Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Move - metoda objektu AdoRecordset

Popis:
Přesun pozice aktuálního záznamu v objektu AdoRecordset o zadaný počet vět.
Syntaxe:
Move(nRecords As Long, [vStart As Variant])
Volání:
oRs.Move nRecords
Parametry:
nRecords(Long) Počet vět, o který bude přesunuta pozice aktuálního záznamu. Kladné číslo znamená vpřed a záporné číslo zpět.
vStart[nepovinné] (Variant) Určuje startovací pozice (Bookmark). Pokud není nastaveno, pak startovací pozicí bude stávající pozice aktuálního záznamu. Pokud se uvede platný Bookmark, pak bude startovací pozicí. Nebo lze pro určení startovací pozice použít domluvené číselné konstanty:
0 (přednastaveno) - (adBookmarkCurrent) Aktuální záznam.
1 - (adBookmarkFirst) První záznam.
2 - (adBookmarkLast) Poslední záznam.
Příklad:
Vyčtení dat nad objektem PmAdo ("/TestAdoDb"), který je už připojený k databázi (viz DbOpen), pomocí SQL dotazu ("SELECT * FROM table1"). Výsledný objekt AdoRecordset bude zapamatován v objektu PmAdo pod dodaným jednoznačným identifikátorem ("table1"), bude pouze obousměrný (static) a pouze ke čtení (readonly). Otestuje se zda nevznikla chyba a metoda vrátila platný objekt AdoRecordset. Pak se projdou všechny záznamy objektu AdoRecordset a u každého 10. záznamu se vypíše se do INFO systému hodnota prvního sloupce.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oDb, oRs
Set oDb = pMe.Pm("/TestAdoDb")
Set oRs = oDb.RsOpen("table1", "SELECT * FROM table1", "cursor:static;")
If Not oRs Is Nothing Then
  oRs.MoveFirst
  Do While Not oRs.EOF
    Pm.Debug "Field=" & oRs.Fields.Item(0)
    oRs.Move 10
  Loop
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice