Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Connect - metoda objektu tvTrend

Popis:
Připojení objektu tvTrend ke zdroji dat (k proměnné v objektu PmTrend).
Syntaxe:
Connect(nType As Long, vServer As Variant, vGroup As Variant, vItem As Variant, sParam As String, [vUser As Variant], [vPassword As Variant]) As Boolean
Volání:
b = oTrend.Connect(nType, vServer, vGroup, vItem, sParam) 'Server NEvyžaduje ověření oprávnění.
b = oTrend.Connect(nType, vServer, vGroup, vItem, sParam, vUser, vPassword) 'Server vyžaduje ověření oprávnění.
Parametry:
nType(Long) Typ připojení
0 - Parametry vServer, vGroup, vItem se neberou v úvahu a místo nich se připojuje podle nastavení vlastností ConnectionType, ConnectionServer, ConnectionGroup, ConnectionItem, ConnectionUser, ConnectionPassword.
1 - Lokální připojení, připojení k trend serveru ve stejné běžící PROMOTIC aplikaci. Platné jsou všechny parametry metody.
2 - Vzdálené připojení přes HTTP protokol, data zasílána v XML formátu. Platné jsou všechny parametry metody.
vServer(Variant) Vzdálený zdroj dat - server.
Pokud nType=0, pak parametr není brán v úvahu.
Pokud nType=1, pak hodnotu tohoto parametru je potřeba nastavit na řetězec "local".
Pokud nType=2, pak je to http adresa a hodnotu tohoto parametru je potřeba nastavit textem typu: "http://computer/trend", kde:
- computer je obvykle název vzdáleného počítače
- trend je hodnota konfigurátoru PmWebFolder > WebFolder > Identifikátor Web komponenty nebo konfigurátoru PmTrend > Web server > Identifikátor Web komponenty v aplikaci na počítači computer.
vGroup(Variant) Skupina ve vzdáleném zdroji dat - serveru trendů (ID této skupiny).
Pokud nType=0, pak parametr není brán v úvahu.
Pokud nType=1, pak hodnotu tohoto parametru je potřeba nastavit například na řetězec "group1", kde group1 je hodnota na serveru v konfigurátoru PmTrend > Trend > ID identifikátor skupiny.
Pokud nType=2 a zároveň položka trend v parametru vServer je:
- hodnota konfigurátoru PmWebFolder > WebFolder > Identifikátor Web komponenty, pak hodnotu tohoto parametru je potřeba nastavit například na řetězec "group1", kde group1 je hodnota konfigurátoru PmTrend > Trend > ID identifikátor skupiny.
- hodnota konfigurátoru PmTrend > Web server > Identifikátor Web komponenty, pak hodnotu tohoto parametru je potřeba nastavit na prázdný řetězec "".
vItem(Variant) Název proměnné ve skupině serveru trendů. Viz názvy proměnných v záložce PmTrend > Data.
sParam(String) Parametry pro připojení. Zadává se řetězec "iniread=xxx", kde xxx je libovolný z řetězců min, max, unit, color, name, nebo jejich kombinace odděleny čárkou. Například "iniread=min,max,color". Význam těchto řetězců je po řadě minimum, maximum, jednotka, barva a název. Tyto hodnoty jsou voláním metody načteny z proměnných v záložce PmTrend > Data a nastaveny do prohlížeče.

Pokud se parametr nevyužívá, pak je nutno nastavit prázdný řetězec "".

vUser[nepovinné] (Variant) Jméno uživatele. Zadává se pouze pokud server trendů vyžaduje ověření přístupu uživatelem a heslem, viz zadání uživatele a hesla v záložce PmRoot > Trendy.

Parametr vUser není nutno zadávat, pokud parametr nType=1 nebo 0 a vlastnost ConnetionType=1, tzn. metoda Connect se připojuje k lokálnímu serveru.

vPassword[nepovinné] (Variant) Heslo uživatele. Zadává se pouze pokud server trendů vyžaduje ověření přístupu uživatelem a heslem, viz zadání uživatele a hesla v serveru trendů - konfigurace záložky PmRoot > Trendy.

Parametr vPassword není nutno zadávat, pokud je parametr nType=1 nebo 0 a vlastnost ConnetionType=1, tzn. metoda Connect se připojuje k lokálnímu serveru.

Vrácená hodnota:
true - Připojení proběhlo úspěšně
false - Chyba v připojení
Poznámka:

Připojit se lze lokalně k trend serveru běžícímu ve stejné aplikaci jako ve které běží prohlížeč - v tom případě je přístup k serveru zaručen vždy a parametry vUser, vPassword nejsou využívány.

Připojit se lze ke vzdálenému serveru trendů PROMOTIC. Přístup ke vzdálenému serveru může být ověřován, viz záložka PmRoot > Trendy a lze použít parametry vUser, vPassword.

Poté, co metoda úspěšně skončila, jakýkoli posun v časové ose, nebo explicitní volání metody TrendsView.ReadData má za důsledek vyslání žádosti o data připojenému serveru.

Připojení je platné až do příštího volání metody Connect, nebo do zrušení objektu tvTrend, nebo do ukončení činnosti prohlížeče.

Příklad1:
Připojení k serveru trendů, k objektu PmWebFolder v tomto serveru, trends (v adrese "http://computer/trends") je identifikátor Web komponenty v záložce WebFolder.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bConnect;
var oTView = pMe.Acx;
var oTrend = oTView.Trends("t1");

if (oTrend)
{
  bConnect = oTrend.Connect(2, "http://computer/trends", "group1", "a1", "");
  if (bConnect)
    //OK
}
Příklad2:
Připojení k serveru trendů, k objektu PmTrend v tomto serveru, historical1 (v adrese "http://computer/historical1") je identifikátor Web komponenty v záložce Web server.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bConnect;
var oTView = pMe.Acx;
var oTrend = oTView.Trends("t1");

if (oTrend)
{
  bConnect = oTrend.Connect(2, "http://computer/historical1", "", "a1", "");
  if (bConnect)
    //OK
}
Příklad3:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var bConnect;
var oTView = pMe.Acx;
var oTrend = oTView.Trends("t1");

if (oTrend)
{
  bConnect = oTrend.Connect(1, "local", "group1", "a1", "");
  if (bConnect)
    //OK
}
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice