Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AddGraph - metoda objektu tvTrend

Popis:
Vytvoří nový objekt typu tvGraph (nástroje pro kreslení průběhu trendů) a přidá ho do pole objektů tvGraph (pole je přístupné pomocí vlastnosti Graphs). Metoda pomocí parametru sValidityFce nastavuje funkci platnosti tohoto objektu tvGraph.
Syntaxe:
AddGraph(vGraph As Variant, nStyle As Long, sValidityFce As String) As Object
Volání:
Set oGraph = oTrend.AddGraph(vGraph, nStyle, sValidityFce)
Parametry:
vGraph(Variant) Způsob vzniku nového objektu tvGraph
1 - Graf vznikne kopií základního grafu
nStyle(Long) je nevyužito. Nastavit vždy na 0
sValidityFce(String) Parametr nastavuje funkci platnosti objektu. Lze zadávat jen předdefinované řetězce, viz tvGraph.SetValidityFce. Pokud je zadán prázdný řetězec "", pak vznikne objekt tvGraph s funkcí platnosti "AlwaysFalse".
Vrácená hodnota:
Vrací referenci na vytvořený objekt tvGraph nebo pokud se objekt nepovedlo vytvořit, vrací hodnotu Nothing. Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.
Poznámka:
Metoda vytvoří nový objekt typu tvGraph s přednastaveným ID, viz tvGraph.ID. Nový objekt typu tvGraph s přednastaveným ID lze také vytvořit pomocí konfigurátoru Vzhled > Přidat.
Příklad:
Viz příklady v popisu objektu tvTrend.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice