Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Items - metoda objektu PmiItem

Popis:
Vrací referenci na grafický prvek v obrazu.
Syntaxe:
Items(sPath As String, [nAttr As Long]) As Object
Volání:
Set oItem = oItem.Items(sPath)
Parametry:
sPath(String) Relativní nebo absolutní cesta ke grafickému prvku nebo jeho implementačnímu podobjektu (rozlišuje velká/malá písmena).

Cesta popisuje umístění objektu ve stromové struktuře vnořených grafických prvků. Adresace jednotlivých úrovní stromu je oddělena znakem /. Na vnořený grafický prvek se odkazuje jeho jménem. Na nadřízený grafický prvek se odkazuje znaky .. . Absolutní cesta začíná znakem /, popisuje cestu ke grafickému prvku od počátku stromové struktury. Relativní cesta začíná jménem vnořeného prvku nebo odkazem na nadřízený grafický prvek znaky .. nebo odkazem na sebe sama ., popisuje cestu k jinému grafickému prvku relativně vzhledem k sobě.

Na vnořený implementační podobjekt (který není typu PmiItem) se odkazuje znakem #, za nímž následuje typ implementačního podobjektu (např. #vars). To znamená, že # adresace opouští strom grafických prvků obrazu a začíná adresovat implementační podobjekty. Například "/text0/#vars/Teplota".

#vars - Zpřístupňuje proměnné grafického prvku.

Na proměnnou grafického prvku se tedy lze dostat dvěma způsoby:

1) Z grafického prvku pomocí metody Vars. Například pMe.Items("/text0").Vars("Teplota").Value
2) Zadáním cesty ke grafickému prvku rozšířené o přístup k implementačnímu objektu pomocí #vars. Například pMe.Items("/text0/#vars/Teplota").Value

Poznámka! Způsob zadání cesty až ke konkrétní proměnné grafického prvku lze použít v metodě PmiItem.Items, ve vazbě GP a také v #pragma variable x = PmiItemRef("cesta").

nAttr[nepovinné] (Long) Umožňuje změnit chování metody.
0 (přednastaveno) - standardní chování.
1 - při odkazu na neexistující grafický prvek nebude generována globální chyba v INFO systému.
Poznámka:

Pro vytvoření proměnné typu Object obsahující referenci na grafický prvek nebo jeho implementační podobjekt. Viz také: #pragma variable x = PmiItemRef("cesta").

 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy. Funkční je i zmíněný #pragma zápis, viz Příklad4.
Příklad1:
Nejčastější použití této vlastnosti je v událostech grafických prvků (např. v PmiButton.onButtonUp). Parametr pMe v těchto událostech lze použít pro přístup k jiným grafickým prvkům.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Items("../text0").Visible = 0;
Příklad2:
Nechť v oPanel je reference na grafický prvek PmiPanel. V oBar0 je následně reference na prvek PmiBar s názvem "Bar0", který je vnořen do oPanel
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oPanel = pMe.Items("/Panel");
var oBar0 = oPanel.Items("Bar0");
oBar0.Value = 100;
Příklad3:
Zápis hodnoty 0 do proměnné "Teplota" grafického prvku "text0" vnořeném do nadřízeného prvku s názvem panel0. Odkaz na prvek je absolutní.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

//Zápis hodnoty 0 do proměnné "Teplota" grafického prvku "text0" vnořeném do nadřízeného prvku s názvem panel0. Odkaz na prvek je absolutní.
pMe.Items("/panel0/text0/#vars/Teplota").Value = 0;

//Zápis hodnoty 0 do proměnné "Teplota" v mém vlastním grafického prvku. Odkaz na prvek je relativní.
pMe.Items("./#vars/Teplota").Value = 0;

//Zápis hodnoty 0 do proměnné "Teplota" v nadřízeném grafického prvku. Odkaz na prvek je relativní.
pMe.Items("../#vars/Teplota").Value = 0;

//Zápis hodnoty 0 do proměnné "Teplota" grafického prvku "text1" vnořeném v mém nadřízeném grafickém prvku. Odkaz na prvek je relativní.
pMe.Items("../text1/#vars/Teplota").Value = 0;
Příklad4:
Nechť v oBar0 je reference na grafický prvek PmiBar s názvem "Bar0", který je vnořen do jiného prvku. Nechť na stejné urovni je vnořen i PmiBar s názvem "Bar1". V oBar1 je následně reference na prvek PmiBar s názvem "Bar1".
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBar0 = pMe.Items("/Panel/Bar0");
var oBar1 = oBar0.Items("../Bar1");
oBar1.Value = 100;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice