Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfigurace datové vazby

Popis:
Okno slouží k definici datové vazby dané proměnné na jinou hodnotu (proměnnou, objekt, výraz, atd.). Datová vazba pak umožňuje takové spojení, kdy například čtení z proměnné způsobí přečtení hodnoty na kterou je proměnná vázaná.

Toto okno se vyvolá z konfigurátoru "Hodnota" v konfiguračním okně Proměnná.

Konfigurační položky:
Typ datové vazbyUrčuje druh hodnoty, na kterou se datová vazba napojí:
Const Konstanta - Proměnná má hodnotu definované konstanty. Pokud se jedná o textovou proměnnou (typ String), pak je nutno text zadat bez uvozovek.
Expr Výraz - Proměnná má hodnotu výrazu v syntaxi jazyka VBScript.
PP Vlastnost PROMOTIC objektu nebo jeho podobjektu - Proměnná je vázaná s libovolnou vlastností daného PROMOTIC objektu nebo jeho podobjektu. Zadává se cesta k PROMOTIC objektu (nebo jeho subobjektu) a název jeho vlastnosti. Cesta je ve stejném tvaru, jako u metody PmObject.Pm, může být relativní nebo absolutní a může se pomocí znaku # odkazovat na implementační podobjekt. Název vlastnosti může být i složený výraz, například "Item(0).Value" pro objekt PmData. Pokud se vlastnost neuvede, pak datová vazba bude přímo na daný objekt (toto lze provést jen na proměnnou datového typu Object).
AP Hodnota aplikační proměnné - Proměnná je vázaná s hodnotou proměnné definované v záložce PmRoot > Proměnné.
SP Vlastnost objektu v proměnné Pm - Proměnná je vázaná s libovolnou vlastností objektu Pm.
OP Vlastnost objektu - Proměnná je vázaná s libovolnou vlastností objektu zadaného výrazem.
Vazbu provéstUrčuje, kdy se datová vazba použije:
Ini Při inicializaci vlastnosti - Vazba bude provedena při inicializaci proměnné (bude nastavena počáteční hodnota proměnné).
<> Při čtení i zápisu z/do vlastnosti - Kombinace provedení vazby Při čtení a Při zápisu.
<< Při čtení z vlastnosti - Vazba bude provedena při čtení proměnné. Hodnota bude vyčtena z proměnné (vlastnosti) specifikované vazbou.
>> Při zápisu do vlastnosti - Vazba bude provedena při zápisu do proměnné. Hodnota, která bude do proměnné zapsána bude zapsána také do proměnné (vlastnosti) specifikované vazbou.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice