Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

tvPoints - Podrobný popis objektu

Viz: Objekt tvPoints
 

Objekt tvPoints drží v sobě buffer datových bodů (jeden datový bod tvoří čas, hodnotu a atribut bodu) trendu. Pokud je objekt tvTrend připojen k nějakému zdroji dat voláním metody tvTrend.Connect, pak je tento buffer plněn automaticky při každém posunu v časové ose prohlížeče nebo při volání metody TrendsView.ReadData.

Buffer datových bodů lze ovládat - přidávat, mazat, přepisovat datové body metodami tohoto objektu. Toto je zejména výhodné, pokud se objekt tvTrend nepřipojuje k žádnému zdroji dat (k proměnné v objektu PmTrend). Pak lze například voláním metody AddPoints naplnit buffer a lze využít i možnosti toto plnění provést v události onReadData prohlížeče, jenž je vyvolána kdykoliv se provede posun/zoom časové osy.

 
Příklad1:
Zjištění pole bodů (časů a hodnot) ve viditelné části prohlížeče.
Dim oPoints, aValues, aTimes, n1, n2
Set oPoints = oTView.Trends("t1").Points
aValues = oPoints.GetValueArray("visible")
aTimes = oPoints.GetTimeArray("visible")
n1 = LBound(arr)
n2 = UBound(arr)
If n2 >= n1 Then
  Pm.Debug aValues(n1)
  Pm.Debug aTimes(n1)
  Pm.Debug oPoints.Max("visible")
  Pm.Debug oPoints.Min("visible")
  Pm.Debug oPoints.Count("visible")
End If
Příklad2:
Nechť objekt tvTrend (v příkladě je to objekt s identifikátorem t1) není připojen ke zdroji dat. Buffer pro zobrazení je plněn metodami.
Dim oPoints, vTimes, vValues, vAttrs, tNow
Set oPoints = oTView.Trends("t1").Points
tNow = Now
vTimes = Array(tNow-3/24, tNow-2/24, tNow-1/24, tNow)
vValues = Array(34, 56.6, 13.3, 98)
vAttrs = 0
oPoints.RemovePoints("all")
oTView.TimeSetType = 1
oPoints.AddPoints vTimes, vValues, vAttrs, 0
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice