Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmComm (Komunikace)

Popis:
Objekt zajišťuje komunikaci s jinými počítači (většinou s technologickými počítači typu PLC) přes Ethernet nebo přes sériový port počítače (COM1, COM2,...).
 
V objektu PmComm lze založit jeden nebo více objektů PmCommMsg nebo PmCommData. Tento objekt lze založit v objektu PmRoot, PmFolder a PmPrototype. V těchto objektech jich může být založeno více.

Použití objektu PmComm vyžaduje zakoupení licence pro příslušný komunikační ovladač - viz Seznam komunikačních ovladačů.

 
V aplikaci lze použít objekt PmComm vícekrát a může být i nakonfigurován vícekrát se stejným protokolem (ovladačem).

Pro sériovou linku každý objekt PmComm musí mít nastavený jiný komunikační port. Například když jeden PmComm komunikuje přes COM1, pak další PmComm může komunikovat například přes COM2 (COM3,..) ale nesmí komunikovat přes COM1.

 
Objekt PmComm určuje, přes který port a jakým protokolem se budou požadovaná data přenášet. Požadovaná data pro přenos se pak definují ve vnořených objektech PmCommMsg nebo PmCommData.
 
Porovnání objektu PmCommMsg a PmCommData:
- Objekt PmCommMsg:
- Je "nízkoúrovňový" v tom smyslu, že tvar dat v tomto objektu se tvoří v závislosti na typu komunikační zprávy definované daným protokolem. Pokud chcete například přijímat registry i čítače, pak se musí vytvořit dva objekty PmCommMsg, protože daný protokol nepodporuje příjem registrů i čítačů v jedné zprávě.
- Lze použít pro všechny ovladače kromě ovladače PmS7.
- Objekt PmCommData:
- je proti objektu PmCommMsg na vyšší úrovni, protože data v tomto objektu nejsou závislá na protokolu. Lze v jednom objektu například definovat data přo čítače i registry a objekt sám inteligentně tyto data při komunikaci sestavi do komunikačních zpráv.
- zatím lze použít pouze pro ovladače: PmModbusMr, PmS7, PmSBUS, PmMBus, PmIEC8705, PmMelsecQA, PmMelsecFXS, PmABradleyDF1, PmFatek a PmTeco. Pro některé ovladače objekt PmCommData nelze použít z principu (např. pro ovladač PmChar, protože tento uživatelsky sestavovaný protokol nemá žádnou obecnou adresaci a je jen na uživateli, jakou zprávu sestaví pomocí objektu PmCommMsg).
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmObject.
Vlastnosti a metody:
BaudRate Komunikační rychlost sériové linky
ByteSize Počet datových bitů sériové linky
ClosePort Zavření sériového/ethernet portu
Dtr Hodnota signálu DTR sériové linky
GetCount Vrací počet přenosů
GetProtParam Vrací některé hodnoty nastavené v konfigurátorech záložky PmComm > Parametry
IsConnected Zjistí, zda je připojen Ethernet nebo sériová linka
OpenPort Otevření sériového/ethernet portu
Parity Hodnota parity přenosu sériové linky
Rts Hodnota signálu RTS sériové linky
SetProtParam Nastaví hodnoty v některých konfigurátorech záložky PmComm > Parametry
StopBits Počet stopbitů sériové linky
Události:
onConnect Vyvolá se po úspěšném navázání spojení
onDisconnect Vyvolá se po zavření spojení
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Parametry Nastavení komunikačního protokolu a jeho parametrů
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice