Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmCommMsg - Podrobný popis objektu

Viz: Objekt PmCommMsg
 
Objekt je generován podle typu komunikačního protokolu nastaveného objektem PmComm. Z tohoto důvodu je vhodné objekt PmCommMsg založit až po konfiguraci objektu PmComm.
 
Objekt obsahuje dvě skupiny proměnných. Jedna slouží k parametrizování dat pro zaslání (viz záložka Data-zaslání) a druhá skupina slouží jako přijatá data z komunikace (viz záložka Data-příjem).

K těmto proměnným lze přistupovat i pomocí skriptu (Viz vlastnost WriteVars a ReadVars).

Například:
- zápis do první (indexováno od 0) proměnné dat zaslání:
pMe.Pm("/Comm/Msg1").WriteVars.Item(0) = 3.14
- čtení třetí (indexováno od 0) proměnné dat příjmu:
a = pMe.Pm("/Comm/Msg1").ReadVars.Item(2)
 
Identifikátory #rcvvars a #sndvars:

V objektu PmCommMsg jsou pomocí identifikátorů #rcvvars a #sndvars zpřístupněny proměnné (typu Var) definované v záložkách Data-příjem a Data-zaslání. Tento identifikátor lze použít v metodách pro práci s aplikačním stromem objektů (např. v metodě Pm) nebo v datové vazbě PP v aplikaci a v obrazech. Například metoda Pm("/Comm/Msg1/#rcvvars/aaa") vrací přijatou proměnnou aaa z objektu o názvu Msg1 který je typu PmCommMsg.

 
Porovnání objektu PmCommMsg a PmCommData:
- Objekt PmCommMsg:
- Je "nízkoúrovňový" v tom smyslu, že tvar dat v tomto objektu se tvoří v závislosti na typu komunikační zprávy definované daným protokolem. Pokud chcete například přijímat registry i čítače, pak se musí vytvořit dva objekty PmCommMsg, protože daný protokol nepodporuje příjem registrů i čítačů v jedné zprávě.
- Lze použít pro všechny ovladače kromě ovladače PmS7.
- Objekt PmCommData:
- je proti objektu PmCommMsg na vyšší úrovni, protože data v tomto objektu nejsou závislá na protokolu. Lze v jednom objektu například definovat data přo čítače i registry a objekt sám inteligentně tyto data při komunikaci sestavi do komunikačních zpráv.
- zatím lze použít pouze pro ovladače: PmModbusMr, PmS7, PmSBUS, PmMBus, PmIEC8705, PmMelsecQA, PmMelsecFXS, PmABradleyDF1, PmFatek a PmTeco. Pro některé ovladače objekt PmCommData nelze použít z principu (např. pro ovladač PmChar, protože tento uživatelsky sestavovaný protokol nemá žádnou obecnou adresaci a je jen na uživateli, jakou zprávu sestaví pomocí objektu PmCommMsg).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice