Promotic

Menu Pmg objektu

Menu Pmg objektu se vyvolá po stisknutí pravého tlačítka myši nad vybraným objektem v editoru Pmg objektů.

Položky menu:
- Nový Pmg objekt... (Ins): Vloží nový Pmg objekt do vybraného objektu.
- Nový prototyp... (Ins): Vloží nový objekt PmgPrototype do seznamu prototypů. Tato volba menu je viditelná pouze pokud ve stromu Pmg objektů je vybrána položka #Prototypes.

- Vyjmout (Ctrl+X): Přesune vybraný Pmg objekt do schránky Windows.
- Kopírovat (Ctrl+C): Zkopíruje vybraný Pmg objekt do schránky Windows.
- Vložit (Ctrl+V): Vloží objekt ze schránky Windows do vybraného objektu.
- Přejmenovat (F2): Přejmenuje vybraný objekt.
- Odstranit (Del): Odstraní vybraný objekt a všechny jeho podobjekty.

- Vytvořit kopii objektu: Vedle aktivního Pmg objektu vytvoří jeho kopii.
- Kopírovat do nového objektu PmgPrototype ...: Otevře konfigurační okno "Kopírovat do nového objektu PmgPrototype" pro nastavení parametrů kopírování objektu PmgBox do nového objektu PmgPrototype.
- Konvertovat na objekt PmgBox: Zkonvertuje objekt PmgInstance na objekt PmgBox.
- Dočasně skrýt objekt v editoru grafiky: Dočasně skryje vybraný Pmg objekt v editoru grafiky. Znovu zobrazit skrytý objekt lze v menu "Menu Pmg objektu > Zobrazit skrytý objekt v editoru grafiky". Zobrazit všechny skryté objekty v editoru grafiky lze v menu "Zobrazit skryté objekty".
- Zobrazit skrytý objekt v editoru grafiky: Znovu zobrazí dočasně skrytý Pmg objekt v editoru grafiky. Zobrazit všechny skryté objekty v editoru grafiky lze v menu "Zobrazit skryté objekty".
- Zakázat v runtime: Zakáže použití vybraného objektu v runtime.
- Povolit v runtime: Povolí použití vybraného objektu v runtime.
- Přesunout: Přesune vybraný Pmg objekt ve stromu Pmg objektů na zvolenou pozici. Tímto dojde zároveň k posunutí objektu v pořadí paměti, což může ovlivnit např. viditelnost vzájemně se překrývajících objektů.
- Přesunout nahoru: Přesune vybraný objekt ve stromu Pmg objektů o jednu pozici nahoru.
- Přesunout dolů: Přesune vybraný objekt ve stromu Pmg objektů o jednu pozici dolů.
- Přesunout na začátek: Přesune vybraný objekt ve stromu Pmg objektů před všechny ostatní objekty na stejné úrovni.
- Přesunout na konec: Přesune vybraný objekt ve stromu Pmg objektů za všechny ostatní objekty na stejné úrovni.
- Podobjekty: Operace nad podobjekty vybraného Pmg objektu
- Přesunout podobjekty do objektu PmgRoot: Přesune všechny podobjekty z vybraného Pmg objektu do objektu PmgRoot.
- Vyjmout podobjekty: Vyjme všechny podobjekty z vybraného Pmg objektu a vloží je do schránky Windows.
- Kopírovat podobjekty: Zkopíruje všechny podobjekty vybraného Pmg objektu do schránky Windows.
- Odstranit podobjekty: Odstraní všechny podobjekty vybraného Pmg objektu
- Povolit zakázané podobjekty: Všem podobjektům vybraného Pmg objektu zruší nastavený konfigurátor "PmgObject > Objekt > Objekt ZAKÁZÁN v runtime".
- Zobrazit skryté podobjekty: Zviditelní všechny podobjekty vybraného Pmg objektu, které byly skryté. Objekt lze skrýt v menu "Aktivní Pmg objekt / Dočasně skrýt objekt v editoru grafiky".

- Textová editace objektu ...: Otevře konfigurační okno "Textová editace objektu", ve kterém lze editovat nebo prohlížet obsah objektu v textové podobě.
- Exportovat objekt...: Otevře okno pro konfiguraci exportu vybraného objektu.
- Importovat do objektu...: Otevře okno pro výběr souboru pro import do vybraného objektu.

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.