Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Parametry - záložka objektu PmCommData

Popis:
Definice parametrů skupiny komunikačních dat.
Konfigurační položky:
Obnovování dat povolenoPokud je zatrženo, pak se hned po startu povolí automatické obnovování (čtení) dat z komunikace (obnovovat se budou data definovaná v záložce Data i data v objektu PmData obsahující ExtComm).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti UpdateEnabled.

Pokud tento konfigurátor není zatržen, pak lze data přijímat pomocí metody Refresh.

Obnovovací perioda komunikace [ms]Časová perioda v milisekundách s jakou bude PROMOTIC aplikace po komunikaci číst aktuální data.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti UpdateRate.

Pro některé typy komunikace je tento konfigurátor zakázán (např. pro ovladač PmIEC8705 kdy aktuální data přicházejí bez vyžádání).

Prioritní obnovování datPokud je zatrženo, pak obnovování dat pro tento objekt bude probíhat s vyšší prioritou. To znamená, že komunikační zprávy z tohoto objektu budou ve frontě přeskakovat jiné neprioritní komunikační zprávy. Běžné však je, že obnovování dat nemá vyšší prioritu.

Příklad použití: Je potřeba 3 "rychlé hodnoty" přenášet 10x za sekundu a 1000 "pomalých hodnot" přenášet jednou za 10 minut. Vytvoří se dva objekty PmCommData pro 3 a pro 1000 proměnných. Pokud by byly oba objekty na stejné prioritě, pak jednou za 10 minut by se nepodařilo v požadované době přenést "rychlé hodnoty". Proto objekt pro "rychlé hodnoty" je nutno nastavit na prioritní.

Událost "onDataReceive"Typ volání události onDataReceive. Určuje, pro které přijaté proměnné bude událost vyvolána a co bude uloženo v parametru pEvent.Items této události. Událost je vyvolána pro každou přijatou skupinu proměnných.
A = volat pro všechny zaregistrované proměnné (v tomto objektu i v jiných PmData objektech) - Událost je vyvolána pro všechny proměnné, do kterých byly přijaty hodnoty. Jedná se o:
- proměnné definované v tomto objektu PmCommData v záložce Data.
- proměnné definované v objektu PmData, které mají datové rozšíření ExtComm registrované do tohoto objektu PmCommData.

V události onDataReceive v parametru pEvent.Items bude seznam datových rozšíření těchto proměnných (objektů typu ExtComm).

B = volat jen pro proměnné definované v tomto objektu (zastaralé) - Událost je vyvolána jen pro proměnné, do kterých byly přijaty hodnoty a které byly definované v tomto objektu v záložce Data. V události onDataReceive v parametru pEvent.Items bude seznam proměnných (objektů typu Var).
Automaticky zasílat při zápisu do položkyPokud je zatrženo, pak při jakémkoli zápisu do proměnné se hodnota této proměnné okamžitě zašle po komunikaci (při zápisu do dat definovaných v záložce Data i při zápisu do dat v objektu PmData obsahující ExtComm).
- Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti AutoSendEnabled.
- Pro některé typy komunikace je funkčnost zasílání zakázána (např. pro ovladač PmIEC8705, kdy se data zasílají až na žádost druhé strany).
- Pokud zapisujete najednou do více položek tohoto objektu, pak se přenos vyvolá pro každou položku zvlášť!
- Komunikační zprávy pro zasílání dat mají automaticky nastaveno, že jsou prioritní - tzn. ve frontě zpráv čekajících na přenos přeskočí všechny neprioritní.
Speciální parametryPřídavné parametry této skupiny dat. Tyto parametry jsou závislé na typu komunikačního ovladače.

Některé ovladačů nemá žádné speciální parametry. Některé ovladače mají například parametr "Přednastavená adresa PLC". Ovladač PmModbusMr má navíc parametry "Bázové adresy oblastí", atd.

Některé z těchto parametrů lze změnit metodou SetSpecParam a přečíst metodou GetSpecParam.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice