Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RsOpen - metoda objektu PmAdo

Popis:
Provede SQL dotaz SELECT, výsledná data jsou v podobě AdoRecordset (množina záznamů).
Syntaxe:
RsOpen(sId As String, sSource As String, sParams As String) As Object
Volání:
Set oRecordset = oDb.RsOpen(sId, sSource, sParams)
Parametry:
sId(String) Jednoznačný identifikátor, pod kterým si objekt PmAdo zapamatuje výsledná data v podobě AdoRecordset.

Pokud je uveden prázdný řetězec (""), pak se SQL příkaz sice provede a data v podobě objektu AdoRecordset jsou vrácena, ale objekt PmAdo si je nebude pamatovat. Je to výhodné zejména v případech, kdy ve skriptu je potřeba provést SQL dotaz a data ve skriptu ihned zpracovat s tím, že objekt AdoRecordset se ihned poté uvolní.

sSource(String) Většinou dotaz v syntaxi jazyka SQL (SELECT). Může ale také obsahovat název tabulky, volání uložené procedury, název nebo URL adresa souboru obsahující uložený objekt AdoRecordset.
sParams(String) Dodatečné parametry metody RsOpen. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "cursor:forwardonly;lock:readonly;command:text;return:map;".
"cursor:xxx;" (nepovinné) - Určuje typ kurzoru, který má použít ADO Provider při otevření AdoRecordset.
forwardonly (přednastaveno) - Chová se stejně jako "static" kurzor s tou výjímkou, že je povoleno procházet záznamy pouze dopředu. To zlepšuje výkonnost v situacích, kdy je potřeba pouze jediného průchodu skrze objekt AdoRecordset. Vlastnost AdoRecordset.RecordCount vždy vrací -1, protože ADO s tímto kurzorem nemůže určit počet záznamů. Odpovídá hodnodě ADO adOpenForwardOnly.
keyset - Chová se stejně jako "dynamic" kurzor s tou výjímkou, že neobsahuje žádné přidané nebo smazané záznamy jinými uživali. Všechny změny jinými uživateli v datech, dostupných při otevření objektu AdoRecordset, budou stále viditelné. Bookmarks jsou vždy povoleny a tak je možno využít všech možností pohybu uvnitř objektu AdoRecordset. Odpovídá hodnodě ADO adOpenKeyset.
dynamic - Zobrazuje všechny přidání, změny, mazání jiných uživatelů a dovoluje všechny typy pohybu skrze objekt AdoRecordset, které nejsou založeny na Bookmarks. Bookmarks jsou povoleny, pokud je podporuje ADO Provider. Tento typ kurzoru není podporován v Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider. Odpovídá hodnodě ADO adOpenDynamic.
static - Poskytuje statickou, ale editovatelnou kopii záznamů. Všechny změny, přidané a smazané záznamy jinými uživateli nebudou viditelné, dokud se nezavolá metoda ADO Recordset.Resync. Jedná se také o jediný typ povoleného kurzoru, pokud se otevírá objekt ADOR Recordset na klientské straně. Bookmarks jsou vždy povoleny a tak je možno využít všech možností pohybu uvnitř objektu AdoRecordset. Odpovídá hodnodě ADO adOpenStatic.
"lock:xxx;" (nepovinné) - Určuje typ zámku (zabezpečení souběžného přístupu), který má použít ADO Provider při otevření AdoRecordset.
readonly (přednastaveno) - Jen pro čtení. Data nelze editovat. Odpovídá hodnodě ADO adLockReadOnly.
pessimistic - Pesimistické zamykání, záznam po záznamu, ADO Provider dělá to, co je potřebné pro zajištění uspěšné editace záznamů. Obvykle zamknutím záznamů v datovém zdroji ihned při začátku editace. Ostatní uživatelé nemohou ani číst nebo editovat data, dokud nebudou změny (editace, která zamkla data) potvrzeny pomocí metody AdoRecordset.Update nebo zrušeny pomocí metody AdoRecordset.CancelUpdate. Odpovídá hodnodě ADO adLockPessimistic.
optimistic - Optimistické zamykání, záznam po záznamu, ADO Provider zamkne záznamy v datovém zdroji až při volání metody AdoRecordset.Update. Ostatní uživatelé mohou číst, editovat i ukládat změny a to i stejného záznamu, který je už otevřený. Odpovídá hodnodě ADO adLockOptimistic.
batchoptimistic - Optimistické zamykání, hromadné dávky, vyžadováno pro dávkový editační mód, jako protiklad k okamžitému editačnímu módu. Odpovídá hodnodě ADO adLockBatchOptimistic.
"command:xxx;" (nepovinné) - Určuje, jak má příslušný ADO Provider vyhodnotit parametr sSource, zejména pokud obsahuje něco jiného, než dotaz/příkaz v syntaxi jazyka SQL (např. SELECT, INSERT, atd.).
text (přednastaveno) - Určuje, že ADO Provider má vyhodnotit parametr sSource jako textový zápis příkazu. Odpovídá hodnodě ADO adCmdText.
table - Určuje, že ADO Provider má vygenerovat SQL dotaz tak, že budou vráceny všechny záznamy databázové tabulky, jejíž název je uvedené v parametru sSource. Odpovídá hodnodě ADO adCmdTable.
storedproc - Určuje, že ADO Provider má vyhodnotit parametr sSource jako uloženou proceduru. Odpovídá hodnodě ADO adCmdStoredProc.
file - Určuje, že uložený AdoRecordset má být vyčten ze souboru, jehož název je uvedený v parametru sSource. Odpovídá hodnodě ADO adCmdFile.
tabledirect - Určuje, že ADO Provider má vrátit všechny záznamy databázové tabulky, jejíž název je uvedené v parametru sSource. Odpovídá hodnodě ADO adCmdTableDirect.
unknown - Určuje, že typ příkazu v parametru sSource není známý. ADO Provider se jej pokusí zjistit sám, ale spotřebuje se tím zbytečně čas. Odpovídá hodnodě ADO adCmdUnknown.
"execute:xxx;" (nepovinné) - Určuje, jak má příslušný ADO Provider provést SQL dotaz. Implicitní je synchronní dotaz, tzn. že metoda čeká na výsledek operace.
async - Asynchronní dotaz, tzn. že metoda nečeká na výsledek operace. Odpovídá hodnodě ADO adAsyncExecute.
asyncfetch - Určuje, že řádky určené vlastností ADO Recordset.CacheSize se mají načíst synchronně, a zbývající řádky se mají dočíst asynchronně. Odpovídá hodnodě ADO adAsyncFetch.
asyncfetchnonblocking - Určuje, že hlavní vlákno (thread) nebude nikdy blokováno při čtení. Pokud požadovaný řádek nebyl načten, pak ukazovátko aktuálního řádku bude přesunuto na konec. Odpovídá hodnodě ADO adAsyncFetchNonBlocking.
norecords - Určuje, že volaný dotaz/příkaz nevrací žádná data. Pokud ano, pak data budou zahozena a nebudou vrácena (žádný AdoRecordset hodnota Nothing). Odpovídá hodnodě ADO adExecuteNoRecords.
record - Určuje, že volaný dotaz/příkaz vrací jeden řádek, který má být vrácen v podobě objektu AdoRecord. Odpovídá hodnodě ADO adExecuteRecord.
"return:xxx;" (nepovinné) - Určuje, zda vrácená hodnota metody má být mapa s více vrácenými hodnotami současně (nový způsob) nebo jedna hodnota (starý způsob). Pokud není nastaveno, pak se jedná o starý způsob.
map - Vrací mapu (PmMap), která obsahuje více vrácených hodnot současně (nový způsob) (např. Result, AffectedRows, ErrorCode, ErrorText).
Vrácená hodnota:
Nový způsob: Vrací objekt PmMap s hodnotami v následujících položkách:
- "Result": výsledná data v podobě AdoRecordset nebo v případě chyby hodnota Nothing
- "ErrorCode": číselný kód případné chyby, kde hodnota 0 znamená úspěšné vykonání metody bez chyby
- "ErrorText": text případné chyby
 
Starý způsob: Vrací výsledná data v podobě AdoRecordset nebo v případě chyby hodnota Nothing
Poznámka:
Tato metoda slouží k přístupu k datům (fyzické databázové tabulky, atd.) v podobě objektu AdoRecordset pomocí SQL dotazu SELECT. Tato metoda by se neměla používat k provedení obecného SQL příkazu, který nevrací data v podobě AdoRecordset, protože nelze otestovat úspěšnost provedení příkazu. K tomu slouží metoda DbExecute.
 
Objekt ADO Record:

V závislosti na konkrétním ADO Provider se může stát, že jednořádkový výsledek SQL dotazu nebude vrácen v podobě objektu AdoRecordset s jedním záznamem, ale v podobě objektu AdoRecord (představuje jeden řádek). Není to ale typické pro nejběžněji užívané ADO Provider. Objekt AdoRecord je spíše vrácen při explicitních operacích, kdy z exitujícího objektu AdoRecordset se vrátí konkrétní záznam v podobě objektu AdoRecord. Objekt AdoRecord skládá z objektů AdoField stejně jako objekt AdoRecordset, na rozdíl od něj však nepodporuje metody pro přesun pozice aktuálního záznamu (např. MoveFirst). V dokumentaci se pro zjednodušení bude uvádět pouze běžnější vracený objekt AdoRecordset, přestože v určitých ojedinělých případech může být vrácen i objekt AdoRecord.

Příklad:
Vyčtení dat nad objektem PmAdo ("/TestAdoDb"), který je už připojený k databázi (viz DbOpen), pomocí SQL dotazu ("SELECT * FROM table1"). Výsledný objekt AdoRecordset bude zapamatován v objektu PmAdo pod dodaným jednoznačným identifikátorem ("table1"), bude pouze obousměrný (static) a pouze ke čtení (readonly). Otestuje se zda nevznikla chyba a metoda vrátila platný objekt AdoRecordset. Pak se projdou všechny záznamy objektu AdoRecordset a u každého záznamu se vypíše se do INFO systému hodnota prvního sloupce. Následují dvě varianty téhož příkladu lišící se směrem procházení záznamů v objektu AdoRecordset.
 
1) Dopředné procházení záznamů:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oDb, oRs
Set oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb")
Set oRs = oDb.RsOpen("table1", "SELECT * FROM table1", "cursor:static;")
If Not oRs Is Nothing Then
  oRs.MoveFirst
  Do While Not oRs.EOF
    Pm.Debug "Field=" & oRs.Fields.Item(0)
    oRs.MoveNext
  Loop
End If
 
2) Zpětné procházení záznamů:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oDb, oRs
Set oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb")
Set oRs = oDb.RsOpen("table1", "SELECT * FROM table1", "cursor:static;")
If Not oRs Is Nothing Then
  oRs.MoveLast
  Do While Not oRs.BOF
    Pm.Debug "Field=" & oRs.Fields.Item(0)
    oRs.MovePrevious
  Loop
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice