Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Historie systému PROMOTIC 7

Viz také: Novinky systému PROMOTIC.
 

PROMOTIC verze 7.5 (je jedno zda 7.5.0 nebo vyšší) je velmi důležitá, protože všechny stávající PROMOTIC aplikace (pokud budou chtít upgradovat na verzi PROMOTIC 8) budou muset nejdřív přejít na tuto verzi. Verze PROMOTIC 8 umí pracovat jen s aplikacemi, které prošly verzí PROMOTIC 7.5. Hlavní důvod je, že verze PROMOTIC 8 již v sobě nemá algoritmy pro převod velmi starých aplikací.

Zároveň verze PROMOTIC 8 již nepodporuje některé velmi staré (a nyní již dávno nenabízené) technologie. Proto v této verzi 7.5 vznikla v INFO systému nová položka Warnings, ve které jsou upozornění o používání těchto starých komponent v dané aplikaci.

Jedna z věcí, která není ve verzi PROMOTIC 8 nabízena je také "hlavní okno typu MDI". Důvodem je, že použití objektu PmWorkspace jako hlavní okno se ukázalo jako mnohem jednodušší, obecnější a praktičtější řešení než "MDI okno". Pokud aplikace používá "MDI" (všechny aplikace starší než PROMOTIC 7), pak bude na toto také upozorněno v INFO položce Warnings a projektant může svou aplikaci jednoduše převést na aplikaci s hlavním oknem typu PmWorkspace.

Vzhledem k tomu, že verze PROMOTIC 8 nepodporuje staré formáty ukládání, je potřeba, aby projektanti, kteří používají Složené grafické prvky (tyto prvky jsou uloženy v samostatných souborech s příponou *.pmi), tyto prvky také převedly do verze PROMOTIC 7.5.

 
Popis historie novější verze PROMOTIC viz Novinky systému PROMOTIC.
 

Verze 7.5.7 (od 28.06.2012) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmWeb objekt: Byl zdokonalen Web server - nyní podporuje persistentni spojeni (standard pro HTTP/1.1), tzn. spojení s Web prohlížečem se neruší po každém přenosu. Zvětší se tak přenosová rychlost a zmenší komunikační zátež. Oprava dána i do verze Pm8.1.9.
- PmSequencer objekt: zlepšeno zabezpečení pokud byl objekt nastaven aby běžel v jiném vlákně (threadu) - viz konfigurátor Použité vlákno (thread).
- PmTrend objekt: v cyklických trendech v MSSQL (viz Database MS SQL server cyclic) při odmazávání počtem záznamu byl špatný název tabulky a vznikaly chyby.
- PmPrinter.PrintLine metoda: text se na tiskárnu posílal ve formátu Unicode a toto nefungovalo. Nyní se text posílá ve formátu ASCII. Oprava dána i do verze Pm8.1.9.
- PmiAx grafický prvek: zprovozněna vlastnost Enabled.

Verze 7.5.6 (od 07.04.2011) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Web obrazy: Špatně se přenášely hodnoty, pokud proměnná typu String obsahovala znak "středník" (prozatím je řešeno tak že znak "středník" se zamění za znak "mezera").

Verze 7.5.5 (od 14.02.2011) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Pm.PrintHtmlPage metoda : tisk nyní funguje i v módech "select" (výběr tiskárny) a "preview" (náhled před tiskem). (Tato chyba již byla opravena dříve ve verzi: Pm8.0.10)
- PmComm objekt: někdy se komunikace zastavila a pro znovuobnovení se buď musela volat metoda OpenPort nebo restarovat aplikaci ! (Tato chyba již byla opravena dříve ve verzi: Pm8.0.9)
- Pm.IsDaylight metoda: v hodině přechodu "letní čas" na "zimní čas" vracela metoda špatný příznak. (Tato chyba již byla opravena dříve ve verzi: Pm8.0.9)

Verze 7.5.4 (od 22.04.2010) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmTrend objekt: Opravená chyba:
- při ukládání do Database dBase backups lze ukládat s přesností až na tisiciny sekundy. Při čtení se však zaokrouhlovalo na sekundy.
- PmDatabase objekt: v ODBC modu pro MSSQL se chybně pro databázový typ "float" používal typ Float. Nyní se používá typ Double.
- Editor obrazů: Špatně se načítaly některé zastaralé grafické prvky.

Verze 7.5.3 (od 04.11.2009) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- Konfigurátor Zvětšení (zoom) vzhledu aplikace: nedocházelo k zvětšování velikosti rámců objektu PmWorkspace a ke zvětšování písma v obrazech.
- PmMBus komunikační ovladač: zrychleno zasílání a příjem dat přes Ethernet bez čekání na timeout.
- PmChar komunikační ovladač: kontrolní suma se v některých případech počítala špatně.

Verze 7.5.2 (od 05.09.2009) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmTrend objekt: cyklické ukládání typu Database Access cyclic a Database MySQL cyclic nemazalo stará data.
- PmReport objekt: nefungovalo nastavování parametru pEvent.Pars v události onReportRequest při požadavku z Web klienta.

Verze 7.5.1 (od 22.07.2009) - stabilní verze

OPRAVENÉ CHYBY:
- PmSBUS komunikační ovladač: zrychleno zasílání a příjem dat přes Ethernet bez čekání na timeout.
- Trendy:
- PmTrend.SetValueByTime metoda:
- je nyní funkční nejenom pro Access, MS SQL Server a DBF ale i pro Oracle, MySQL a FireBird při cyklickém ukládání.
- nyní může mít první parametr s vlastní hodnotou nebo s polem hodnot (i s jedinou polozkou) a to ve všech typech ukládání.
- PmTrend.Open metoda: pro otevíraní backup trendů v ReadOnly režimu nyní není nutno uvádět i nepovinne 3 parametry: backupcount:-1;backupsizerows:-1;backupsizetime:not limited;
- oprava možného selhávaní některých operací při prohlížení trendů s daty při cyklickém ukládání (Acces, MSSQL, Oracle, MySQL a FireBird)
- Prohlížeč trendů TrendsView:
- oprava konfiguračních oken
- v vývojovém módu v Editace trendu lze převzít nastavení ze serveru.
- zadávací prvky v dialozích přizpůsobují svou velikost velikosti okna.
- Pm.ArrayOper metoda: někdy vypisovala chybu (catch) při výpočtu Sum, StdDeviation, Min, Max.
- PmReport objekt: nefungovaly předané parametry sParams v metodách SaveToString a SaveToFile.
- okno pro zadání hesla do zaheslovaného projektu nebylo "Vždy nahoře", takze se schovalo pod úvodní (splash) okno při otevření aplikace.
- nefungovalo zobrazení varovného hlášení při pokusu načíst novější projekt starším systémem PROMOTIC.

Verze 7.5.0 (od 18.05.2009) - stabilní verze

V této verzi je potřeba provést překlad všech obrazů.
 
NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Ve všech PROMOTIC objektech a všech grafických prvcích došlo k přejmenování událostí - všechny začínají slovem "on". Např. událost "ObjectStart" má nyní název "onStart".
- PmReport objekt: prohlížeč tohoto objektu (viz metoda OpenView) lze nyní otevřít s parametrem. Viz také parametr pEvent.Pars v události onReportRequest.
- Ve OS Windows 2003 vznikala chyba v některých speciálních operacích s reálnými čísly. V systému PROMOTIC jsou proto nyní tyto operace proti této chybě zabezpečeny (základní zabezpečení je již od verze Pm8.2.0 PROMOTIC 7.3.5, nyní bylo doplněno o zbývající případy).
- V editoru aplikace v konfiguračním okně Nastavení PROMOTIC je nová konfigurační položka "Písmo editoru skriptu" pro změnu písma vývojového prostředí PROMOTIC.
- Opravená chyba: grafický prvek PmiButtonTwo, který měl nastaven konfigurátor Okraj - šířka na hodnotu 0, se špatně zobrazoval ve Web obraze.

Verze 7.4.1 (od 18.03.2009) - vývojová verze

V této verzi je potřeba provést překlad všech obrazů.
 
NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmPanel objekt:
- byla zrušena konfigurační záložka "Atributy" a všechny její konfigurátory jsou přesunuty do základní záložky Obraz. Většina z nich se nyní zadává v textovém konfigurátoru Výchozí hodnota sOptions. Tímto je nastavení obrazu zobecněno protože nyní lze tyto volby uvádět i při otevírání obrazu např. v parametru sOptions metody OpenView.
- Opravená chyba: v některých případech se texty a symboly při kreslení rozmazávaly.
- Prohlížeč trendů TrendsView:
- oprava tisku obrazu obsahující trendy na tiskárnu (metodou PmPanel.Print) nebo do souboru (metodou PmPanel.PrintToBmp).
- SaveToHtm metoda rozšířena o možnost zachovat nastavení prohlížeče trendů v cílové HTML stránce (viz parametr "graphcfg:xxx;").
- Datová rozšíření v objektu PmData: nový parametr SpecProp("alarm") v metodě SpecProp umožňuje získat přímo objekt PmAlarmEventItem který představuje alarm pro tuto datovou položku.
- Pm.PlaySound metoda:
- metoda má nyní jen jeden parametr sSound ve kterém lze uvést všechny potřebné informace pro přehrávání. Nyní se zvuky přehrávají zvukovým serverem který zaručí že se zvuky budou řadit do fronty a přehrávat postupně.
- metoda je zobecněna pro Web obrazy. Lze tak nyní spustit zvuk např. v tlačítku obrazu na Web klientovi (v Internet Exploreru).
- Pm.ArrayOper metoda : zobecněna o výpočet směrodatné odchylky (parametr "StdDeviation").
- PmInmat66 komunikační ovladač: zobecněn pro Ethernet (přenášená data jsou stejná jak pro sériovou linku).
- PmModbusMr komunikační ovladač: Opravená chyba: zasílání dat (chyba od verze Pm.7.4.0).

Verze 7.4.0 (od 26.01.2009) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Nový PmReport objekt. Pomocí tohoto objektu lze velmi obecně a přehledně tvořit např. obrazové sestavy určené pro zobrazeni v pracovní ploše (v PmWorkspace), tiskové sestavy pro tisk na tiskárnu, pro uložení do HTML/XML/TXT souboru, atd. Pro některé účely to může být vhodná alternativa k objektu PmPanel.
- Pm.PrintHtmlPage nová metoda určena k tisku HTML textu. Tento text lze dodat v podobě URL adresy, cesty k diskovému souboru nebo může být HTML obsah pouze uložen v proměnné typu String. Tato metoda funguje i pro Web obrazy. Pomocí této metody je např. nyní grafický prvek TrendsView pro prohlížení trendů nově předkonfigurován (skript v tlačítku "Print") tak, že lze tisknout trendy i ve Web obraze.
- Nový Makro výraz $.cfgfile slouží pro jednoduché získání hodnoty z konfiguračních souborů. Velmi vhodné když hodnota v konfiguračním souboru má ovlivnit hodnotu nějakého konfigurátoru v aplikaci. S tímto souvisí i nový konfigurátor Správce konfiguračních souborů, kde se registrují potřebné konfigurační soubory.
- PmPanel, PmWorkspace objekt:
- PmWorkspace.GetViewInfo nová metoda umožňuje získat informace o otevřených prohlížečích v objektu PmWorkspace.
- Print metoda :
- metoda byla zobecněna o možnost určit výřez okna, který se má vytisknout (předtím se vždy tisklo celé okno).
- Opravená chyba: při tisku obrazu se nyní nevykresluje fokus okolo prvku.
- Editor obrazů a Grafické prvky:
- nová Datová vazba UP - Vazba na vlastnost přihlášeného uživatele. Pomocí této vazby lze nyní např. jednodušeji zobrazovat název právě přihlášeného uživatele (vlastnost Name), testovat uživatelská práva (metoda TestInGroup), atd. Vazba je funkční i pro Web obrazy.
- Všechny grafické prvky mají novou TypeName vlastnost a nové metody GetChildCount a GetChildByIndex. Používají se např. pro hromadné změny vnořených prvků určitého typu.
- PmiLine, PmiLine3D a PmiPipe grafický prvek: má konfigurátor Proměnné. Předtím ho měly všechny prvky kromě těchto tří.
- Předkonfigurace ve skupině "Obrazy (PmPanel)": když ve stromu PROMOTIC objektů kliknete pravým tlačítkem myši, otevře se lokální menu. V tomto lokálním menu je nová položka "Nový objekt", která umožní vytvořit předkonfigurovaný objekt, řešící určitou problematiku (je aktivní pouze pro menu objektů PmFolder a PmRoot). Zatím je zde 8 předkonfigurací a všechny zatím představují předkonfigurace pro různé druhy modálních oken. Lze zde např. vybrat vstupní pole pro čas, datum, okno pro numerickou nebo alfanumerickou klávesnici, atd. V dalších verzích bude tato nabídka dále rozšiřovaná (např. o předkonfigurace komunikací s různými druhy PLC automatů, atd.).
- PmWebDir objekt má nový konfigurátor Zdroj dat, kde lze nově nastavit tak, že HTML text nebude brán ze souboru na disku ale že bude dodán skriptem. Lze tak nyní tvořit obecné HTML stránky generované přímo v aplikaci PROMOTIC.
- Pm.FileTextWrite metoda: zobecněna o možnost určit v jaké znakové sadě se má textový soubor uložit (charset:xxx;).
- PmModbusMr komunikační ovladač: zobecněn o novou konverzi do datového typy Long.

Verze 7.3.11 (od 20.11.2008) - stabilní verze

Popis opravených chyb pro další verze Pm7.3 (verze Pm7.3.12 a vyšší) se již nebudou uvádět v tomto dokumentu, ale budou uvedeny v souboru NewsPm73.txt v instalační složce PROMOTIC (např. v C:/Pm).
 
OPRAVENÉ CHYBY:
- PmPanel.OpenView metoda špatně otevírala prohlížeč v samostatných oknech (pokud bylo zadáno "target:_blank;").
- modální okna otevřené pomocí metody PmPanel.OpenModal se někdy nechovaly modálně - šlo se přepnout do jiných oken aplikace.
- volání metod PmAlarmEvent.GetStateData a PmAlarmEvent.GetHistoryData způsobovalo chybu, která se zapisovala do globálních chyb INFO systému.
- v datovém rozšíření ExtAlarmAnalog se generoval špatný čas deaktivace alarmu.
- v Editoru obrazů nefungovala nad grafickým prvkem PmiPipe globální klávesa P (otevření konfigurátoru pro parametry prvku).
- Web obrazy: pokud při volání metody obrazu (viz vlastnost PmObject.Methods) byl argument metody typu String a obsahoval speciální znaky (např. "&<"), pak se metoda na Webu nezavolala správně.

Verze 7.3.10 (od 14.10.2008) - stabilní verze

Verze Pm7.3 se od tohoto vydání považuje za stabilní a budou v ní prováděny pouze opravy chyb. Další novinky budou uvedeny v následující nové verzi Pm7.4.
 
OPRAVENÉ CHYBY:
- Alarmy a Eventy: V prohlížeči stavů alarmů nešlo zakázat zobrazování neaktivních kvitovaných alarmů (nebral se v úvahu konfigurátor Skrýt neaktivní kvitované (zelené)).
- Editor obrazů: Špatné zobrazení obrázku v tlačítku (v PmiButton) pro OS Windows Vista.
- Web obrazy: Web komunikace pro volání metody projektanta (pomocí vlastnosti Methods) někdy neproběhla v pořádku.

Verze 7.3.9 (od 11.09.2008) - vývojová verze

V této verzi je potřeba provést překlad všech obrazů.
 
NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Komunikační ovladače:
- Opravená chyba: !! při vícenásobné komunikaci přes Ethernet s nepřipojenou druhou stranou se někdy otevíralo okno s textem "An invalid argument was encountered". Nyní se okno již neotevírá.
- PmComm.IsConnected nová vlastnost. Slouží pro zjištění, zda je Ethernet nebo sériová linka připojena.
- nové události PmComm.onConnect a PmComm.onDisconnect. Tyto události jsou vyvolány po úspěšném navázání spojení a po ukončení spojení.
- PmMBus komunikační ovladač: zobecněn o předkonfiguraci pro Komunikace s měřiči CALMEX VKP kalorimetrické měřidlo.
- PmIEC8705 komunikační ovladač: zobecněn o příjem zprávy obsahující více IO v jednom ASDU objektu.
- Opravená chyba: V INFO systému při uložení do souboru se někdy neuložil obsah z komunikační INFO záložky /COMM/Monitor.
- Alarmy a Eventy: PmAlarmEvent.GetStateData a PmAlarmEvent.GetHistoryData nové metody pro získání pole údajů o aktuálním stavu nebo historii.
- Extension nová vlastnost pro proměnné objektu PmData. Umožňuje číst/nastavovat vlastnosti pro Datové rozšíření.
- PmWorkspace objekt: v konfigurátoru Výchozí hodnota sOptions přidány volby "resizable" a "movable".
- Web obrazy: událost onMousePress zprovozněna pro všechny grafické prvky na Webu.
- Grafické prvky:
- PmiButton a PmiButtonTwo grafický prvek: zobecněny o možnost přidat ikonu (obrázek) k textu (viz možnosti konfigurátoru Zobrazit obrázek). Předkonfigurace tlačítka s ikonou byly také přidány do Předkonfigurace grafických prvků v editoru obrazů. Tyto konfigurace jsou funkční i pro tlačítka ve Web obraze.
- PmiButton grafický prvek: je zobecněn o konfigurátory Ploché zobrazení a Lokální menu otevřít i na levé tlačítko myši. Umožní to udělat z tlačítka menu pro výběr požadovaných akcí. Předkonfigurace tlačítka jako menu byly také přidány do Předkonfigurace grafických prvků v editoru obrazů. Tyto konfigurace jsou funkční i pro tlačítka ve Web obraze.
- Uživatelé a oprávnění:
- nové metody User.GetPrivateData a User.SetPrivateData slouží pro uložení pomocných dat z Web klienta na serveru.
- Pm.LoggedUser nová vlastnost představuje právě přihlášeného uživatele. Tato vlastnost nahrazuje zastaralé vlastnosti UserId, UserName a UserPriority (tyto jsou však stále funkční).
- Pm.GetUserInfo nová metoda umožňuje získat seznam uživatelů a skupin uživatelů.
- Pm.WndEditUsers metoda zobecněna. Nyní lze pomocí nepovinného parametru sParams upřesnit, kteří uživatelé mohou nebo nemohou být zobrazeni pro editaci.
- Opravená chyba: PmPanel.Print metoda nebyla funkční, když obraz nebyl otevřen.
- Opravená chyba: PmOpcClientData.Read a Write metoda nebyla někdy funkční (chyba od verze Pm7.3.1).
- Opravená chyba: datová vazba obrazu S - Vazba na obsah textového souboru nefungovala, když byl odkaz na celý obsah textového souboru.

Verze 7.3.7 (od 19.06.2008) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmIEC8705 komunikační ovladač: zobecněn i pro normu IEC 60870-5-104, tzn. pro Ethernet.
- Editor obrazů: Opravená chyba: při konverzi z velmi starých projektů docházelo k porušení nastavených barev.
- PmWorkspace objekt: Opravená chyba: při použití tohoto objektu nebyly všechny modální okna úplně modální (šlo změnit fokus z modálního okna do pracovní plochy).
- Alarmy a Eventy: Alarm/event prohlížeče stavu i historie pro Web nyní vypadají stejně jako lokální prohlížeče.
- Web obrazy: Kurzor v Internet Exploreru nad grafickými prvky PmiButton a PmiButtonTwo má nyní tvar "pointer" (podobně jak nad lokálním obrazem).
- Komunikační ovladače pro sériovou linku upraveny. Pokud byla nastavena velmi nízká komunikační rychlost (2400Bd a méně) a byly vysílány dlouhé zprávy, pak někdy předčasně docházelo k timeoutům od vyslání.

Verze 7.3.6 (od 02.06.2008) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Trendy:
- Opravená chyba: pokud měl MsSQL nastavenou národní lokalizaci pro datum, pak se špatně ukládal/načítal datum uložení (pro technologie Database MS SQL server cyclic a Database MS SQL server backups (zastaralé)).
- Opravená chyba: (chyba od verze Pm7.3.1) někdy docházelo ke špatnému načítání dat z databází pro technologie Database Access cyclic, Database MS SQL server cyclic, Database Oracle cyclic a Database MySQL cyclic.
- Alarmy a Eventy:
- PmAlarmEvent.QuitSound a PmAlarmEventItem.QuitSound nové metody pro ukončení houkání alarmů.
- Opravená chyba: Okno prohlížení stavů a historie se schovávalo pod okno objektu PmWorkspace.
- Web obrazy: pokud byl grafický prvek PmiButtonTwo zneviditelněn (viz konfigurátor "Viditelný"), pak se na Webu zobrazoval špatně.

Verze 7.3.5 (od 20.05.2008) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Trendy:
- Opravená chyba: zapisy do databaze Access/MSSQL/Oracle/MySQL selhávaly, pokud byl v OS Windows nastaven desetinný oddělovač jako "čárka".
- Opravená chyba: pro ukládání typu Database Access cyclic někdy selhávalo ukládání.
- Web obrazy: Zprovozněno používání URL adres se speciálními znaky (%, &, atd.). Bez toho např. nešlo na Webu otevírat obrazy s parametrem, když v hodnotě parametru byl takový speciální znak.
- Alarmy a Eventy: Zprovozněno zpoždění alarmů pro ExtAlarmAnalog (viz konfigurátor "Zpoždění aktivace [sec]").
- Ve OS Windows 2003 objevena chyba v některých speciálních operacích s reálnými čísly. V systému PROMOTIC jsou proto nyní tyto operace proti této chybě zabezpečeny.
- PmDatabase objekt: zprovozněno používání databázového datového typu BINARY.
- ExtOpcClient: Opravená chyba: při přechodu z runtime do vývoje se neodregistrovaly položky z OPC serveru a při opětovném spuštení do runtime se tak OPC položky hromadily.

Verze 7.3.4 (od 22.04.2008) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Trendy:
- !! Opravená chyba: při ukládání hodnot do databáze Access technologií typu Database Access backups (zastaralé) se nevytvářely nové zálohy a tím nešlo zapisovat na disk (chyba byla jen v předchozí verzi Pm7.03.03).
- Opravená chyba: v prohlížeči trendů (TrendsView): Při výběru konfigurací trendů (tlačítkem "Nastavení" nebo metodou DlgTrends) byl seznam konfigurací špatně tříděn a mohlo docházet k výběru jiné konfigurace.
- Web obrazy:
- Opravená chyba: Při volání metody obrazu (Methods) s parametrem typu Date z Web klienta se hodnota parametru nepřenesla na server správně.
- Opravená chyba: Pokud byl v konfigurátorech Formát hodnoty a Formátovací předpis zadán text typu Makro výraz, pak na Web klientovi byly hodnoty zobrazeny špatně.
- Alarmy a Eventy:
- Opravená chyba: bylo-li v historii alarmů jen 10 a míň záznamů, pak se někdy v prohlížeči historie tyto záznamy nezobrazovaly.
- v datovém rozšíření pro alarmy (ExtAlarmAnalog a ExtAlarmBinary) je nový konfigurátor Identifikátor alarmu pro přiřazení identifikátoru (využitelné jen pro speciální případy, běžně je lepší nechat identifikátor vytvářet automaticky).
- Uživatelé a oprávnění: Opravená chyba: Systémové okno při odhlášení uživatele zobrazovalo špatný text.
- Editor obrazů:
- Opravená chyba: Tlačítko Hromadně (pro hromadnou editaci prvků) bylo nefunkční.
- Opravená chyba: kopírování prvků pomocí kláves Ctrl-C/Ctrl-V zapisovalo přímo do PRA souboru.
- Opravená chyba: import a export dat do CSV souboru v záložce Data nebyl funkční pro objekty jiné než PmData.
- Při konverzi PROMOTIC projektu ze staré verze na novou je nyní vidět okno s průběhem ukládání projektu.
- do aplikačního INI souboru je přidána sekce [Info] s údaji o PROMOTIC verzi při vytvoření, poslední editaci a posledním spuštění aplikace.
- v makro výrazech (hlavně pro výraz $const) se nyní zachovávají mezery před a za hodnotou.

Verze 7.3.3 (od 01.04.2008) - vývojová verze

Pokud jsou využívány Web obrazy, pak je v této verzi potřeba provést překlad všech obrazů.
 
NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Alarmy a Eventy:
- !! Důležité: alarmy nyní podporují i zvuky přes zvukovou kartu. Konfigurace alarmní položky (objekt PmAlarmEventItem) a alarmní skupiny (objekt PmAlarmEvent) jsou rozšířeny o konfigurátory Přehrávač zvuku a Parametry zvuku. Ve složce PROMOTIC (/Pm/Resource/Sound) jsou *.wav soubory, které lze pro alarmní zvuky použít (projektant však může použít i vlastní *.wav soubory).
- !! Důležité: metoda OpenView objektu PmPanel nyní umí otevřít alarmí a eventové okno (historii i aktuální stav) přímo v pracovní ploše PmWorkspace. Toto je funkční i pro alarmy/eventy a PmWorkspace na Webu.
- Opravená chyba: na Webu nefungovalo zobrazování historie alarmů/eventů ze starších záloh.
- Trendy: v objektu PmTrend (záložka Uložení) pro ukládání do Database MS SQL server cyclic i Database MS SQL server backups (zastaralé) je nový konfigurátor umožňující i Windows autentizaci (předtím byla jen SQL autentizace).
- Web obrazy:
- v událostech grafických prvků lze nyní volat metodu pMe.PmPanel.Refresh. Pro Web může být toto volání užitečné v případech, kdy obnovování Web stránky není časté (viz konfigurátor "Perioda obnovování HTML stránek [s]") a zpětný scriptový zásah z klienta na server (voláním pMe.PmPanel.Methods) způsobí změnu dat, které se zobrazují na Web klientovi. Tehdy po volání Methods je vhodné volat Refresh a to způsobí okamžitou obnovu dat na klientovi. Viz Příklad.
- zprovozněny datové vazby pro tooltip grafického prvku, viz konfigurátor "Text rychlé nápovědy (tooltip)".
- PmiAx grafický prvek: i cizí ActiveX grafické objekty lze nyní provozovat na Webu, pouze u nich není podporována automatická instalace z Web serveru.
- událost onDataEditAccept grafických prvků se nyní volá až po zápisu dat do PROMOTIC Web serveru.
- Editor obrazů:
- zrychlení překladu
- nefungovalo volání menu klávesou (např. Alt+E)
- Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: francouzsky. Viz konfigurátor "Hlavní jazyk runtime".
- PmSBUS komunikační ovladač: zobecnění adresace registrů pro PLC DIGIControl. Lze nyní zadávat adresu registru i jako jedno číslo.
- nový ovladač pro HW klíč PROMOTIC, který podporuje OS Windows Vista 64 bit.
- Pm.TestUserInGroup metoda: Opravená chyba: metoda netestovala správně síťové uživatele.
- PmRoot.onAppSignal událost: Opravená chyba: z programu PmSignal.exe v UNICODE verzi PROMOTIC se špatně předával parametr pEvent.Param.
- když soubor Aplikace.pra byl read-only, pak se špatně načítaly některé konfigurace (písmo, verze, atd.).
- Pm.InputBox metoda: Opravená chyba: při zadání hodnoty mimo dolní/horní mez se varovné okno zobrazilo 2-krát.

Verze 7.3.1 (od 18.12.2007) - vývojová verze

V této verzi je potřeba provést překlad všech obrazů.

Tato verze je považována za Beta verzi, protože zatím nebyla dlouhodobě vyzkoušena na větších aplikacích. Jsou zde všechny novinky, které byly předváděny na seminářích PROMOTIC v listopadu 2007.

 
NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- !! Důležité: Všechna data obrazů se nyní ukládají přímo do souboru "Aplikace.pra". Data v souborech s příponou *.GP a *.GPI se při překladu obrazů převedou automaticky do PRA souboru a soubory GP/GPI se nebudou již dále používat ani vytvářet.
 
- !! Důležité: nový objekt PmWorkspace: Tento objekt umožňuje vytvořit pro aplikaci pracovní plochu, ve která pak lze rozvrhnout plochy (tzv. rámce) pro zobrazení objektu PmPanel. Tento objekt výrazně zjednodušuje správu oken, zvlášť pro případy kdy má být na ploše standardně více obrazů součastně. Objekt je nabízen i do Webu (má záložku Web server) a tak lze nyní nabízet do Webu vzhled celé aplikace. Na to navazuje další novinka:
- PmPanel objekt: OpenView nová metoda nahrazuje metodu PmPanel.OpenOther (metoda OpenOther je stále funkční, pouze se považuje za zastaralou a byla odstraněna z dokumentace) V metodě OpenView lze nyní říci, v kterém rámci objektu PmWorkspace se má obraz otevřít.
 
- !! Důležité: Datová rozšíření: Je vytvořena nová koncepce pro přidávání funkčnosti do datových položek objektu PmData. Datová rozšíření umožňují např. přímo napojit datovou položku na automatické alarmmování, na OPC nebo DDE komunikaci. Tato koncepce zjednodušuje tvorbu aplikací. Alarmu se již nemusí vyvolávat např. metodou Activate nebo pomocí objektu PmNumberLim. OPC proměnné se již nemusí specifikovat v objektu PmOpcClientData a pro DDE se již nemusí používat objekt PmNumber. Vzhledem k obecnosti tohoto rozšíření se objekt PmNumber bude považovat za zastaralý, protože použití objektu PmData je jednodušší a obecnější.
 
- Rozšíření podporovaných runtime národních jazyků o jazyk: maďarsky. Viz konfigurátor "Hlavní jazyk runtime".
- V ceníku je nová obchodní položka PmDevForRt. Jedná se o licenci do runtime klíče pro možnost editace aplikace. Vhodná je např. tehdy, když se požaduje bez výměny HW klíče přejít v nasazené aplikaci s runtime klíčem do vývojového prostředí, např. v případě dálkového ladění, atd. Viz také: PmDevForRt - Vývojové prostředí k runtime licenci.
- Editor obrazů:
- Implemetovány akce Undo/Redo pro vrácení se zpět/dopředu v konfiguraci obrazu. Akce se volají z nástrojové lišty (Undo = Zpět) a (Redo = Vrátit zpět) nebo z menu Editace / Undo = Zpět.
- Uživatelem vytvořené grafické prvky se nyní ukládají jako textové XML soubory (stále s příponou *.Pmi)
- Uživatelé a oprávnění: Síťový uživatel i lokální uživatel mají nový konfigurátor Priorita. Význam priority je zatím především pro síťové uživatele: Pokud se přihlásí síťový uživatel a již nejsou pro něj licence (viz PmData(Web)Client - licence pro PROMOTIC klienty pro Internet/Intranet/LAN), pak se tento uživatel porovná s doposud přihlášenými uživateli a pokud je nějaký méně prioritní, pak se tento automaticky odhlásí a prioritnější uživatel se přihlásí.
- Web:
- Již bylo zmíněno výše že vznikl objekt PmWorkspace který umožňuje nabízet do Webu nejen jeden obraz PmPanel, ale nabízí do Webu celou pracovní plochu. Výrazně se tím zobecňují Web možnosti PROMOTIC.
- PmWeb objekt: Vznikla nová konfigurační záložka Oprávnění.
- Obrazy otevřené v samostatném okně prohlížeče (tj. vyvolání metody OpenView s sOptions="target:_blank;") se již otevírají bez nástrojové lišty v požadované velikosti.
- Trendy:
- tvTrend.Connect metoda má nyní využit parametr sParam. Lze v něm definovat že se mají načíst zvolená konfigurační data (minimum, maximum, barva) z objektu PmTrend.
- Opravená chyba: V prohlížeči trendů TrendsView za určitých okolností docházelo k chybám způsobující chyby scriptu.

Verze 7.2.4 (od 23.11.2007) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Opravená chyba: v INFO systému byl špatný nápis v tlačítku "Stop" (chyba od verze Pm7.2.3).
- Opravená chyba: při importu dat projektu se při standardním nastavení některé položky nenačetly.
- PmiWEdit grafický prvek: zprovozněna událost onMousePress.
- Web obrazy:
- Opravená chyba: nepřesné zarovnání obrázku (např. potrubí) objektu PmiRasterImage.
- Opravená chyba: někdy nefungoval výpočet AND/OR/XOR v datové vazbě V - Vazba na elementární výraz.
- PmiWCombo grafický prvek: zprovozněny vlastnosti SelectedValue, SelectedText, SelectedIndex a metoda RemoveOptions.

Verze 7.2.3 (od 03.08.2007) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Metody projektanta objektů PmFolder a PmPanel lze nyní přímo volat z INFO systému. Velmi praktické pro testování a ladění aplikace. Volat lze zatím jen metody bez parametrů. Volání je chráněno pomocí oprávnění PmRoot > Oprávnění > InfoEdit.
- ReadFromWeb metoda (pro objekt PmData a PmDataTable): Opravená chyba: při velkém objemu přijaté zprávy (>4kB) vznikala chyba při zpracování přijatých dat.
- PmModbusMr komunikační ovladač: Opravená chyba: nefungovalo zasílání dat v modu ASCII.
- Export a Import v editoru aplikace: Opravená chyba: vyexportované objekty nešly znovu naimportovat. chyba od verze Pm7.2.2.

Verze 7.2.2 (od 26.07.2007) - vývojová verze

V této verzi je potřeba provést překlad všech obrazů.
 
NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmPanel a Grafické prvky:
- !! Důležité: grafické prvky nyní mohou mít parametry. Tyto parametry umožnují vytvořit konfigurační rozhraní prvku. Při kopírování prvku s parametrem se pak velmi snadno mění potřebné datové vazby a další vlastnosti. Přístup k parametrům prvku i obrazu je pomocí Makro výraz $.par (velmi výhodné a obecné pro definování datových vazeb) nebo pomocí metody PmiItem.GetPar.

Již od verze Pm7.2.0 lze tvořit Parametry grafického prvku. Nyní je koncepce parametrů obrazu a parametrů grafických prvků sjednocena (oba typy parametrů lze získat makrem $.par nebo metodou GetPar). Parametry grafického prvku umožňují vytvořit konfigurační rozhraní celého obrazu. Je to velice výhodné např. pro Web obrazy, kdy je potřeba otevřít jeden obraz, který však je napojen na různá data podle zadaného parametru.

- !! Důležité: přeložené obrazy se nyní vždy ukládají přímo do souboru "Aplikace.pra". Soubor s příponou *.GPR již nevzniká a není používán.
- barvy pro grafické prvky lze nyní v editoru obrazů zadávat z PROMOTIC palety barev, ale lze i zvolit libovolnou RGB barvu.
- PmPanel.PrintToBmp metoda: nyní umí ukládat obraz i do formátu png, jpg, gif a tif.
- nové technologické obrázky pro prvky PmiRasterImage, PmiButton, atd. Nová skupina obrázků "Povrchy" pro podkladové obrázky typu písek, dřevo, cihla, atd.
- Překlad všech obrazů lze nyní spustit přímo v editoru aplikace v nástrojové liště (Překlad všech obrazů).
- Trendy:
- TrendsView.FindTrend nová metoda umožňuje najít např. nejbližší trend v prohlížeči trendů při klepnutí myší do oblasti trendů.
- Opravená chyba: při zobrazování trendů.
- Alarmy a Eventy:
- vlastnosti Description, Comment, UserNote, AckerId jsou nyní i pro zápis. Změnit tyto vlastnosti lze během trvání alarmu.
- texty v alarmech/eventech lze nyní zadávat v podobě Makro výraz $.text. Makro výrazy se uchovávájí i do souboru alarmů/eventů a lze je pak prohlížet ve více jazykových verzích.
- Komunikační ovladače:
- metody OpenPort/OpenPort objektu PmComm zobecněny i pro Ethernet. Lze tak nyní otevřít/zavřít Ethernet spojení skriptem a také dynamicky měnit IP adresu a port.
- PmABradleyDF1 komunikační ovladač: zobecněn o kontrolní součet typu CRC.
- PmModbusMr komunikační ovladač: zobecněn o přenos datových typů Long a Float.
- PmModem objekt: nový konfigurátor Režim. Pro komunikace, které jsou jen typu Master, umožní nealokovat telefon jen pro tuto aplikaci.
- Pm objekt:
- Pm.Methods nová vlastnost pro volání globálních metod aplikace. Tento způsob volání lze použít i pro Web obrazy. Volání těchto funkcí přes Web je chráněno pomocí nového oprávnění WebMethods.
- Pm.LicenceInfo vlastnost zobecněna: Nyní lze zjistit i skutečný/maximální počet připojených Web klientů. Vhodné např. pro monitorování Web provozu.
- nové metody Pm.AddUser a Pm.RemoveUser pro dynamické přidávání a ubírání uživatelů.
- Pm.FileTextRead metoda: nyní umí číst i jen první nebo poslední řádek.
- PmWebDir objekt: onPageLoad nová událost umožňuje změnit klíčová slova před načtením a posláním požadovaného souboru.
- PmDataTable objekt: Opravená chyba:: vlastnost Item při hodnotě parametru -3 přepsala datový typ sloupce.
- zlepšena instalace PROMOTIC pro OS Windows Vista.
- v souboru Aplikace.ini je nový klíč RtStartDelay. Umožní zpozdit start PROMOTIC aplikace o zadaný počet milisekund. Vhodné pokud spuštění aplikace závisí na spuštění jiných programů.

Verze 7.2.1 (od 27.04.2007) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Trendy:
- Zprovozněno změnové ukládání, kdy se data ukládají jen při změně hodnoty se zadanou necitlivostí. Tato funkčnost lze zapnout v novém konfigurátoru Změnové ukládání proměnných povoleno. Tato velmi důležitá novinka může velmi podstatně snížit velikost ukládaných dat.
- metody Open a Close lze nyní volat i v normálním režimu. Předtím byly funkční pouze v módu "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)".
- Web server a Web obrazy:
- PmPanel.ViewerType nová vlastnost, pomocí které lze ve skriptu události grafického prvku poznat, zda je obraz otevřen v lokální aplikaci nebo na Web klientovi. Viz: Jiný algoritmus pro lokální obraz a pro Web obraz.
- zobecněno volání metody projektanta obrazu Methods: nyní mohou mít metody parametry i výstupní hodnotu typu 2-rozměrné pole.
- Opravená chyba: nefungovala Datová vazba PP - Vazba na vlastnost PROMOTIC objektu když byla zadána vlastnost s parametrama (např. "Item(1,2)").
- Grafické prvky: PmiText.onDataEditAccept nová událost: vyvolá se po ukončení editace prvku PmiText. Funkčnost je zprovozněna i pro Web obrazy.
- Alarmy a Eventy: Pro prohlížeč stavů zavedeny konfigurátory pro barvy alarmů, viz: Typ barevného zobrazení a Barvy stavů alarmů. Toto nastavení se bere v úvahu i pro prohlížeč nabízený Web serverem.
- PmComm objekt: pro Ethernet je nový konfigurátor Filtrovat ECHO znaky. Užitečné když se komunikuje s převodníkem sériová linka/Ethernet.
- PmModem objekt:
- Opravená chyba: pro verzi Unicode nefungovalo vytáčení telefonního čísla.
- PmTimer.StartEx metoda:
- Po požadovaném počtu tiknutí se nyní časovač sám vypne (Enabled=false).
- Parametr fPeriod může nyní mít hodnotu -1, tzn. neměnit periodu časovače.
- PmDll objekt: Opravená chyba: nefungovalo volání funkce s parametrem typu String.

Verze 7.2.0 (od 22.03.2007) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Grafické technologické obrázky ve složce /Pm/Resource/Img: Názvy souborů s obrázky vlajek států byly změněny na systémové zkratky států (např. soubor FlagCzechRepublic.svg na FlagCZ.svg).
- Web server a Web obrazy:
- Nový PmWebLang objekt (lze přidat jen do objektu PmWeb) umožňuje nabízet Web stránky s volbou jazykové verze.
- PmWeb objekt: nový konfigurátor "Implicitní jazyk" pro určení přednastavené jazykové verze Web serveru.
- PmWebFolder a PmWebDir objekt: nový konfigurátor "Titul" pro krátky popis komponenty. Tento popis bude zobrazen v html stránkách nabízejících seznam komponent. Tyto stránky se seznamem jsou nyní také hezčí.
- V záložkách Web server objektů je nový konfigurátor "Zobrazovat v HTML seznamu komponent". Lze tak systémové (datové) komponenty skrýt pro zobrazování ve Web prohlížečích.
- Uživatelé a oprávnění:
- v událostech onUserLogonEnd, onUserLogoff a PmWebDir.onPageModify je nový parametr pEvent.User (objekt typu User) pro zjištění detailních informací o typu uživatele.
- v metodě projektanta obrazu je nový parametr pContext.User pro zjištění uživatele (lokálního nebo síťového), který metodu vyvolal.
- Trendy:
- Nový způsob ukládání: Zálohové ukládání dat do databáze dBase (Database dBase backups). Tento způsob je velmi snadný pro správu trendů (staré soubory stačí pouze přemístit nebo smazat). Viz také: Srovnání technologií pro ukládání dat trendů.
- Opravy v prohlížeči TrendsView:
- při přidání nového průběhu k existujícím se někdy nový průběh nezobrazil
- oprava když byl Rozsah hodnotové osy nastaven na "automaticky"
- v tabulkovém módu nefungoval autoscrol
- Alarmy a Eventy: V parametrech uložení pro textový soubor je nový konfigurátor Textová data uložena v. Nyní lze proto ukládat data v podobě UTF8 Unicode.
- PmPanel a Grafické prvky:
- do všech vlastností typu "barva" (např. PmiPanel.ColorItem) lze nyní zapisovat RGB String ve tvaru #RRGGBB, viz Popis práce s barvami. Zároveň všechny tyto vlastnosti nyní vrací RGB String (dříve vracely číselný index barvy)! Této změně jsou přizpůsobeny i metody Pm.ColorOper a Pm.ColorRgb.
- PmRoot objekt: má nový konfigurátor "Všechny užité jazyky" pro definici povolených jazyků pro tuto aplikaci.
- Metoda Pm.LicenceInfo byla zobecněna o čtení módu licence (parametr 2 a 3). Vlastnost Pm.RtMode a Pm.RtModeUpdate jsou proto nyní považovány za zastaralé (i když funkční) a byly odstraněny z dokumentace.
- PmSMS - Ovladač pro komunikaci s GSM moduly pomocí SMS zpráv:
- Zobecnění pro Ethernet.
- Do parametrů protokolu přidán nový parametr "Provést inicializační nastavení modemu" pro určení zda se má zasílat modemový příkaz "AT&F".
- PmAdam - Ovladač pro komunikaci s automaty ADAM: Opravená chyba: Někdy se špatně nastavily data v záložce Data-příjem.

Verze 7.1.5 (od 13.08.2007) - stabilní verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Opravená chyba: načtení uživatelského XML souboru

Verze 7.1.4 (od 19.02.2007) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Opravená chyba: při založení nového objektu PmDatabase nefungovalo otevření v módu DAO.
- Opravená chyba: v ANSI verzi PROMOTIC nešly otevřít Uživatelský popis objektů.

Verze 7.1.3 (od 30.01.2007) - vývojová verze

Pokud jsou využívány Web obrazy, pak je v této verzi potřeba provést překlad všech obrazů.
 
NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmSBUS komunikační ovladač: zobecněn pro komunikaci přes Ethernet. Je také zobecněn o zprávy pro protokol S-BUS+. To znamená, že tento ovladač lze nyní použít nejen pro komunikaci s automaty SAIA, ale např. i s automaty DIGIControl. Proto tento ovladač změnil obchodní název z PmSaiaSbus na PmSBUS.
- PmMelsecQA komunikační ovladač: zobecněn pro komunikaci přes Ethernet.
- Opravená chyba: při vykreslování SVG obrázků grafickým prvkem PmiRasterImage se při otáčení rozmazávaly okraje obrázku.
- různé malé opravy v trendech a Web obrazach.

Verze 7.1.2 (od 29.11.2006) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmWeb objekt: Zaveden nový konfigurátor TCP/IP adresa síťového rozhraní pro určení přes které síťové rozhraní má server své data nabízet (užitečné v případě kdy počítač má více síťových karet).
- Prohlížeč trendů TrendsView:
- LoadCfg metoda s parametrem "input" umí nyní vybírat a načítat konfigurační soubory z náhradního a vzdáleného serveru.
- SaveCfg metoda umí nyní ukládat konfigurace na lokální disk i v případě použití v Internet Exploreru.
- Opravená chyba: Nešlo staticky nakonfigurovat více než 5 trendů najednou.
- Opravená chyba: Grafický prvek PmiPipe způsoboval ubývání paměti.

Verze 7.1.1 (od 14.11.2006) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Opravy chyb v editoru obrazů při konverzi obrazů ze starých projektů.
- Trendy: Opravena chyba při otevírání MySQL databáze (pokud Typ uložení je Database MySQL cyclic).

Verze 7.1.0 (od 09.11.2006) - vývojová verze

Pokud jsou využívány Web obrazy, pak je v této verzi potřeba provést překlad všech obrazů.
 
NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Zobecněna datová vazba PP - Vazba na vlastnost PROMOTIC objektu a metoda Pm: Zavedena koncepce přímého získávání proměnných z objektů PmData, PmOpcClientData a PmCommMsg. Pomocí mezivýrazu #vars lze v cestě objektu adresovat přímo datovou položku. Cesta může vypadat např: "/MojeData/#vars/Teplota".
- Grafické prvky:
- Nové metody GetProp a SetProp pro obecné získání/nastavení vlastností grafických prvků. Tyto metody jsou funkční i pro Web obrazy. Ve Web obrazech nelze číst/nastavovat vlastnosti prvků přímo, ale lze používat tyto nové metody.
- PmiPipe grafický prvek: Zavedeny nové průsvitné typy proudění. Zrušen konfigurátor "Kontrast".

Verze 7 beta3 (od 19.10.2006) - vývojová verze

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Nový komunikační ovladač PmIEC8705 pro komunikaci protokolem podle normy IEC 870-5.
- Opravená chyba: oprava DDE komunikace pro Promotic7A (Ansi verze)

Verze 7 beta2 (od 26.09.2006) - vývojová verze

Nová verze PROMOTIC7 obsahuje nové moderní (např. grafické) knihovny které již nefungují na OS Windows 95 a NT4!! Proto od této verze systém PROMOTIC7 nepodporuje OS Windows 95/NT4 (pro tyto staré operační systému lze použít verzi PROMOTIC6).
 
NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Komunikační ovladače:
- Implementace Ethernet komunikace: ovladače PmModbusMr, PmMBus, PmTeco a PmChar nyní podporují i komunikaci přes Ethernet.
- PmAdam - Ovladač pro komunikaci s automaty ADAM: Přidány nové konfigurace pro typy ADAM-4015, ADAM-4024 a ADAM-4051.
- Unicode: celý systém PROMOTIC byl převeden to Unicode režimu, kdy každý znak je uložen na 2 bajtech. Díky tomu se již není třeba starat o jazykové kódové stránky aplikace a je proto velmi snadné vytvářet aplikace např. v ruském, tureckém nebo čínském jazyce.
- Grafické prvky:
- PmiRasterImage nový grafický prvek: pro zobrazení obrázku typu BMP, JPG, GIF, PNG, SVG, atd. Tento prvek nahrazuje prvek PmiBitmap který se nyní považuje za zastaralý ale funkční.
- V prvcích PmiText, PmiButton a PmiButtonTwo je nový konfigurátor Obrátit umožňující např. svislý text.
- nová knihovna grafických technologických obrázků: Ve složce /Pm/Resource/Img je nyní zcela nová obsáhlá množina obrázků v SVG formátu. Tyto obrázky lze používat např. v novém prvku PmiRasterImage, ale také v objektech PmiButton a PmiButtonTwo.
- Web obrazy:
- Datová vazba GP - Vazba na vlastnost grafického prvku je nyní také překládána do dynamických htm stránek a lze ji proto pro Web sdílení používat.
- Statické obrazy objektu PmPanel jsou nyní přenášeny ve formátu PNG (předtím jako BMP) a dochází tak k řádové úspoře velikosti.

Verze 6

Popis historie starší verze PROMOTIC viz Historie systému PROMOTIC 6.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice