Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

InsertCol - metoda objektu PmDataTable

Popis:
Metoda vloží jeden nový sloupec na zadanou pozici. Existující sloupce za touto pozicí se posunou. Odstraní se však všechny řádky tabulky !
Syntaxe:
InsertCol(Col As Long, Name As String, Dt As Long) As Long
Volání:
oDataTable.InsertCol Col, Name, Dt
Parametry:
Col(Long) Pokud je hodnota tohoto parametru >=0, pak je to index sloupce (indexováno od 0) na který se má nový sloupec vložit.

Hodnota -2 znamená vložení nového sloupce na konec tabulky.

Name(String) Název nového sloupce. Tento název nesmí mít již existující sloupce v této tabulce.
Dt(Long) Datový typ sloupce. Viz VBScript konstanty datových typů.
Vrácená hodnota:
Vrací index přidaného sloupce. Vrací záporné číslo pokud nastala chyba (sloupec se nevložil). Tehdy se chyba také zapíše do INFO systému.
Poznámka:
Maximální počet sloupců závisí na Runtime licence PROMOTIC a je: PmRtProf: 65535, PmRtStandard: 50000, PmRtLite: 100, PmRtFree: 30

Sloupce "Jen pro čtení" (ReadOnly): Pokud je v kterémkoliv sloupci "Jen pro čtení" zamčena alespoň jedna buňka zapisem neprázdné hodnoty, potom dochází k "zamčení struktury" celé tabulky. Nelze dále přidávat a rušit sloupce nebo řádky, měnit strukturu tabulky. Strukturu, rozměry tabulky je proto nutno měnit před zápisem první neprázdné hodnoty do sloupce "Jen pro čtení".

Upozornění! Vkládat nový sloupec lze až za sloupec s datovým typem Identifikátor (pokud je definován).

Viz také:
Příklad:
V objektu "/Data/Params" (typu PmDataTable) se vloží 1 nový sloupec na konec tabulky. sloupec bude mít název "abc" a bude datového typu Long:
Dim oDataTable
Set oDataTable = pMe.Pm("/Data/Params1")
oDataTable.InsertCol -2, "abc", vbLong
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice