Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetTimeByIndex - metoda objektu tvPoints

Popis:
Vrací čas nIndex-tého datového bodu. Zadaná hodnota indexu je závislá na parametru nIndexType a je vztažena buď k celému bufferu nebo jen k viditelné oblasti bufferu.
Syntaxe:
GetTimeByIndex(nIndex As Long, nIndexType As Long) As Date
Volání:
t = oPoints.GetTimeByIndex(nIndex, nIndexType)
Parametry:
nIndex(Long) Index do pole bufferu
>=0 - index do pole bufferu
-2 - je vrácen čas nejnovějšího datového bodu
nIndexType(Long) požadovaný typ vráceného indexu
0 - index je vztažen k začátku bufferu
1 - index je vztažen k prvnímu datovému bodu, který je zobrazen prohlížečem bufferu
Vrácená hodnota:
Metoda vrací čas nebo Empty, pokud není nalezen takový bod.
Příklad:
Nechť buffer obsahuje celkem 100 datových bodů, z nichž 50 je zobrazeno prohlížečem a index prvního zobrazeného bodu je 7. Nechť metoda najde první bod, který vyhovuje času vTime podle nStyle a index tohoto bodu je 10. Pak při nastavení nIndexType na 0 je vrácena hodnota indexu 10, při nastavení na 1 je vrácena hodnota indexu 3.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice