Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmAdo (ADO databáze)

Popis:
Viz: PmAdo - Podrobný popis objektu, PmAdo - Praktické příklady
 
Objekt realizuje přístup k databázím pomocí technologie ADO. Tento objekt představuje připojení k jedné databázi a dále může obsahovat současně více objektů AdoRecordset (zpřístupňující data ve fyzických databázových tabulkách). Pomocí objektu PmAdo mohou být data čtena/zapisována z/do fyzické tabulky databáze a také mohou být vykonávány SQL příkazy nad připojenou databázi.

Objekt PmAdo zpřístupňuje přímo objekty a metody z technologie ADO. Zejména objekt AdoRecordset (množina záznamů) jako výsledek SQL příkazu SELECT. Tím je zajištěna maximální otevřenost a všechno, co jde pomocí technologie ADO udělat, se dá použít i v systému PROMOTIC.

 
Tento objekt lze založit v objektu PmRoot, PmFolder a PmPrototype. V těchto objektech jich může být založeno více.
 
V tomto objektu nelze založit žádné další PROMOTIC objekty.

Použití objektu PmAdo vyžaduje zakoupení licence PmDB. S freeeware verzí PmFree nebo při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta funkční vždy.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmObject.
Vlastnosti a metody:
DbBeginTrans Začíná novou transakci nad připojenou databázi
DbClose Odpojení objektu PmAdo od databáze a uvolnění všech zapamatovaných objektů AdoRecordset
DbCommitTrans Potvrzuje transakci nad připojenou databázi
DbConnectionParams Dodatečné parametry připojení k databázi
DbConnectionString Parametry připojení k databázi
DbExecute Provede příkaz zadaný v syntaxi jazyka SQL
DbIsOpen Test, zda je objekt PmAdo připojen k databázi
DbOpen Připojení objektu PmAdo k databázi
DbRollbackTrans Ruší transakci nad připojenou databázi
LastErr Číselný chybový kód výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) nad PmAdo objektem
LastTextErr Textový popis výsledku poslední metody (vlastnosti) provedené nad PmAdo objektem
RsClose Uvolní zapamatovaný objekt AdoRecordset se zadaným identifikátorem
RsGet Zpřístupní zapamatovaný objekt AdoRecordset se zadaným identifikátorem, který byl vytvořen dřívějším voláním metody RsOpen
RsIsOpen Test, zda objekt AdoRecordset se zadaným identifikátorem existuje
RsOpen Provede SQL dotaz SELECT, výsledná data jsou v podobě AdoRecordset (množina záznamů)
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Hlavní Základní nastavení pro přístup k databázi pomocí ADO
Metody Definování metod projektanta objektu
Seznam podobjektů:
AdoField(ADO Field) Objekt ADO Field obsahuje informaci o sloupci
AdoRecord(ADO Record) Objekt ADO Record představuje jeden záznam
AdoRecordset(ADO Recordset) Objekt ADO Recordset představuje množinu záznamů
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice