Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Hlavní - záložka objektu PmAdo

Popis:
Základní nastavení pro přístup k databázi pomocí technologie ADO.
Konfigurační položky:
Parametry připojení k databáziParametry připojení k databázi metodou DbOpen v podobě řetězce ADO ConnectionString. Řetězec ADO ConnectionString (http://www.connectionstrings.com) obsahuje všechny nutné parametry, aby se objekt ADO Connection mohl připojit k databázi pomocí vybraného poskytovatele připojení ADO Provider. Typickými parametry jsou například poskytovatel připojení (provider), adresa serveru (server), název databáze (database), přihlašovací jméno a heslo (uid, pwd), atd. Seznam parametrů a jejich tvar je určen konkrétním ADO Provider, parametry se u jednotlivých ADO Provider liší. Nicméně z důvodu kompatability většina poskytovatelů připojení ADO Provider rozumí hlavním parametrům pod více názvy současně (např. název databáze jako database, data source, dbq, atd.). Upozornění: Tvar tohoto řetězce je odlišný od většiny podobných řetězců v PROMOTIC, hodnota je od jména oddělena znakem "rovnítko" (=) a nikoliv "dvojtečka" (:). Údaje s přiřazenou hodnotou jsou zde odděleny středníkem, například "provider=SQLOLEDB;server=.\SQLEXPRESS;database=pm_data;uid=pm_admin;pwd=pmadmin;".

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti DbConnectionString.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Hodnoty zde lze editovat ručně, nebo je lze vytvořit tlačítkem vpravo, které otevře okno pro Okno doporučených nastavení připojovacího řetězce.

Uvedené parametry nemusí platit vždy (platí pro nejběžněji používané případy), záleží na vybraném poskytovateli připojení ADO Provider.

"provider:xxx;" (nepovinné) - Určuje, který ADO Provider bude použitý k připojení k databázi. ADO Provider může být od firmy Microsoft nebo lze použít ADO Provider od jiné firmy. např. "provider=MSDASQL;"
MSDASQL (přednastaveno) - Microsoft provider pro ODBC.
SQLOLEDB - Microsoft provider pro MS SQL Server.
Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 - Microsoft provider pro Access (*.MDB).
"server=xxx;" (nepovinné) - Název SQL serveru, k jehož databázi se bude připojovat. Závisí na typu SQL serveru. Název se často skládá se názvu počítače (IP adresy) a názvu instance serveru, oddělené určeným oddělovacím znakem, například "server=.\SQLEXPRESS;".
"database=xxx;" (nepovinné) - Název databáze, např. "database=pm_data;".
"dsn=xxx;" (nepovinné) - Název zaregistrovaného ODBC DSN zdroje. V tom případě se už neuvádí ani server, ani database ani driver, protože všechny tyto volby už jsou součástí zaregistrovaného DSN zdroje, například dsn=pm_data;.
"driver=xxx;" (nepovinné) - Název ODBC ovladače, např. driver={Microsoft dBASE Driver (*.dbf)};.
"uid=xxx;" (nepovinné) - Jméno uživatele pod kterým se provede připojení k databázi, např. uid=pm_admin;.
"pwd=xxx;" (nepovinné) - Heslo uživatele, např. pwd=pmadmin;.
Dodatečné parametry připojení k databáziDodatečné parametry připojení k databázi metodou DbOpen v podobě řetězce. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "connect:async;".

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti DbConnectionParams.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

"connect:xxx;" (nepovinné) - Určuje způsob připojení. Implicitní je synchronní připojení, tzn. že metoda provede připojení a čeká na výsledek operace.
async - Asynchronní připojení, tzn. že metoda vytvoří požadavek na připojení a nečeká na výsledek operace. Odpovídá hodnodě ADO adAsyncConnect.

Upozornění: Asynchronní programování často přináší značnou komplikaci práce, proto je doporučován spíše synchronní přístup. Pokud hrozí situace, že synchronní požadavky mohou trvat příliš dlouho nebo hrozí čekání na timeout, pak je lepší provádět veškeré operace v pracovním vlákně (Viz PmSequencer").

Při startu aplikace připojit k databáziPokud je zatrženo, pak se připojí objekt PmAdo při startu aplikace automaticky k databázi.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice