Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmDatabase (Databáze)

Popis:
Tento objekt představuje jednu tabulku databáze. Pomocí tohoto objektu mohou být data z tabulky databáze čtena a také do ní zapisována.

Tento objekt je zastaralý (ale funkční) a je mnohem lepší používat objekt PmAdo.

 
V tomto objektu nelze založit žádné další PROMOTIC objekty. Tento objekt lze založit v objektu PmRoot, PmFolder a PmPrototype. V těchto objektech jich může být založeno více.

Použití objektu PmDatabase vyžaduje zakoupení licence PmDB. S freeeware verzí PmFree nebo při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta funkční vždy.

 
Pro přístup (zápis,čtení věty, vytvoření tabulky) k jednotlivým databazím není nutno mít na počítačí instalován konkrétní databázový systém. PROMOTIC sám instaluje podporu pro přístup k databázím.
 
S objektem PmDatabase lze pracovat dvěma způsoby:
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmObject.
Vlastnosti a metody:
Add Začátek editačního režimu přidání řádku
AddNew Přidání prázdného řádku
BeginTrans Začátek transakce
CancelUpdate Konec editačního režimu, zrušení změn
Close Uzavření databázové tabulky i databáze
CloseTable Uzavření tabulky (databáze zůstává otevřena)
Commit Potvrzení transakce
CompactDatabase Defragmentace databáze Access
Connect Připojení databáze k aplikaci
Create Začátek režimu vytváření tabulky
CreateEnd Konec režimu vytváření tabulky
CreateField Vytvoří sloupec ve struktuře tabulky
CreateIndex Vytvoří index nad sloupcem tabulky databáze
Database Cesta a název databázového souboru
Delete Smazání věty na aktuální pozici v databázové tabulce
DeleteTable Smazání databázové tabulky
Edit Začátek editačního režimu
Execute Provede příkaz zadaný v syntaxi jazyka SQL
ExecuteSQL Provede příkaz zadaný v syntaxi jazyka SQL
ExistTable Test na výskyt tabulky v databázi
FieldValues Hodnota sloupce aktuálního řádku
FindFirst Vyhledávání v databázové tabulce podle zadaného řetězce od začátku tabulky
FindLast Vyhledávání v databázové tabulce podle zadaného řetězce od konce tabulky
FindNext Vyhledávání v databázové tabulce podle zadaného řetězce od aktuální pozice dopředu v tabulce
FindPrev Vyhledávání v databázové tabulce podle zadaného řetězce od aktuální pozice zpět v tabulce
GetArray Vytvoří pole (array) nebo matici hodnot načtených ze zvolených sloupců tabulky
GetFieldCount Vrací počet sloupců databázové tabulky
GetFieldInfo Vrací informace o sloupcích databázové tabulky
GetRecordCount Vrací přibližný počet řádků v tabulce databáze
IsBOF Test, zda aktuální pozice ukazovátka je na začátku tabulky databaze
IsConnect Test, zda je připojena databaze
IsEOF Test, zda aktuální pozice ukazovátka je na konci tabulky databaze
IsOpen Test, zda je databázová tabulka otevřená
Move Přesun aktuální pozice o zadaný počet vět
MoveFirst Přesun aktuální pozice na začátek databázové tabulky
MoveLast Přesun aktuální pozice na konec databázové tabulky
MoveNext Přesun aktuální pozice o jednu větu dopředu v tabulce
MovePrev Přesun aktuální pozice o jednu větu zpět v tabulce
MoveTo Přesun aktuální pozice na žádanou větu v tabulce
Open Otevření databázové tabulky
OpenSQL SQL příkaz typu SELECT při otevření
Password Heslo pro přístup k databázím/tabulkám
ReadFieldValues Hodnota sloupce aktuálního řádku
Requery Znovunačtení obsahu tabulky
RollBack Zrušení transakčního zpracování tabulky
SetLockingMode Nastaví způsob zamykání řádku
SetNullValue Nastavení hodnoty "prázdná hodnota"
SetParam Nastaví parametry objektu PmDatabase
SetRecordValueNull Zápis hodnoty "prázdná hodnota" do položky
SetRecordValuesNull Zápis hodnoty "prázdná hodnota" do celé věty
Table Název tabulky
Type Typ databáze
Update Konec editačního režimu, provedení změn
User Jméno uživatele
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Databáze Nastavení parametrů pro práci s tabulkou databáze
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice