Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiSlider (Táhlo)

Popis:

Je určen k zadávání numerické hodnoty v podobě táhla. Při běhu aplikace lze měnit hodnotu táhla buď tažením táhla nebo kliknutím na některou z šipek nebo kliknutím na pozadí táhla. Hodnota se potom bude plynule měnit v mezích ValueMin, ValueMax.

Hodnota táhla je přístupná pomocí vlastnosti Value. Jeho datová vazba určuje proměnnou, do níž bude v runtime módu přenášena hodnota odpovídající poloze tlačítka táhla. Datová vazba je zde "pro čtení i zápis", to znamená, že pokud je hodnota datové vazby měněna i jinými metodami (např. skriptově), pak změna této hodnoty se promítne do pozice tlačítka táhla.

Táhlo neobsahuje zobrazitelnou stupnici, zadání hodnoty je pouze orientační. Pokud je nutné stupnici, či údaj o zadané hodnotě zobrazit, pak lze použít komplexnější grafický prvek PmiSliderPane.

Pro numerické zadání hodnoty lze také použít prvek PmiWEdit (zadání hodnoty na místě v prvku), nebo zadávat hodnotu pomocí metody Pm.InputBox.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiPanel.
Vlastnosti a metody:
Value Hodnota táhla odpovídající poloze tlačítka
ValueMax Horní mez zadávané hodnoty
ValueMin Dolní mez zadávané hodnoty
Události:
onDataEditAccept Vyvolá se po konečné změně obsahu prvku
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Podprvky Slouží k vytváření a editaci složených prvků
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování metod projektanta grafického prvku
Panel Nastavení podkladové plochy editovaného grafického prvku
Slider Konfigurace táhla.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice