Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmPanel - Podrobný popis objektu

Viz: Objekt PmPanel
 
Objekt PmPanel je vhodný pro vytváření oken, jejichž obsah se má často měnit (například má zobrazovat aktuální údaje). Pro okna obsahující velké množství údajů bez nutnosti rychlého obnovování (např. denní sumarizace ..) lze použít objekt PmReport. Některá jednodušší okna lze také vytvářet pomocí specializovaných metod, viz Pm vizualizační metody.
 
Objekt PmPanel umí svá grafická data také automaticky generovat do dynamických html stránek (provádí se při překladu obrazu) a tyto stránky pak nabízet Web klientům - viz kapitola Web obrazy. Nabízení Web stránek lze povolit v záložce PmPanel > Web server.

Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu "PmWebClient".

 
Okno obrazu se může zobrazovat v pracovní ploše (v objektu PmWorkspace), může být otevřeno v nezávislém okně, dále může mít podobu modálního okna nebo může být zobrazeno v grafického prvku (v prvku PmiWFrame) v jiném obraze.

Okno lze standardně otevřít pomocí metody OpenView (viz také Otevření prohlížeče objektu). Tato metoda může být volána například v tlačítku v obraze a je funkční pro otevření v lokální aplikaci tak i ve Web aplikaci (tzn. když se metodá volá například v tlačítku ve Web obraze).

 
Objekt PmPanel existuje trvale, zatímco okno obrazu (s grafickým obsahem) v lokální aplikaci může a nemusí být otevřeno (existovat). Pokud konfigurátor Povolit vícenásobné otevření lokálního obrazu je nastaven, pak může být dokonce otevřeno i více oken obrazu téhož objektu PmPanel současně.
 
Pokud konfigurátor Úroveň integrace prohlížeče obrazu a lokální aplikace je nastaven na client - OMEZENÝ přístup ze skriptů k vlastnímu objektu PmPanel a objektu Pm (doporučené nastavení), pak vlastní okno obrazu je izolované od zbytku aplikace. Nelze pomocí skriptů přímo přistupovat z aplikace do okna obrazu ani naopak. Veškeré změny a akce v otevřeném okně obrazu musí provádět vlastní aktivní grafický obsah obrazu (grafické prvky), který může využít prostředků pro komunikaci s vlastní aplikací (datové vazby, metody obrazu/globální). Tento režim umožňuje jednak otevření okna obrazu ve Web prohlížeči na jiném počítači, a také více oken obrazu téhož objektu PmPanel současně v lokální aplikaci.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice