Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Execute - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Slouží k provedení daného SQL příkazu v databázi určené vlastností Database. Tuto metodu lze volat, pokud objekt PmDatabase byl připojen k databázi například voláním metody Connect.
Syntaxe:
Execute(sSQL As String, nOptions As Long) As Long
Volání:
n = oDb.Execute(sSQL, nOptions)
Parametry:
sSQL(String) Příkaz v syntaxi jazyka SQL
nOptions(Long) Volba způsobu provedení daného příkazu
0 - bez dalších možností
pmcDbSQLPassThrough - SQL příkaz předán bez syntaktické úpravy objektem PmDatabase. Lze zadat pouze pokud konfigurátor Technologie je nastaven na Přímý přístup k tabulce - DAO. Viz poznámka dále.
pmcDbFailOnError - při chybě v průběhu provádění SQL příkazu vrací databázi do stavu před spuštěním metody Execute
Poznámka:
Pomocí této metody nelze provádět SQL příkazy vracející množinu řádků (např. příkaz SELECT).
 
Pokud konfigurátor Technologie je nastaven na Přístup přes ODBC (nebo na Přímý přístup k tabulce - DAO a ve volání této metody je použita konstanta pmcDbSQLPassThrough):
- pak SQL příkaz v této metodě musí vyhovovat syntaxi databáze, ke které je objekt PmDatabase připojen.
- v jiném případě SQL příkaz v této metodě musí vyhovovat syntaxi SQL používané v MS DAO. Viz: Popis práce s objektem PmDatabase odkazujícím existující tabulku.
Viz také:
Příklad:
Volání uložené procedury v MS SQL Server s názvem proc name
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oDb.Execute "EXECUTE proc_name", pmcDbSQLPassThrough
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice