Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ReadVars - vlastnost objektu PmCommMsg

Popis:
Vrací objekt typu Collection, jehož prvky jsou objekty typu Var, které obsahují informace (hodnota, název, index, atd.) o dané proměnné definované v záložce Data-příjem.
Syntaxe:
ReadVars As Object
Volání:
Čtení hodnoty druhé proměnné:
val = oMsg.ReadVars.Item(1).Value 'nebo
val = oMsg.ReadVars.Item("xy").Value
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Jako parametr vlastnosti Item lze zadat buď index proměnné (indexováno od 0) nebo název proměnné (datový typ String, rozlišuje velká/malá písmena).

Vlastnost ReadVars nelze měnit (například nelze přiřadit jinou množinu). Lze však měnit vlastnosti objektů v této kolekci, tzn. lze měnit například hodnoty proměnných.

 
Místo vlastnosti ReadVars je často výhodnější používat identifikátor #rcvvars, viz Příklad.
Viz také:
Příklad:
Hodnoty proměnných záložky Data-příjem budou zkopírovány do proměnných objektu PmData.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim i, oData, oRead
Set oData = pMe.Pm("/Data")
Set oRead = pMe.Pm("/Comm/Msg1").ReadVars
'Druhý jednodušší způsob jak získat objekt obsahující proměnné záložky Data-příjem
Set oRead = pMe.Pm("/Comm/Msg1/#rcvvars")

For i = 0 To oRead.Count-1
  oData.Item(i).Value = oRead.Item(i).Value
Next
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice