Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

WndState - metoda objektu PmAlarmEvent

Popis:
Operace s oknem prohlížeče stavu alarm/event skupiny.

Tato metoda je zastaralá (ale funkční) a je nahrazena koncepcí otevírání oken pomocí metod OpenView, které jsou obecnější, protože umí například:

- otevřít prohlížeč v pracovní ploše (v objektu PmWorkspace)
- otevřít prohlížeč i pro Web klienta (viz Web alarmy/eventy)

Viz Příklad otevření prohlížečky alarmů.

Syntaxe:
WndState(nOper As Long, [sFilter As String]) As Boolean
Volání:
oAlEv.WndState nOper
Parametry:
nOper(Long) Typ operace s oknem
0 - Zavřít okno. Metoda vrací true pokud se okno skutečně zavřelo (předtím bylo otevřené).
1 - Otevřít okno. Metoda vrací true pokud se okno skutečně otevřelo (předtím bylo zavřené).
2 - Test otevřenosti okna. Metoda vrací true pokud je okno otevřené.
sFilter[nepovinné] (String) Filtrační text určující, které alarmy/eventy se mají zahrnovat do požadovaného výsledku.

Různá filtrační pole mohou být použita i zároveň, alarm/event potom musí vyhovavat všem (např. "desc:FIQ100;priority.ge:5;").

Filtrační text xx nesmí být prázdný (např. nelze zadat "desc:;").

Údaje jsou zde ve formátu PmNamedValues, například "state:3;desc:Test2;records:50;".
 

Existují následující druhy filtračních textů ("field" představuje některý sloupec alarmů):

"field:xx;" znamená, že příslušné pole alarmu se musí rovnat hodnotě xx.
"field:#eq:xx;" znamená, že příslušné pole alarmu se musí rovnat hodnotě xx. Pokud se má příslušné pole alarmu rovnat jednomu z několika textů, lze uvést více textů oddělených #or: (operátor NEBO).
"field:#begin:xx;" znamená, že příslušné pole alarmu musí začínat textem xx. Pokud má příslušné pole alarmu začínat na některý z několika textů, lze uvést více textů oddělených #or: (operátor NEBO).
"field:#in:xx;" znamená, že příslušné pole alarmu musí uvnitř obsahovat text xx. Pokud má příslušné pole alarmu obsahovat některý z několika textů, lze uvést více textů oddělených #or: (operátor NEBO).
"field:#le:xx;" znamená, že příslušné pole alarmu musí být menší nebo rovno číslu xx.
"field:#ge:xx;" znamená, že příslušné pole alarmu musí být větší nebo rovno číslu xx.
 
Poznámka! Pokud pole začíná textem s., potom se jedná o volbu skrytou koncovému uživateli v alarm/event prohlížečce a slouží k nastavení pevné filtrace skriptem bez ohledu na nastavení uživatelské části filtru. Pro stejný sloupec mohou být současně použité oba typy filtračních polí současně. Aby alarm/event vyhověl, musí vyhovět oběma filtračním polím. Toho lze s výhodou využít k nastavení pevné filtrace skriptem (neovlivnitelné koncovým uživatelem) a současně nastavit i počáteční stav uživatelské filtrace (měnitelnou koncovým uživatelem). Například s.source:#begin:Kotel;source:Kotel1;.
 
"state:xx;" (nepovinné) - Zobrazovat alarmy, jejichž stav (state) se shoduje se stavem xx. Lze uvést i několik stavů oddělených čárkou. Například "state:3,2,1;".
"hoot:xx;" (nepovinné) - Zobrazovat alarmy, podle houkání, kde xx:
0 = nehoukající alarmy
1 = houkající alarmy
"area:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazovat alarmy, jejichž oblast (area) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru měnitelná koncovým uživatelem v alarm/event prohlížečce. Například "area:Kotelna1;" nebo "area:#eq:Kotelna1;" nebo "area:#eq:Kotelna1#or:Kotelna2;" nebo "area:#begin:Kotelna;".
"s.area:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazovat alarmy, jejichž oblast (area) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru skrytá koncovému uživateli v alarm/event prohlížečce. Například "s.area:Kotelna1;" nebo "s.area:#eq:Kotelna1;" nebo "s.area:#eq:Kotelna1#or:Kotelna2;" nebo "s.area:#begin:Kotelna;".
"source:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazovat alarmy, jejichž zdroj (source) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru měnitelná koncovým uživatelem v alarm/event prohlížečce. Například "source:Kotel;" nebo "source:#eq:Kotel;" nebo "source:#eq:Kotel1#or:Kotel2;" nebo "source:#begin:Kotel;".
"s.source:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazovat alarmy, jejichž zdroj (source) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru skrytá koncovému uživateli v alarm/event prohlížečce. Například "s.source:Kotel;" nebo "s.source:#eq:Kotel;" nebo "s.source:#eq:Kotel1#or:Kotel2;" nebo "s.source:#begin:Kotel;".
"desc:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazovat alarmy, jejichž popis (desc) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru měnitelná koncovým uživatelem v alarm/event prohlížečce. Například "desc:FIQ101;" nebo "desc:#eq:FIQ101;" nebo "desc:#eq:FIQ101#or:FIQ102;" nebo "desc:#begin:FIQ;".
"s.desc:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazovat alarmy, jejichž popis (desc) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru skrytá koncovému uživateli v alarm/event prohlížečce. Například "s.desc:FIQ101;" nebo "s.desc:#eq:FIQ101;" nebo "s.desc:#eq:FIQ101#or:FIQ102;" nebo "s.desc:#begin:FIQ;".
"comment:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazovat alarmy, jejichž komentář (comment) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru měnitelná koncovým uživatelem v alarm/event prohlížečce. Například "comment:oprava;" nebo "comment:#eq:oprava;" nebo "comment:#eq:oprava#or:test;" nebo "comment:#begin:oprava;".
"s.comment:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazovat alarmy, jejichž komentář (comment) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru skrytá koncovému uživateli v alarm/event prohlížečce. Například "s.comment:oprava;" nebo "s.comment:#eq:oprava;" nebo "s.comment:#eq:oprava#or:test;" nebo "s.comment:#begin:oprava;".
"priority:#oper:xx;" (nepovinné) - Zobrazovat alarmy, jejichž priorita (priority) splňuje danou operaci #oper:xx. Část filtru měnitelná koncovým uživatelem v alarm/event prohlížečce. Například "priority:5;" nebo "priority:#eq:5;" nebo "priority:#le:5;" nebo "priority:#ge:5;".
"from:xx;" (nepovinné) - Zobrazovat alarmy, jejichž čas vzniku (timeon) je větší nebo rovno času "xx". Čas se zadává tvaru time(YYYY.MM.DD-hh:mm:ss.mmm), např. "from:time(2017.07.28-14:30:00.000);". Časový interval umožňuje omezit prohledávanou část alarmů (alarmy mimo časový interval se netestují).
"to:xx;" (nepovinné) - Zobrazovat alarmy, jejichž čas vzniku (timeon) je menší nebo rovno času "xx". Čas se zadává tvaru time(YYYY.MM.DD-hh:mm:ss.mmm), např. "to:time(2017.07.28-15:00:00.000);". Čas to lze zadat i klíčovým slovem now, které znamená do aktualního času (v okamžiku volání), např. to:now. Časový interval umožňuje omezit prohledávanou část alarmů (alarmy mimo časový interval se netestují).
"timerange:xx;" (nepovinné) - Zobrazovat alarmy, jejichž čas vzniku (timeon) leží v zadaném časovém intervalu. Pro určení časového intervalu pomocí timerange, musí být zadané buď from nebo to, kde timerange umožňuje dopočítat druhou chybějící časovou mez časového intervalu. Časový interval lze tedy zadat pomocí následujících dvojic: from - to, from - timerange nebo to - timerange. Například to:now;timerange:30m;. Časový interval umožňuje omezit prohledávanou část alarmů (alarmy mimo časový interval se netestují).

Časový rozsah se zadáva ve tvaru celého čísla následovaného znakem časové jednotky (bez mezery). Časové jednotky jsou: w = týden, d = den, h = hodina, m = minuta, s = sekunda. Například timerange:12h; nebo timerange:90m;.

Poznámka:
Metoda WndState otevře prohlížeč vždy v novém samostatném okně.
Příklad:
Otevření prohlížeče stavu alarmů, Například v tlačítku obrazu v události onButtonUp. "/alarmy" je cesta k objektu PmAlarmEvent.
Dim oAlEv
Set oAlEv = pMe.Pm("/alarmy")
oAlEv.WndState 1
Metodu WndState lze však nahradit metodou OpenView:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice