Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetParam - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Nastaví parametry objektu PmDatabase.
Syntaxe:
SetParam(sType As String, vParam As Variant)
Volání:
oDb.SetParam sType, vParam
Parametry:
sType(String) Typ nastavovaného parametru.
"lockingmode" - Nastavení způsobu zamykání řádků při editaci, tzn. volání metod Edit, FieldValues, Update. V tom případě je parametr vParam typu Boolean.

Pokud je parametr vParam nastaven na true, pak je zamknut blok dat o velikosti 2KByte obsahující řádek na aktuální pozici už při volání metody Edit (pokud byl tento blok zamknut už dříve jiným uživatelem, pak je vyhlášena chyba).

Pokud je parametr vParam nastaven na false, pak je zamknut blok dat o velikosti 2KByte obsahující řádek na aktuální pozici až při volání metody Update (pokud byl tento blok zamknut už dříve jiným uživatelem, pak je vyhlášena chyba).

"logintimeout" - Nastavení časového intervalu (timeoutu) pro připojení k databázi v ODBC módu (viz konfigurátor "Technologie"), tzn. metoda Connect nebo Open bude maximálně vParam sekund čekat, zda se připojení k databázi zdaří. Nastavení se projeví až při příštím připojování k databázi (tzn. po odpojení databáze). Přednastavená hodnota je 20 sec.
"querytimeout" - Nastavení časového intervalu (timeoutu) vykonání dotazu nebo příkazu v ODBC módu (viz konfigurátor "Technologie"), tzn. například metoda Open bude čekat maximálně vParam sekund, než bude proveden dotaz na data tabulky Tabulka (soubor) nebo SQL příkaz SQL příkaz při otevření. Metodu s tímto parametrem je nutno volat před samotným provedením příkazu, tzn. například před voláním metody Execute, ExecuteSQL nebo Open. Přednastavená hodnota je 20 sec.
vParam(Variant) Hodnota parametru v závislosti na sType.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice