Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Item - metoda objektu PmAlarmEvent

Popis:
Přístup k jedné alarm/event položce (k objektu typu PmAlarmEventItem).).
Syntaxe:
Item(sId As String, [tTimeOn As Date]) As Object
Volání:
Set o = oAlEv.Item(sId, tTimeOn)
Parametry:
sId(String) Jednoznačný textový identifikátor alarm/event položky. Viz konfigurátor "Identifikátor".
tTimeOn[nepovinné] (Date) Čas vzniku alarm/event položky.

Pokud není nastaveno (nebo je zadána hodnota 0), pak vrací se alarm/event položka bez kontroly na čas vzniku.

Pokud je čas uveden, pak musí čas vzniku alarm/event položky odpovídat zadané hodnotě.

Pokud neexistuje alarm/event položka odpovídající zadanému textovému identifikátoru a zadané hodnotě času vzniku, pak se vrací hodnota Nothing.

Parametr tTimeOn je užitečný zejména ve dvou následujících případech:

1. Pokud existuje několik instancí alarm/event položky se stejným identifikátorem (způsobeno stavy alarm/event položek neaktivní nekvitovaný (modrý)), pak umožňuje vrátit jednu konkrétní instanci alarm/event položky (i jinou, než poslední). Pokud se neuvede parametr tTimeOn, pak se vrací poslední nejméně stará alarm/event položka.
2. Pokud se provádí operace nad alarm/event položkou a může nastat zpoždění mezi počátkem dané operace a jejím dokončením (potvrzovací okno pro akci nebo operace přenášená mezi dvěmi počítači), pak je vhodné použitím parametru tTimeOn určit, že operace se má provést nad konkrétní instancí alarm/event položky v čase. Pokud ve chvíli, kdy se operace začne provádět už daná instance alarm/event položky neexistuje, pak se operace zruší (např. pokus o kvitaci téže alarm/event položky ze dvou počítačů současně), v jiném případě by se operace provedla nad novější (jinou než původní) instancí alarm/event položky.
Vrácená hodnota:
Vrací referenci na alarm/event položku typu PmAlarmEventItem. V případě chyby vrací hodnotu Nothing (pravděpodobně neexistuje alarm/event položka se zadaným Id nebo se zadaným časem vzniku). Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice