaném v konfigurátoru Soubor s uživateli (INI). Tyto uživatele lze konfigurovat jak ve vývojovém prostředí, tak v běžící aplikaci pomocí metody Pm.WndEditUsers v okně editace uživatelů nebo přímo metodami Pm.AddUser a Pm.RemoveUser.
3) TMP - Konfigurace těchto uživatelů není nikde uložena a existují pouze dočasně v paměti. To znamená, že po zastavení aplikace tito uživatelé zanikají. Tyto uživatele lze konfigurovat pouze v běžící aplikaci buď pomocí metody Pm.WndEditUsers v okně editace uživatelů anebo přímo metodami Pm.AddUser a Pm.RemoveUser.

Typ:

1) Lokální uživatel - Uživatel přímo ovládající aplikaci z počítače, na kterém aplikace běží. Předpokládá se, že oprávněný uživatel bude provádět kritické operace v přihlášeném stavu (tzn. že bude přihlášen od svého příchodu k počítači nebo se přihlásí před chráněnými operacemi v aplikaci).
1) Síťový uživatel - Uživatel připojující se k aplikaci vzdáleně (např. síťové prohlížení eventů, alarmů, trendů, atd. přes HTTP protokol).
 
Skupiny uživatelů:

Skupina uživatelů představuje lokální nebo síťové uživatele, mající určitou úroveň oprávnění v zabezpečení aplikace pomocí oprávnění (mají oprávnění provádět určitou třídu operací v běžící aplikaci). Skupin uživatelů (různé úrovně oprávnění) může být libovolně mnoho. Do skupiny uživatelů lze přiřadit jakékoliv lokální a síťové uživatele. Každý uživatel může být ve více skupinách současně. Zařazením uživatele do určité skupiny uživatelů získává tento uživatel oprávnění potřebná k provádění určitých chráněných operací v běžící aplikaci. Využije-li těchto skupin k zabezpečení aplikace pomocí oprávnění (namísto konkrétních uživatelů), dají se pak později flexibilně přidávat nebo ubírat jednotliví uživatelé z existujících skupin, bez nutnosti měnit ostatní části aplikace (a to dokonce i v běžící aplikaci pomocí metody Pm.WndEditUsers). To je nutné pro cílového zákazníka pro zanesení personálních změn obsluhy (příchod nových zaměstnanců, odchod stávajích zaměstnanců, atd.). Zařazení uživatelů do příslušných skupin se děje přímo u příslušných uživatelů, kde se uvede seznam skupin, do kterých uživatel patří. Skupina uživatelů se vždy vytváří pouze v souboru PRA.

Konfigurační položky:
Soubor s uživateli (INI)Soubor typu INI, ve kterém budou uloženy v sekci [Users] uživatelé, které lze měnit i v běžící aplikaci pomocí metody Pm.WndEditUsers. Přednastavená hodnota je: #cfg:users.ini.

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

Po startu automaticky přihlásit lokálního uživateleLokální uživatel, který bude systémem po spuštění aplikace automaticky přihlášen. Toto automatické přihlášení bude provedeno bez dotazu na heslo. Pokud nemá být po startu aplikace automaticky přihlášen žádný uživatel, pak se uvede systémový náhradní lokální uživatel $NOUSER_LOCAL (přednastaveno), který představuje nepřihlášeného lokálního uživatele.
Skupiny uživatelů:
PřidatVytvoří novou skupinu uživatelů.
EditaceEditace vybrané skupiny uživatelů.
SmazatSmazání vybrané skupiny uživatelů.
Uživatelé:
PřidatVytvoří nového uživatele (lokálního a/nebo síťového).
EditaceEditace vybraného uživatele.
SmazatSmazání vybraného uživatele.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice