Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Text - záložka prvku PmiText

Popis:
Vlastnosti textu.
Konfigurační položky:
TextKonfigurátor pro nastavení textu.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Value a FontId.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Pokud se do této vlastnosti zapíše a pokud je tato vlastnost napojena na datovou vazbu PP, AP, SP, OP nebo GP, pak se tato hodnota přenese i do zdroje této vazby.

PísmoPísmo textu.
BarvaBarva textu
Zarovnání vodorovnéVodorovné zarovnání textu
Vlevo
Doprostřed
Vpravo
Zarovnání svisléSvislé zarovnání textu
Nahoru
Doprostřed
Dolů
ObrátitOtočení textu (je jen u prvků PmiText, PmiButton a PmiButtonTwo)
Neobracet
Vlevo - Text bude otočen o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček
Dolů - Text bude obrácen vzhůru nohama
Vpravo - Text bude otočen o 90 stupňů po směru hodinových ručiček
Typ stínování textuVýběr typu stínování textu.
Žádné - Text se nebude stínovat
Vpravo dole - Text bude stínován Vpravo dole
Barva stínováníVýběr barvy stínování textu
Datový typ zadávané hodnotyNastavuje se, zda v editačním módu prvku se provádí kontrola datového typu, lze zadat kontrolu pro zadání hodnoty reálné nebo celočíselné (s mezemi nebo bez nich). Při volbě řetězec je zadávání bez omezení. V editačním módu je každý z klávesnice zadaný znak kontrolován zda vyhovuje nastavení této vlastnosti.

Konfigurátor je jednak pro kontrolu zadávání, ale také ovlivňuje skutečný datový typ hodnoty (tzn. vlastnost Value vrací String, Double nebo Long).

Textový řetězec - Vlastnost Value vrací String. Editace hodnoty není kontrolována na obsah.
Celé číslo - Vlastnost Value vrací Long. Editace hodnoty může být kontrolována na dolní mez a horní mez. Viz konfigurátor "Dolní mez" a "Horní mez".
Reálné číslo - Vlastnost Value vrací Double. Editace hodnoty může být kontrolována na dolní mez a horní mez. Viz konfigurátor "Dolní mez" a "Horní mez".
Vracet vždy String (zastaralé)Pokud je zatrženo, pak bude vlastnost Value vždy vracet datový typ String i pokud je nastavený číselný datový typ zadávané hodnoty.
Text je víceřádkovýPokud je zatrženo, pak se text zobrazí na více než jeden řádek.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Multiline.

Zobrazit jako hesloPokud je zatrženo, pak text bude zobrazován jako heslo, tzn. místo každého znaku se bude zobrazovat pouze znak * (hvězdička).
Typ formátování hodnotyJe možno zadat jednoduchý předpis pro formátování. Složitější předpis (např. pro více vstupních veličin) se zadává pomocí datové vazby F - Vazba na formátovaný text.

Tip: K zobrazení čísla s pevným počtem desetinných míst s desetinnou tečkou vždy na stejné pozici použijte Vodorovné zarovnání "Vpravo" (na konec předpisu navíc můžete přidat i mezery, aby číslo nebylo příliš Vpravo).

Žádné - Formátování není použito
Format dle jazyka C - Formátování dle syntaxe jazyka C. Viz Formátovací specifikace stringu jazyka C.
Formát hodnotyFormátovací předpis v syntaxi dle typu formátování hodnoty.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Typ editacePokud se v tomto konfigurátoru povolí editace, pak lze v runtime módu nad tímto prvkem otevřít editaci klávesou Enter nebo dvojklik myší.
Editace není povolena - Hodnotu nelze v tomto prvku přímo editovat.
Editace na místě hodnoty - Editovat hodnotu lze přímo v tomto prvku.
Editace v pomocném okně - Při editaci hodnoty se otevře nové pomocné okno.
Dolní mezPokud je povolena editace, pak lze zatržením checkboxu vyžadovat kontrolu zadávání hodnoty na zde zadanou dolní mez. Při pokusu o zadání hodnoty mimo mez je zobrazena chybová zpráva.

Tento konfigurátor je viditelný jen pokud Datový typ zadávané hodnoty = Celé číslo nebo Reálné číslo.

Horní mezPokud je povolena editace, pak lze zatržením checkboxu vyžadovat kontrolu zadávání hodnoty na zde zadanou horní mez. Při pokusu o zadání hodnoty mimo mez je zobrazena chybová zpráva.

Tento konfigurátor je viditelný jen pokud Datový typ zadávané hodnoty = Celé číslo nebo Reálné číslo.

Titulek editačního oknaText záhlaví okna, které se objeví pro editaci hodnoty.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Tento konfigurátor je viditelný jen pokud Typ editace = Editace v pomocném okně.

Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice