Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiWCombo (ComboBox)

Popis:
Grafický prvek je určen pro zadání hodnoty pomocí výběru ze seznamu předdefinovaných hodnot. Za vybranou hodnotu lze považovat buď index, viditelný text nebo neviditelnou hodnotu (Value) - viz konfigurátor "Hodnotou výběru je". Seznam lze v běžící aplikaci zobrazit pomocí kombinace kláves ALT+Down, vybírat texty pomocí kláves Down/Up.

Vybraná volba je uložena ve vlastnostech SelectedIndex, SelectedText a SelectedValue. Pokud má vybraná hodnota datovou vazbu, pak je při změně hodnoty ComboBoxu hodnota zapsána do proměnné odkazované datovou vazbou, a to v časovém okamžiku určeném v konfigurátoru Atributy (na klávesu Enter, při výběru z nabídky, atd.). Datová vazba je zde "pro čtení i zápis", to znamená, že pokud je proměnná datové vazby měněna i jinými metodami, pak změna této proměnné se promítne do změny hodnoty ComboBoxu.

Tento prvek je Okenní prvek.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiItem.
Vlastnosti a metody:
AddOption Přidání volby do seznamu
ColorItem Barva pozadí
ColorText Barva textu
Options Čtení viditelných textů, skrytých hodnot nebo celých voleb ze seznamu dle zadaného indexu
OptionsCount Počet voleb v seznamu
RemoveOptions Vyprázdnění seznamu voleb
SelectedIndex Index vybraného textu (indexováno od 0).
SelectedText Vybraný viditelný text
SelectedValue Neviditelná hodnota spojená s vybraným viditelným textem
Události:
onDataEditAccept Vyvolá se po ukončení vybrání hodnoty
onDataEditCancel Vyvolá se po stisknutí klávesy Esc
onDataEditing Vyvolá se při změně vybírané hodnoty
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metod projektanta grafického prvku
Combo Vlastnosti prvku PmiWCombo
Atributy Atributy prvku PmiWCombo
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice