Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Connect - metoda objektu PmDatabase

Popis:
Slouží k připojení databáze určené vlastnostmi Type a Database k aplikaci. Dotaz na data tabulky, případně SQL příkaz, dané vlastností Table, resp. OpenSQL není proveden (tabulka ještě není otevřena).
Syntaxe:
Connect As Boolean
Volání:
oDb.Connect
Poznámka:

Metoda neotevírá tabulku databáze.

Po volání této metody lze volat metody Execute a ExecuteSQL, ostatní metody tohoto objektu volat nelze (až po otevření tabulky například metodou Open).

 
Připojením databáze se rozumí operace, kdy je aplikace propojena s databází. Touto operací není v paměťovém prostoru aplikace vytvořen obraz dat tabulky (případně SQL dotazu) - tj. není otevřena tabulka ani proveden SQL příkaz. Odpovídá volání metody Connect.

Po připojení databáze lze volat metody Execute/ExecuteSQL využívající jazyk SQL.

 
Otevřením tabulky se rozumí operace, kdy je v paměťovém prostoru aplikace vytvořena množina řádků odpovídající tabulce (případně SQL dotazu). Odpovídá volání metody Open. Při otevření tabulky je nejprve automaticky připojena databáze.
Viz také:
Příklad:
Dim oDb, sSQL
Set oDb = pMe.Pm("/Database0")
sSQL = "cokoliv"
oDb.Connect
'je připojena database. Lze volat metody Execute/ExecuteSQL.
oDb.ExecuteSQL sSQL
...
oDb.Open
'otevření tabulky. Lze volat i všechny ostatní metody.
...
oDb.Close
'uzavření tabulky a odpojení databáze
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice