Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

InsertRow - metoda objektu PmDataTable

Popis:
Metoda vloží nový řádek (nebo více nových řádků) na zadanou pozici. Existující řádky za touto pozicí se posunou. Hodnoty buňek v novém řádku jsou prázdné (datový typ Empty).
Syntaxe:
InsertRow(Row As Long, [Count As Long]) As Long
Volání:
oDataTable.InsertRow Row, Count
Parametry:
Row(Long) Pokud je hodnota tohoto parametru >=0, pak je to index řádku (indexováno od 0) na který se má nový řádek vložit.

Hodnota -2 znamená vložení nového řádku na konec tabulky.

Count[nepovinné] (Long) Počet nových řádků. Přednastavená hodnota je 1.
Vrácená hodnota:
Vrací index prvního přidaného řádku. Vrací záporné číslo pokud nastala chyba (řádek se nevložil). Tehdy se chyba také zapíše do INFO systému.
Poznámka:
Maximální počet řádků závisí na Runtime licence PROMOTIC a je: PmRtProf: 65535, PmRtFree: 30 a PmRtXX: XX (například PmRt100: 100).
 
Sloupce "Jen pro čtení" (ReadOnly):

Pokud je v kterémkoliv sloupci "Jen pro čtení" zamčena alespoň jedna buňka zapisem neprázdné hodnoty, pak dochází k "zamčení struktury" celé tabulky. Nelze dále přidávat a rušit sloupce nebo řádky, měnit strukturu tabulky. Strukturu, rozměry tabulky je proto nutno měnit před zápisem první neprázdné hodnoty do sloupce "Jen pro čtení".

Viz také:
Příklad:
V objektu "/Data/Params" (typu PmDataTable) se provedou tyto operace:
- Vloží se 1 nový řádek na začátek (na řádek s indexem 0)
- Vloží se 5 nových řádků na konec tabulky
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oDataTable
Set oDataTable = pMe.Pm("/Data/Params1")
oDataTable.InsertRow 0
oDataTable.InsertRow -2, 5
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice