Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt TrendsView (Prohlížeč trendů)

Popis:
Viz: TrendsView - Podrobný popis objektu
 
ActiveX objekt určený pro prohlížení trendů.
 
Celý obraz obsahující tento grafický prvek pro prohlížení trendů včetně tabulky seznamu trendů, pomocných tlačítek, atd. lze jednoduše vytvořit - viz Předkonfigurace "Prohlížeč trendů".
Vlastnosti a metody:
Action Provední akce v prohlížeči trendů
AddServer Zaregistrování serveru do seznamu v prohlížeči
AddTrend Vytvoří nový objekt typu tvTrend
Autoscroll Povolení/zákaz Autoscroll
AutoscrollRate Perioda dočítaní dat v sekundách při zapnutém autoscrollu
AutoscrollSize O kolik skrolovat
AutoscrollSizeUnit Jednotka hodnot vlastnosti AutoscrollSize
AutoscrollType Typy automatického skrolování
BackgroundColor Barva pozadí prohlížeče
CompressType Typ výpočtu pro kompresi dat
CursorColor Barva kurzoru
CursorTime Čas odpovídající svislé čáře kurzoru
CursorTimeColor Barva popisku času kurzoru
CursorTimeLocation Umístění času kurzoru
CursorType Typ kurzoru, jeho vzhled
DataTimeout Maximální doba čekání na data
DlgTrends Vyvolání okna pro runtime konfigurace prohlížeče trendů
Draw Překreslení celého prvku
FindTrend Vyhledání objektu typu tvTrend
GetCfg Vrací aktuální hodnoty konfiguračních dat prohlížeče a zobrazovaných trendů
GetState Vrací stav prohlížeče
GetStateText Vrací aktuální stav prohlížeče v textové podobě
GraphInit Vrací objekt tvGraph - inicializační objekt pro kreslení
GridTime Vrací objekt typu tvGrid (svislé čáry mřížky na ose času)
GridValue Vrací objekt typu tvGrid (vodorovné čáry mřížky na hodnotové ose)
InsertTrend Vytvoří nový objekt typu tvTrend
LastCfgSrc Odkaz na posledně načtený konfigurační soubor
LastCfgTitle Název posledně načteného konfiguračního souboru
LastErr Numerický kód poslední vzniklé chyby
LastErrText Text poslední vzniklé chyby
LoadCfg Načtení konfiguračních dat prohlížeče
PointsMaxVisibleCount Maximální počet zobrazených bodů v rozsahu prohlížeče
ReadData Vyvolání zaslání žádosti o aktuální data
RemoveAllTrends Smaže všechny trendy
RemoveTrend Smazaní zadaného trendu
SaveCfg Uložení aktuálních konfiguračních dat prohlížeče
SaveToHtm Vytvoří HTML stránku pro data tohoto prohlížeče
ScaleTime Vrací objekt typu tvScale (stupnice času)
ScaleValue Vrací objekt typu tvScale (stupnice hodnot)
ScrollTime Posun (scroll) prohlížeče v časové ose
ScrollValue Posun (scroll) prohlížeče trendu v ose hodnot
SetUserControl Povolí/zakáže ovládání prohlížeče uživatelem
TableHeadBgColor Barva pozadí hlavičky v tabulkovém módu
TableHeadFont Písmo popisků hlavičky v tabulkovém módu
TableHeadRowHigh Výška řádku hlavičky v tabulkovém módu
TableHeadTextColor Barva popisků hlavičky v tabulkovém módu
TableOper Nastavení některých parametrů v tabulkovém módu
TableRowHigh Výška řádku dat v tabulkovém módu
TableTimeBgColor Barva pozadí sloupce času v tabulkovém módu
TableTimeColumnWidth Šířka sloupce času v tabulkovém módu
TableTimeFont Písmo ve sloupci časů v tabulkovém módu
TableTimeFormat Formát hodnot sloupce času v tabulkovém módu
TableTimeFormatType Typ zadávání formátu hodnot sloupce časů v tabulkovém módu
TableTimeTextColor Barva hodnot časů ve sloupci časů v tabulkovém módu
TimeMax Čas pravého okraje prohlížeče
TimeMin Čas levého okraje prohlížeče
TimeSetType Typ vstupních hodnot času v metodách prohlížeče
TimeType Typ hodnot na vodorovné ose (čas nebo numerická hodnota)
TimeZoomMax Maximální mez rozsahu časové osy prohlížeče
TimeZoomMaxForPoints Maximální mez rozsahu časové osy prohlížeče pro zobrazení bodů
TimeZoomMaxForValues Maximální mez rozsahu časové osy prohlížeče pro zobrazení hodnot bodů
TimeZoomMin Minimální mez rozsahu časové osy prohlížeče
TimeZoomMinForCompress Minimální rozsah časové osy prohlížeče pro zobrazení přepočtených hodnot
TrendActive Index aktivního objektu tvTrend
TrendArea Vrací objekt tvTrendArea (plocha trendů)
Trends Vrací objekt tvTrend
TrendsCount Vrací počet podobjektů tvTrend
ValueZoomMode Způsob nastavování rozsahu hodnotové osy
ViewMode Přepnutí z/do tabulkového módu
ZoomTime Změna rozsahu, délky (zoomu) prohlížeče v časové ose
ZoomValue Zoomování v trendu v ose hodnot
Události:
onCursorTimeChange Vyvolá se při změně času na pozici svislé čáry kursoru
onDataTrendReady Vyvolá se když prohlížeč dostal data ze serveru
onError Vyvolá se pokud došlo k chybě v prohlížeči
onMouseArea Vyvolá se při kliknutí myší do oblasti vykreslovaní grafů
onReadData Vyvolá se kdykoliv, když prohlížeč žádá nová data
onTimeChange Vyvolá se při změně počátečního nebo koncového času prohlížeče
onTrendParamsChange Vyvolá se při startu prohlížeče nebo pokud došlo ke změně základního parametru některého z objektů typu tvTrend
Seznam podobjektů:
tvTrendArea(TrendsView oblast) Objekt představuje plochu oblasti, do které jsou vykresleny grafy
tvGraph(TrendsView graf) Objekt pro kreslení průběhu trendu
tvGrid(TrendsView mřížka) Objekt který představuje čáry mřížky
tvPoints(TrendsView body) Objekt který drží datové body trendu
tvScale(TrendsView stupnice) Objekt představuje stupnici
tvTicks(TrendsView dílky stupnice) Objekt pro konfiguraci rozložení dílků stupnice nebo čar mřížky
tvTrend(TrendsView trend) Objekt představuje jednu trendovanou proměnnou
Konfigurační okna:
Control Nastavení konfiguračních záložek pro runtime
General Základní nastavení prohlížeče trendů
GraphView Nastavení grafického zobrazení trendů
Grid Nastavení vlastností mřížky
ScaleTime Nastavení stupnice časové osy trendů
ScaleValue Nastavení stupnice hodnotové osy trendů
TableView Nastavení tabulkového zobrazení trendů
Trends Konfigurace a založení jednotlivých trendů
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice