Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RemoveCol - metoda objektu PmDataTable

Popis:
Metoda odstraní jeden sloupec na zadané pozici. Existující sloupce za touto pozicí se posunou. Odstraní se však také všechny řádky tabulky !
Syntaxe:
RemoveCol(Col As Variant) As Long
Volání:
oDataTable.RemoveCol Column
Parametry:
Col(Variant) Pokud je hodnota tohoto parametru číslo >=0, pak je to index sloupce (indexováno od 0), který se má odstranit.

Hodnota -2 znamená, že se má smazat sloupec z konce tabulky.

Pokud je hodnota parametru String, pak je to název sloupce, který se má odstranit.

Vrácená hodnota:
Vrací index odstraněného sloupce. Vrací záporné číslo pokud nastala chyba (sloupec se neodstranil). Tehdy se chyba také zapíše do INFO systému.
Poznámka:

Sloupce "Jen pro čtení" (ReadOnly): Pokud je v kterémkoliv sloupci "Jen pro čtení" zamčena alespoň jedna buňka zapisem neprázdné hodnoty, potom dochází k "zamčení struktury" celé tabulky. Nelze dále přidávat a rušit sloupce nebo řádky, měnit strukturu tabulky. Strukturu, rozměry tabulky je proto nutno měnit před zápisem první neprázdné hodnoty do sloupce "Jen pro čtení".

Upozornění! Nelze odstranit sloupec datového typu Identifikátor (pokud je definován). Pouze sloupce následující.

Viz také:
Příklad:
V objektu "/Data/Params" (typu PmDataTable) se provedou tyto operace:
- Odstraní se 4. sloupec (sloupec s indexem 3)
- Odstraní se poslední sloupec
- Odstraní se sloupec s názvem "abc"
Dim oDataTable
Set oDataTable = pMe.Pm("/Data/Params1")
oDataTable.RemoveCol 3
oDataTable.RemoveCol -2
oDataTable.RemoveCol "abc"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice