Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Historie systému PROMOTIC 6

Viz také: Novinky systému PROMOTIC.
 
Popis historie novějších verzí PROMOTIC viz Historie systému PROMOTIC 7 a Novinky systému PROMOTIC.
 

Verze 6.sp14f (od 20.06.2006)

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmSequencer objekt: Opravená chyba: pokud v metodě Add byl zadán timeout číselnou hodnotou, pak někdy nedošlo k řádnému spuštění přidané položky.
- PmDatabase objekt: Opravená chyba: při zápisu věty v ODBC módu s textovou položkou delší než 128 znaků se věta nezapsala na disk.
- Editor obrazů: Opravená chyba: při hromadném kopírování složených vlastností se nepřenášely datové vazby.
- Pm.FileCsvRead metoda: Opravená chyba: při čtení CSV souboru obsahující pouze 1 řádek se vytvářelo pouze 1-rozměrné pole (po opravě je 2-rozměrné pole bez ohledu na počet řádek).
- PmiWEdit grafický prvek: Opravená chyba: nevyhodnocovala se datová vazba VB - Vazba na skriptový výraz.

Verze 6.sp14d (od 26.04.2006)

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Trendy: Rozsah hodnotové osy se nyní může dynamicky přizpůsobovat hodnotám bodů, viz nová vlastnost TrendsView.ValueZoomMode.
- Alarmy a Eventy: optimalizace získávání údajů pokud zapnuto Vzdálené napojení přes Web.
- PmiWAnimate grafický prvek: oprava vykreslování (chyba od verze sp14a).
- pro oprávnění vytvořené ve starších aplikacích zprovozněno zadávání "VB výrazů".

Verze 6.sp14b (od 10.03.2006)

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Alarmy a Eventy:
- Opravená chyba: při konverzi alarm/event ze staré koncepce (před rokem 2005) se u eventů někdy nenastavil správný typ ukládání.
- Opravená chyba: při nastavení Vzdálené napojení přes Web docházelo k ubývání paměti.
- Pm.ShutDown: Opravená chyba: při volání této metody se špatně ukončoval runtime.

Verze 6.sp14a (od 21.02.2006)

V této verzi došlo ke konverzi dat grafických obrazů. To znamená, že data starých aplikací se načtou a zkonvertují. Nelze se však již potom vrátit s novými daty ke starší verzi !!
 
NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Trendy:
- PmTrend.SaveToFile: rozšíření parametru head - do hlavičky CSV souboru lze dát i zobrazovaný název proměnné.
- SetUserControl metoda: lze nyní nastavit, že při kliknutí myší se zobrazí hodnota i název trendu (volba click:showvalname).
- zprovozněno ukládání trendů i do MSSQL server 2005 Express.
- Alarmy a Eventy:
- Zpožděné alarmy: zavedena možnost zadat u alarmu dobu zpoždění vzniku/zániku. Velmi výhodné například pro odfiltrování alarmů, které vzniknou jen na chvíli. Viz konfigurátor "Zpoždění aktivace [sec]" a "Zpoždění deaktivace [sec]".
- V prohlížeči stavů zpřístupněna možnost filtrace stejně jako v prohlížeči historie (je zprovozněno i při prohlížení na Webu). V metodě WndState je nový parametr sFilter pro možnost nastavení počáteční filtrace.
- GetStateCount metoda zobecněna: ve filtračním parametru lze filtrovat podle více kritérií (např. zjistit počet houkajících alarmů z určitého zdroje, atd.)
- Pro sdílení přes Web již nevadí, že text alarmu obsahuje znaky nekompatibilní s XML (např. znak "<")
- Uživatelé a oprávnění:
- je nový konfigurátor Soubor s uživateli (INI) pro možnost ukládání seznamu dynamických uživatelů do samostatného INI souboru (předtím se seznam vždy ukládal do INI souboru aplikace).
- Opravená chyba: při vytváření uživatele se kontroluje jedinečnost jména.
- Grafické prvky:
- PmiWAnimate: zobecněn o konfigurátor Typ přehrávání=Multimediální, tj. možnost přehrávat obecné video soubory (avi,mpeg,wmv,divx..) i se zvukem (volitelně).
- PmiWEdit grafický prvek a Datová vazba S - Vazba na obsah textového souboru již nejsou omezeny na velikost textu.
- ToolTip nová vlastnost: pro zpřístupnění rychlé nápovědy prvku ve skriptu.
- PmPanel objekt: přidáno nové oprávnění WebMethods pro určení, kteří Web klienti mohou volat metody tohoto objektu.
- ItemEx nová metoda v objektech PmData, PmOpcClientData a PmTrend pro zjištění existence položky bez výpisu chyby do INFO systému.
- Pm.DirExist nová metoda pro zjištění existence disku nebo složky.
- Pm.FileGetAttr a Pm.FileSetAttr nové metody pro nastavení atributů souboru. Metody Pm.FileIsArchive, Pm.FileSetArchive, Pm.FileIsHidden, Pm.FileSetHidden, Pm.FileIsReadOnly, Pm.FileSetReadOnly, Pm.FileIsSystem, Pm.FileSetSystem se nyní považují za zastaralé (ale funkční) a byly vyřazeny z dokumentace.

Verze 6.sp13 (od 02.11.2005)

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Nová záložka Oprávnění v mnoha PROMOTIC objektech, ve které lze konfigurovat oprávnění pro různé operace nad tímto objektem.
- Alarmy a Eventy:
- zprovozněna kvitace alarmů pří vzdáleném prohlížení alarmů (pomocí prohlížení v Internet Exploreru nebo v PROMOTIC aplikaci s nastaveným typem Vzdálené napojení přes Web).
- nová oprávnění: "Acknowledge" (pro povolení kvitace lokálním i síťovým uživatelům), "SaveCfgState" (pro povolení uchování stavu prohlížeče stavů) a "SaveCfgHistory" (pro povolení uchování stavu prohlížeče historie).
- nový konfigurátor Perioda obnovování HTML stránek [s] pro Web prohlížení aktuálního stavu alarmů.
- Opravená chyba: konfigurátor Smazat neaktivní kvitované (zelené) (platí pouze pro dynamicky vytvořené položky) mazal i staticky nakonfigurované položky.
- Opravená chyba: konfigurátor Skrýt neaktivní kvitované (zelené) nyní skryje zelené alarmy i při prohlížení přes Web.
- Trendy: Nový optimalizovaný způsob získávání trendovaných XML dat: pokud Web prohlížeč žádá velký objem dat, pak server v případě, že rozsah časové osy je větší než TimeZoomMinForCompress a zároveň počet trend serverem uchovaných bodů je větší než PointsMaxVisibleCount, přepočte tyto body metodou CompressType. TimeZoomMinForCompress a CompressType ... nové vlastnosti
- Uživatelé a oprávnění: V každé aplikaci se vytvoří 2 nesmazatelné editovatelné skupiny uživatelů s názvy $ADMIN (administrátoři) a $OPER (operátoři). V nové aplikaci se vytvoři uživatel ADMIN patříci do skupiny $ADMIN. Oprávnění EditUsers je v nové aplikaci počátečně povoleno pro skupinu $ADMIN.
- Web obrazy: zprovozněn grafický prvek PmiWFrame.
- PmData.EndOfTransfer a PmDataTable.EndOfTransfer nové metody pro vyvolání události onEndOfTransfer. Vhodné např. při emulaci příjmu dat.
- PmMBus komunikační ovladač: odzkoušena a připravena komunikace s měřičem Komunikace s měřiči Sontex SUPERCAL.

Verze 6.sp12 (od 07.09.2005)

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Vznikl nový vysoce konfigurovatelný ovladač PmMBus pro komunikaci s měřiči M-BUS. Umožňuje velmi obecné získávání dat z různých měřičů (např. z měřičů tepla ULTRAHEAT, INFOCAL, MULTICAL, atd.).
- Alarmy a Eventy:
- nový typ vzdáleného prohlížení alarm/event - viz hodnota "Vzdálené napojení přes Web" v konfigurátoru Typ uložení. Umožňuje velmi jednoduše zobrazovat stavy i historii alarmů/eventů.
- PmAlarmEvent.GetStateCount nová metoda umožňuje zjistit počet alarmů daného stavu.
- PmAlarmEventItem.SetState nová metoda umožňuje přímo nastavit stavy alarmů i s logikou složitějších přechodů.
- v konfiguraci prohlížeče historie se nyní ukládá i Písmo pro tisk.
- Vývojové prostředí PROMOTIC je nyní i v polské jazykové verzi. Viz konfigurátor "Jazyk vývojového prostředí".
- INFO systém: nový konfigurátor "Soubor do kterého tisknout obsah" - pro přednastavení souboru pro výpis obsahu.

Verze 6.sp11a (od 01.07.2005)

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- datové objekty PmData, PmOpcClientData, atd.:
- V záložce Export lze nyní provádět i export dat do CSV souboru.
- Var objekt (Proměnná) má nová vlastnost: TimeWrite, TimeChange, ValueBeforeChange a ChangedOnLastWrite. Tyto vlastnosti jsou zobrazeny i při prohlížení v INFO systému.
- Trendy: PmTrend.GetPersistInfo nová metoda pro zjištění parametrů pro ukládání na disk.
- Alarmy a Eventy:
- Opravená chyba: nezobrazovaly se ruské znaky (v ruském runtime) v tlačítcích stavového prohlížeče.
- zprovoznění všech kombinací nastavení konfigurátorů Typ deaktivace a Typ kvitace.
- Opravená chyba: nastavení konfigurátoru Zvuková signalizace u alarm/event položky se nebralo v úvahu - nastavení se bralo podle stejného konfigurátoru ve skupině.
- nový konfigurátor "Písmo pro tisk" v záložce Prohlížeč historie pro nastavení písma pro tisk.
- přidána vlastnost PmAlarmEventItem.Priority.
- PmiWAnimate grafický prvek: Opravená chyba: při změně AVI souboru nedošlo k automatickému přehrání.

Verze 6.sp11 (od 26.05.2005)

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Alarmy a Eventy:
- PmAlarmEventItem.Active vlastnost: je rozšířena: lze do ní nyní i zapisovat. Při zápisu se provede stejná operace jako při volání metody PmAlarmEventItem.Activate nebo Inactivate bez parametru. Je to výhodné pro velmi jednoduché volání alarmů na základě hodnoty proměnné (viz příklad ve vlastnosti Active).
- onUserItemAction nová událost: vyvolá se při akci uživatele v prohlížeči stavů. Nyní zachytává akce: kvitace vybraného alarmu a kvitace všech alarmů.
- Trendy:
- při technologii Database Access cyclic lze nyní ukládat s přesností 1 ms (viz konfigurátor "Přesnost uchování času [s]").
- PmTrend.ClearHistory nová metoda: smaže všechna uchovaná data z paměti i z disku.
- Prohlížeč TrendsView:
- SetUserControl metoda: zobecněna o nový parametr "click:showval" umožňující na klik myši zobrazit hodnoty trendu (na 10 sekund).
- TimeZoomMaxForPoints nová vlastnost: umožňuje nastavit od kterého časového rozsahu se mají zobrazit body trendu.
- TimeZoomMaxForValues nová vlastnost: umožňuje nastavit od kterého časového rozsahu se mají zobrazit hodnoty trendu. Tato a předchozí vlastnost umožňuje zlepšit prohlížení při různých časových zoomech. Např. při velkém rozlišení se mohou u průběhu trendu zobrazit body a při ještě větším rozlišení se u průběhu zobrazí ještě hodnoty.
- Uživatelé a oprávnění:
- Pm.WndEditUserPassword nová metoda: umožňuje změnit heslo právě přihlášeného uživatele.
- PmRoot.onUserLogonBegin událost: zobecněna o nový parametr pEvent.Error indikující druh chyby přihlášení.
- Pm.Logon metoda nyní vrací hodnotu indikující druh chyby přihlášení.
- Grafické obrazy:
- pravá klávesa myši (vyvolání lokálního menu) funguje již i nad okenními prvky (PmiWAnimate, PmiWCombo, PmiWEdit a PmiWCheck) a jsou tedy i funkční události onMenuSelect a onMenuFill.
- Opravená chyba: při zobrazení obrazu na druhém monitoru se tooltip (viz konfigurátor "Text rychlé nápovědy (tooltip)") objevil na špatném místě (na okraji prvního monitoru). Dále tooltip nyní zhasne při stisku klávesy myši.
- PmiBitmap grafický prvek: Opravená chyba: při zobrazení zmenšeném oproti originálu byl obrazek trochu deformovaný.
- PmCommMsg.GetCount nová metoda pro zjištění počtu přenosů: všech / všech dobrých / všech špatných / posledních špatných. Vhodné pro zjištění funkčnosti komunikace.
- Pm.DiscGetPath nová metoda pro obecné získání cesty na disku. Tato metoda nahrazuje vlastnosti Pm.AppDir, Pm.PromoticDir, Pm.WindowsDir, Pm.WindowsSystemDir a Pm.DiscGetCurrentDir, které se nyní považují za zastaralé (ale funkční) a byly vyřazeny z dokumentace.
- Pm.TransformValue metoda: zobecněna o binární transformace hodnot (typy 200 až 224).
- V editoru aplikace v záložkách pro definici dat (např. v záložce PmObject > Data, v záložce PmRoot > Proměnné, atd.) je nyní tlačítko "Setřídit" pro jednorázové setřízení proměnných abecedně podle jména.
- Při startu aplikace z vývojového prostředí s neuloženým objektem se zobrazí okno s dotazem, ve kterém je možné nyní zadat i Storno, tj. zrušit operaci startu.
- Opravená chyba: někdy se špatně zobrazovaly názvy DDE klient skupin.

Verze 6.sp10c (od 14.04.2005)

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Alarmy a Eventy:
- Prohlížeč alarm/event skupin rozšířeny o možnost načítání konfigurace z konfiguračního XML souboru (viz konfigurátor "Použití konfiguračního souboru") s možností uložit nastavení právě otevřeného prohlížeče (pomocí tlačítka "Uložit" v prohlížeči).
- Opravená chyba: při vzniku alarmu/eventu, které rovnou zaniknou a jsou smazány.
- Opravená chyba: při novém vzniku modrého houkajícího alarmu došlo k trvalému houkání.
- Opravená chyba: vytváření záloh podle času (viz konfigurátor "Vznik zálohy je určen časovým intervalem") neprobíhalo v žádaných časech.
- Trendy:
- Prohlížeč TrendsView nyní umí zobrazovat čas na ose včetně milisekund (i v tabulkovém módu)
- PmTrend.AddFilter metoda Opravená chyba: filtrace nevypouštěly odfiltrovaná data při volání PmTrend.GetData.
- Web obrazy:
- zprovozněna datová vazba F - Vazba na formátovaný text.
- zprovozněn grafický prvek PmiAx, zatím však pouze jen pro ActiveX objekty PmTable a TrendsView.
- Pm.FormatDate metoda: nyní umí formátovat čas včetně milisekund.
- Pm.CreateDate nová metoda pro vytvoření času včetně milisekund.
- Pm.WinEnviromentRead a Pm.WinEnviromentWrite nové metody umožňují číst z/zapisovat do proměnných prostředí OS Windows.
- PmiBarPane grafický prvek: Opravená chyba: při počátečním vykreslení se objevila stupnice sražena.
- PmiPipe grafický prvek:
- Opravená chyba: při zápisu do vlastnosti ColorBorder se měnila barva výplně, nikoli obrysu.
- Opravená chyba: někdy docházelo k zastavení tečení.
- PmAdam - Ovladač pro komunikaci s automaty ADAM:
- přidána podpora pro typ ADAM 5050, 5052, 5068, 5080.
- Opravená chyba: pro zprávy typu #aaSiBB se špatně nastavovaly data.
- PmWebInfo objekt: Opravená chyba: některé položky nešli prohlížet.

Verze 6.sp10a (od 28.02.2005)

V této verzi došlo k velkým změnám koncepce Alarmů a Eventů! Stávající projekty budou zkonvertovány do nové koncepce (ze skupin definovaných původně v záložce Alarmy/Eventy v objektu PmRoot se vytvoří nové samostatné objekty PmAlarmEvent).

V okně prohlížení historie alarmů/eventů nyní zatím není tlačítko "Uložit", tzn. konfigurovat okno lze ve vývojovém prostředí, ale zatím nelze změny uložit v runtime módu (ve staré verzi to šlo). Tato funkčnost bude zprovozněna až v následující verzi 6.SP10b.

 
NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Nová koncepce alarmů a eventů: Alarmní a eventové skupiny jsou nyní vytvářeny pomocí nového objektu PmAlarmEvent. Lze nyní zadat více parametrů alarmů/eventů, jako je např. Oblast (area), Zdroj (source) a podle těchto parametrů i filtrovat v prohlížení historie. Další popis viz podsystém Alarmy a Eventy.
- PmWeb objekt: v záložce Web jsou nové konfigurátory:
- Malý timeout (max. doba příjmu/vyslání jedné části dlouhého požadavku) (s)
- Velký timeout (max. doba příjmu, zpracování, vyslání celého požadavku) (s)
- Zpoždění mezi požadavky nebo mezi částmi dlouhého požadavku

pro řízení Web přenosu při velkých dobách odezvy.

- PmWebDir objekt: V konfigurátoru Typ použití klíčových slov je nový typ: V souboru každý výskyt _(xx)_ nahradit hodnotou klíč.slova xx. Předchozí typy se nyní považují za zastaralé (ale funkční).
- PmWebInfo objekt: Opravená chyba: nebral se ohled na oprávnění PmRoot > Oprávnění > InfoShowApp.
- PmWebFolder nový objekt: Tento objekt umožňuje vytvářet stromovou strukturu adres Promotic Web komponent (doposud všechny komponenty byly na stejné úrovni). Objekt může sloužit jako složka pro libovolné Web komponenty. V konfigurátoru Typ lze však také určit že tento objekt bude sloužit jako složka jen pro Web komponenty typu alarm, event nebo trend a pak tento objekt nabízí specializované stránky pro tyto oblasti (např. nabízí stránku se seznamem skupin alarmů nebo trendů, atd.)
- Web obrazy:
- zprovozněna funkčnost konfigurátoru Typ formátování hodnoty u grafických prvků PmiText a PmiWEdit.
- Editor obrazů: Opravená chyba: ve verzi SP9 byly posunuty tlačítka v liště.
- PmTrend objekt:
- Změna v koncepci trendů jako Web komponenty: Nyní je každý objekt PmTrend Web komponentou (definuje se v záložce Web server tohoto objektu). Pro prohlížení všech skupin trendů je však vhodné objekt PmTrend jako Web komponentu neregistrovat přímo do objektu PmWeb, ale registrovat ho do objektu PmWebFolder s nastaveným konfigurátorem Typ na Složka pro trendy. Pak lze prohlížet všechny zaregistrované skupiny trendů na jedné Web stránce. Vzhledem k tomu že doposud se trendy jako Web komponenta zadávala je globálně v kořenu aplikace (a prohlížet na Webu se tak mohly jen všechny objekty PmTrend nebo žádný), dochází v této verzi k automatické konverzi: pokud byly trendy povoleny jako Web komponenta, pak se vytvoří nový objekt PmWebFolder, a do něj se zaregistrují všechny objekty PmTrend. Aplikace tak nabízí WWW stránky trendů podobné jako ve starších verzích.
- Do konfigurátoru Typ uložení přidány nové možnosti ukládání: Database MySQL cyclic a Database Oracle cyclic pro ukládání dat do databáze MySQL a Oracle.
- Prohlížeč trendů TrendsView:
- tvPoints.TimeOffset nová metoda pro posun časů hodnot trendu.
- zobecněna metoda ScrollTime: nové hodnoty 70-79 parametru nType umí hledat předchozí/následující body za okrajem prohlížeče.
- Opravená chyba: načtení *.tg souborů metodou LoadCfg někdy neprošlo v OS Windows 98.
- Opravená chyba: v tabulkovém módu byly špatné popisy sloupců pokud byl ruský runtime.
- Pm.NetTestPC metoda: nová hodnota 3 v parametru nType pro ping bez potřeby administrátorských práv.
- PmData.LoadFromString a PmDataTable.LoadFromString metoda: zobecněna vrácená hodnota - nyní vrací počet skutečně nastavených položek (předtím vracelo jen true nebo false).
- PmDatabase objekt: Opravená chyba: metoda GetFieldInfo nefungovala pokud byl Přístup přes ODBC.
- Komunikace pomocí TCP soketů: Opravená chyba: posouvání dat u soket klientů - při větším objemu zprávy docházelo k nesprávnému přiřazování hodnot do proměnných.

Verze 6.sp9d (od 01.12.2004)

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Prohlížeč trendů TrendsView:
- Opravená chyba: bylo špatné vykreslování grafu typu "Const(x)" s funkcí platnosti LimitVal.
- Opravená chyba: při použití metody ZoomTime se někdy nevykreslil průběh trendu.
- nová událost onMouseArea umožňuje zachytit kliknutí myši v oblasti kreslení grafu. Pomocí ní lze pak lehce dosáhnou ručního zadávání průběhu.
- PmDataTable.LoadFromFile: metoda zobecněna o parametr "colnameheader:xxx;" umožňující načítat CSV soubory s hlavičkou.
- INFO systém:
- zobecnění tisku: možnost tisku všech záložek prohlížené položky a možnost zadat poznámku.
- pro prohlížení stavu komunikace s Web klienta vznikla nová položka "/COMM/WebClient".
- Opravená chyba: při CSV importu v záložce Data objektu PmOpcClientData se neimportovala položka "ItemID".
- Opravená chyba: ve vývojovém modu při kopírování celého obrazu s ActiveX prvkem se tento grafický prvek někdy zkopíroval špatně.

Verze 6.sp9c (od 15.10.2004)

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- komponenty SafeSignal, SafeOper, PmRtManager jako WatchDog jsou nyní zdarma a nejsou již tedy v ceníku.
- V souboru application.ini lze nyní založit novou sekci [InfoSystem], ve které lze nastavit způsob ukládání stavu INFO systému. Viz: Popis klíčů v sekci [InfoSystem].
- Prohlížeč trendů TrendsView: Action nová metoda pro provedení obecné akce nad prohlížečem (zatím implementována akce UNDO)
- Web obrazy:
- statická stránka (bitová mapa) obrazu je nyní nabízena přímo objektem PmPanel a proto se objekt PmWebScreen považuje za zastaralý a byl odstraněn z dokumentace (je však i dále funkční).
- zprovozněna editace v prvku PmiText
- zprovozněny makro výrazy
- OPC DA komunikace: Zobecnění pro komunikaci se speciálními typy OPC serverů (v tomto případě firmy ABB).
- Opravená chyba: při napojení datových vazeb z obrazu (objekt PmPanel) na datovou položku objektu PmDataTable byly v některých případech tyto vazby nefunkční.
- Opravená chyba: při tisku historie alarmů a eventů:
- vytiskla se vždy jen 1 stránka.
- byl chybný tisk pokud nulová šířka některého sloupce.

Verze 6.sp9 (od 30.07.2004)

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Prohlížeč trendů TrendsView: GetStateText nová metoda která vrací text aktuálního stavu prohlížeče.
- PmTrend objekt:
- BackupInfo nová metoda: Zjistí informace o uložených trendovaných datech na disku
- nový konfigurátor "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)" pro možnost připojení k externí databázi. Data z externí databáze lze pak prohlížet a zpracovávat jako trendovaná data.
- Open a Close nové metody pro trendy v ReadOnly režimu.
- ukládání dat do databází a přenos v internetu zoptimalizován. Nyní se data ukládají a přenášejí dle svých datových typů (předtím se všechna data považovala za datový typ Double). Znamená to někdy i několikanásobné ušetření velikosti databází nebo přenášených dat. Pokud však přejdete na novou verzi PROMOTIC u "TrendServer" aplikace, pak se musí aktualizovat i verze PROMOTIC na všech "TrendKlient" aplikacích !
- Prohlížeč trendů TrendsView: Opravená chyba: při skrolování na konec trendu (v grafickém modu) se někdy nevykreslil průběh trendu správně.
- Makro výrazy:
- Zobecnění o Makro výraz $const - zastaralé a tím o možnost tvorby složených makro výrazů.
- Pm.EvalMacro metoda: Opravená chyba: při volání vznikla v INFO systému globální chyba i když bylo vše v pořádku.
- Vzhled aplikace: Nový konfigurátor Zvětšení (zoom) vzhledu aplikace pro umožnění změny vzhledu aplikace (zejména grafických prvků) při přechodu na jiné grafické rozlišení monitoru.
- Grafické prvky:
- V datových vazbách PP, OP a GP lze nyní zadávat cestu k objektu jako Makro výraz. Toto je vhodné při vytváření obecných složených grafických prvků.
- PmiSlider grafický prvek: Pokud nebyla nastavena datová vazba v konfigurátoru Hodnota, pak byl prvek nefunkční.
- Komunikace:
- zobecnění PmSMS - Ovladač pro komunikaci s GSM moduly pomocí SMS zpráv:
- zobecnění zprávy "Inicializace SMS" o nový konfigurátor "Preferovaná paměť zpráv". Lze nyní nastavit že pro zprávy se bude využívat paměť v GSM modulu, na SIM kartě nebo obě dvě.
- zobecnění zprávy "Přenos obecné zprávy" o nový konfigurátor "Typ příjmu dat". Lze nyní nastavit že data přicházejí ve dvou zprávách.
- PmABradleyDF1 - Ovladač pro komunikaci s PLC automaty Allen Bradley protokolem DF1 - Opravená chyba: nebyl korektně ošetřen příjem zprávu bez kontrolní sumy.
- Import CSV souborů:
- v záložce Data objektů PmData, PmOpcClientData, PmTrend, atd. je zobecněno tlačítko "Import" o možnost obecného načítání konfigurace dat z CSV souborů.
- Pm.FileCsvRead nová metoda pro čtení CSV dat ve skriptu.
- Zobecnění metody Pm.OtherAppOper o novou operaci 13: maximalizace otevřeného okna jiné aplikace.

Verze 6.sp8b (od 21.05.2004)

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Trendy:
- TrendsView.GetState nová metoda pro zjištění stavu prohlížeče (stavu načítaných dat). Tato metoda nahrazuje vlastnost TrendsView.DataState, která se považuje za zastaralou a byla odstraněna z dokumentace (je však i dále funkční).
- TrendsView.SaveToHtm metoda zobecněna: v parametru sParam lze zadat do tiskové sestavy také titulek a dvě poznámky.
- Web obrazy: zprovozněny datové vazby na konfigurátor Viditelný všech grafických prvků.
- Opravená chyba: při ukládání celé aplikace došlo ke ztrátě definovaných barev a písma (chyba od verze SP7b).

Verze 6.sp8a (od 28.04.2004)

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- rozšíření jazykových verzí runtime prostředí o jazyk ruský a německý - viz konfigurátor "Hlavní jazyk runtime"
- PmTrend objekt: Do konfigurátoru Typ uložení přidány nové možnosti ukládání: Database MS SQL server cyclic a Database Access cyclic pro jednoduché ukládání dat do jedné tabulky s umazáváním starých hodnot.
- Přidán konfigurátor Poznámka u datových položek Var v objektech PmData, PmTrend, atd. Tato poznámka je přístupná ve skriptu pomocí vlastnosti Var.Note.
- PmDataTable objekt: zprovozněn XML přenos pomocí nových metod ReadFromWeb, WriteToWeb, vlastnosti WebClientIsReady a konfigurační záložky Web server tohoto objektu. Koncepce přenosu je stejná jako u objektu PmData.
- Práce s barvou: Pro získávání hodnot typu "barva" je nová metoda Pm.ColorOper. Slouží pro nastavování barvy grafických prvků - viz vlastnosti ColorItem, ColorText, atd. Tyto dvě metody nahrazují metodu Pm.PaletteColor, která se považuje za zastaralou a byla odstraněna z dokumentace (je však i dále funkční).
- Grafické prvky:
- ve všech prvcích je nový konfigurátor Proměnné pro zadávání proměnných prvku. K těmto vlastnostem je skriptový přístup pomocí metody PmiItem.Vars. Koncepce je stejná jako přístup k proměnným obrazu.
- PmiSlider grafický prvek: nová událost onDataEditAccept, která je vyvolána po změně hodnoty.
- Opravená chyba: při hromadném kopírování konfigurátoru Typ editace v grafických prvcích PmiText, PmiWEdit, PmiWCombo a PmiWCheck.

Verze 6.sp8 (od 26.03.2004)

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmPanel objekt:
- !!! Při překladu nyní obraz automaticky generuje dynamické HTM stránky, které lze pak nabízet (pokud aplikace je nastavena jako Web server). Klient má tak nyní možnost prohlížet živé obrazy v Internet Exploreru podobně jako v samotné aplikaci. Popis nastavení a omezení viz: Web obrazy.
- Opravená chyba: tisk obrazů (metoda PmPanel.Print) - pokud se při tisku zhasl některý z grafických prvků, pak se vytiskl černý obraz.
- u všech statických textů v konfigurátorech grafických prvků lze nyní využívat Makro výraz $.text, a vytvářet tak aplikace s texty zadanými v externích INI souborech. Lze tak např. snadno vytvářet aplikace v různých jazykových verzích.
- Prohlížeč trendů TrendsView:
- Opravená chyba: při pohybu v časové ose nebo při zoomování někdy nedošlo k překreslení průběhů.
- Opravená chyba: tisk trendů (SaveToHtm metoda) při velkém objemu dat někdy neprošel.

Verze 6.sp7c (od 02.03.2004)

V této verzi došlo ke konverzi dat grafických obrazů. To znamená, že data starých aplikací se načtou a zkonvertují. Nelze se však již potom vrátit s novými daty ke starší verzi !!
 
NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmOpcClientData objekt:
- zobecněna proměnná Var tohoto objektu: jsou nové vlastnosti ItemID a AccessPath, které lze i dynamicky měnit!
- Grafické prvky:
PmiText grafický prvek: nový konfigurátor Datový typ zadávané hodnoty který umožňuje automaticky kontrolovat zadanou hodnotu při editaci.
PmiWEdit grafický prvek: nový konfigurátor Datový typ zadávané hodnoty který umožňuje automaticky kontrolovat zadanou hodnotu při editaci.
PmiWCombo grafický prvek: prvek je změněn a zobecněn o zadávání vrácené hodnoty. Proto také v tomto prvku jsou nové metody a vlastnosti a staré byly odstraněny z dokumentace. Staré použití tohoto prvku je ale samozřejmě funkční!
PmiBitmap grafický prvek: v konfigurátoru výběru souboru bitmapy lze nyní vidět i náhled obrázku.
- Pm.TransformValue metoda: přidána konverze z/do BCD kódu.
- Editor obrazů:
- jsou nové akce pro vyhledání grafického prvku a vyhledání textu ve skriptu. Tyto akce lze najít v hlavním menu "Editace" nebo v kontextovém menu (po stisku pravým tlačítkem myši).
- Opravená chyba: při použití hodně prvků PmiBitmap editor "padal" - opraveno ubývání systémových prostředků.
- Prohlížeč trendů TrendsView: Opravená chyba: při nastavení stejné hodnoty v ValueMin a ValueMax došlo k zacyklení.
- Opravená chyba: oprava nefunkčního tooltipu a nefunkční události PmPanel.onRefresh ve vnořeném prvku v prvku PmiWFrame.

Verze 6.sp7a (od 22.01.2004)

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Opravená chyba: u některých grafických prvků (ovladatelných pomocí myši) nešlo tyto prvky myší ovládat (chyba od verze SP7).
- Opravená chyba: v objektu PmOpcClientData se špatně inicializovaly proměnné při spouštění runtime (chyba od verze SP7).

Verze 6.sp7 (od 16.01.2004)

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Grafické prvky a editor obrazů:
- ve většině grafických prvků vytvořen nový konfigurátor: Stínování. Umožňuje vytvářet stínované, graficky hezčí prvky.
- PmiBitmap grafický prvek: nový konfigurátor Obrátit umožňující otočit nebo překlopit zobrazovanou bitmapu.
- PmiButton a PmiButtonTwo grafický prvek:
- nový konfigurátor pro zadání zobrazované bitmapy (obrázku).
- nový konfigurátor Víceřádkový text.
- nový konfigurátor Tlačítko zůstává ve stavu 1 (jen pro PmiButtonTwo), umožňující zadat že v druhém stavu má být tlačítko zamáčknuté.
- u grafických prvků s konfigurátory pro zadávání barev obrysů vytvořen nový konfigurátor: Mód barev okraje. Lze zde zadat, zda se barvy obrysu mají počítat automaticky.
- zobecněn Text rychlé nápovědy (tooltip) grafických prvků - text může mít více řádků.
- v objektu PmRoot (kořen aplikace) je nový konfigurátor Typ zvýraznění vybraného grafického prvku.
- Základní ovládání editoru skriptů - v lokálním menu nové akce pro blokové zakomentářování nebo odkomentářování.
- Trendy:
- Možnost tvorby uživatelských konfigurací trendů (XML souborů s příponou *.tg) pro předpřipravené prohlížené sestavy. Tyto sestavy lze pak použít v prohlížení lokálním (pomocí grafického prvku TrendsView) tak i prohlížením na Webu.
- Opravená chyba: v konfiguraci prohlížeče TrendsView se někdy špatně zobrazovaly záložky pro nastavení vlastností trendů.
- PmOpcClient objekt:
- vytvořen nový konfigurátor Spustit na počítači, pro možnost zadání vzdáleného počítače, na kterém se má OPC server spustit.
- vytvořen návod Konfigurace DCOM rozhraní pro OPC server, popisující kroky pro konfiguraci vzdáleného volání metod např. v OPC serveru na jiném počítači.
- v datových položkách objektu PmOpcClientData lze nyní konfigurátory ItemID a AccessPath zadávat pomocí VB výrazu - viz: Makro výraz $vb.
- zdokonaleno okno pro výběr adresy ItemID.
- PmWeb objekt: vytvořen nový konfigurátor Implicitní adresa Web souboru umožňující přesměrovat zkrácenou adresu Web serveru na požadovanou stránku.

Verze 6.sp6b (od 11.11.2003)

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmPanel objekt:
- v runtime módu se kurzor mění: nad prvkem s povoleným ovládáním se změní na typ "HAND" a nad zakázaným ovládáním na typ "NO".
- zobecněna metoda PrintToBmp: nový nepovinný parametr sParams umožňující zadat pozici výřezu.
- PmDataTable objekt: MaxRows a MaxCols nová vlastnost pro zjištění maximálního počtu řádků nebo sloupců tabulky.
- PmDatabase objekt: GetArray nová metoda vrací pole dat.
- PmWeb objekt: Port nová vlastnost pro zjištění čísla portu.
- PmTrend objekt: SaveToFile nová metoda pro export dat do CSV souboru.
- Prohlížeč trendů TrendsView:
- TableOper nová metoda pro nastavení šířky sloupců v tabulkovém módu.
- v runtime módu možnost operací UNDO (klávesy Alt-Backspace) a REDO (klávesy Ctrl-Y) pro vrácení provedených změn (praktické např. při zoomování, atd.)
- optimalizace v příjmu dat
- Opravená chyba: metoda ScrollTime nebyla někdy funkční.
- PmiBitmap grafický prvek: Src nová vlastnost umožňuje měnit zobrazovaný bmp soubor.
- PmiButton grafický prvek: StateEx nová vlastnost indikuje stav prvku.
- PmiAx grafický prvek: ve vývojovém prostředí přidána nová konfigurace pro nastavení ActiveX typu HTML prohlížeč
- Pm.PrintScreen nová metoda umožnuje tisk celé obrazovky do bmp souboru nebo na tiskárnu
- INFO systém: zavedeno ovládání objektů přímo z INFO systému (v položce "PmRoot") v podobě lokálního menu v 1.záložce objektu:
- v INFO objektu typu PmOpcClientData lze emulovat vyvolání události onDataReceive.
- v INFO objektu typu PmCommMsg lze:
- emulovat vyvolání události onEndOfTransfer.
- vyvolat metodu Run.
- Alarmy a Eventy:
- Opravená chyba: délka skutečné věty v event souboru byla o 27 bajtů kratší než délka zadaná (chyba od verze SP6a).
- nyní se již nezadává délka věty event souboru ale zadává se maximální délka textu eventu.

Verze 6.sp6a (od 26.09.2003)

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Uživatelé a oprávnění:
- zobecnění metody Pm.TestUserInGroup: v modu 1 nyní testuje jak lokální tak síťové uživatele.
- Pm.FindUserIdLocal a Pm.FindUserIdNet nové metody umožňující získat identifikátor uživatele podle přihlašovacích informací.
- INFO systém:
- zobecnění metody Pm.Debug: nyní jsou v položce Debug_info dvě záložky "Debug1" a "Debug2". Standardně se píše do "Debug1" ale lze zvolit že se má psát do "Debug2".
- v INI souboru aplikace lze nyní pomocí klíče ErrRedir nastavit, aby každá globální chyba se psala i do "Debug1" / "Debug2".
- Prohlížeč trendů TrendsView:
- Opravená chyba: při načítání skupiny metodou LoadCfg se nekontroloval rozsah na TimeZoomMin a TimeZoomMax.
- Opravená chyba: oprava chybného vykreslování kursoru při zapnutém autoposunu.
- PmDatabase objekt: Opravená chyba: metoda CompactDatabase byla nefunkční, pokud byl soubor Access zaheslován.
- Editor obrazů:
- Opravená chyba: při vkládání více prvků do podkladového se někdy všechny tyto prvky umístili na stejnou pozici.
- Opravená chyba: při importu do PmiButton: Opravená chyba: se někdy neimportovaly skripty.

Verze 6.sp6 (od 11.09.2003)

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmWebDir.onPageAction událost zobecněna: parametry lze nyní zasílat i metodou GET.
- zrušena záložka pro definici globálních konstant (v objektu PmRoot). Tyto konstanty se nyní definují v záložce Proměnné stejného objektu. U globální proměnné lze nyní nastavit typ Constant.
- datová vazba PP: Opravená chyba: při vícenásobném propojení se nemusela vazba provést při inicializaci.
- PmSequencer objekt: Opravená chyba: v metodě Release pokud byly položky závislé.

Verze 6.sp5c (od 03.09.2003)

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Trendy:
- PmTrend objekt:
- AddFilter nová metoda pro přidání filtrování výběru dle hodnot proměnné.
- GetData metoda zobecněna o filtraci hodnot a možnost vrácení počítaných hodnot Avg, Sum, Min, Max, atd.
- GetValueByTime nová metoda pro získání hodnot jedné věty trendů.
- SetValueByTime nová metoda pro zápis (zpětnou editaci) do jedné existující věty trendů.
- TrendsView objekt pro prohlížení trendů: zprovozněno prohlížení trendů v podobě tabulky. Viz vlastnost: ViewMode.
- Alarmy a Eventy:
- zavedeno filtrování při prohlížení historie. Pokud je filtrování povoleno, pak lze v okně prohlížení historie zadat filtr tak, že se lze např. dívat jen na alarmy/eventy obsahující daný text.
- Správa uživatelů, oprávnění a přihlašovací systém:
- zobecnění zadávání lokálních a síťových uživatelů. Nový konfigurátor "Uložení" umožňuje určit zda uživatel bude v PRA souboru (a tedy v běžící aplikaci nelze měnit) nebo v INI souboru (a pak lze v běžící aplikaci měnit).
- Pm.WndEditUsers nová metoda pro otevření okna přidávání, mazání nebo editaci uživatelů v běžící aplikaci.
- Pm.Logon nová metoda umožňuje přihlášení lokálního uživatele skriptem.
- Pm.WndLogon metoda: má nový nepovinný parametr s přihlašovacím jménem, které bude předvyplněno v přihlašovacím okně.
- PmDataTable objekt:
- FindValue metoda zobecněna: v parametru FindType lze kombinovat hodnoty 1 a 4.
- LoadFromFile metoda : Opravená chyba: při čtení z CSV souboru se nečetly prázdné buňky.
- grafický ActiveX objekt PmTable: událost CellTextChange má nový parametr sOldText, obsahující text před změnou.
- Import/Export: Opravená chyba: špatně se exportovaly proměnné obrazu.

Verze 6.sp5a (od 04.07.2003)

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Opravená chyba: blikání některých grafických prvků v obraze (chyba od verze SP5)

Verze 6.sp5 (od 25.06.2003)

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Trendy:
- PmTrend objekt:
- onBackupCreate událost: nyní lze měnit parametr pEvent.NewName a pEvent.NewTitle.
- GetTime nová metoda pro získání času posledního zápisu.
- nový konfigurátor Zpožděný zápis na disk, který umožňuje ukládat na disk více zápisů najednou.
- Prohlížeč TrendsView:
- SaveToHtm nová metoda. Řeší dávkové tabulkové prohlížení a tabulkové i grafické tisky.
- zprovozněno ovládání posunu kursoru pomocí klávesnice
- CursorTime vlastnost je nyní i pro zápis.
- v prohlížeči s hlavičkou nyní umožněn dvojtý-klik myší na řádek hlavičky, což je přechod do editace jednoho trendu. Je funkční jen u nově umístěných prvků, neboť se přednastavuje obsah skriptu události PmTable.CellEditRequested.
- nový příklad na použití prohlížeče pro zobrazení obecné funkce.
- Opravená chyba: vykreslování okrajů stupnic - někdy zůstával flek
- LoadCfg a SaveCfg metoda: Opravená chyba: ukládání pro české (tj. diakritické) znaky
- tvTicks.CountType: Opravená chyba: oprava chybného zadání difference dvou hlavních dílků stupnice.
- Alarmy a Eventy:
- v okně aktivních alarmů je nyní možnost filtrace podle stavu alarmu (červená, žluté, modré, zelené).
- změna tvaru nabízených XML dat alarmů. Toto je podstatné jen pro projektanty, kteří tato data využívali mimo standardně nabízenou htm alarmní stránku. Jedná se o změnu názvů atributů pro počet jednotlivých alarmních stavů.
- Editor skriptů: zobecnění ovládání editoru skriptů o pohodlnější hledání textu (klávesa F3) a skupinové odsazování (klávesa TAB).
- Grafické prvky:
- Zavedena optimalizace: neviditelné prvky nyní neobnovují své hodnoty (nevyhodnocují se datové vazby).
- editace složených prvků: umožněna změna pořadí pomocí tlačítek "Nahoru"/"Dolů".
- PmiText:
- nové: Typ editace. S tím lze nyní prvek nastavit i do módu zadávání hesla (vizuálně se zobrazují hvězdičky). Při zadání hodnoty mimo stanovenou mez se v runtime módu otevře upozorňující okno.
- PmiWEdit:
- nové konfigurátory Typ formátování hodnoty.
- při zadání hodnoty mimo stanovenou mez se v runtime módu otevře upozorňující okno.
- PmiShape: nyní lze zadat tlouštku obrysu 0 (tj. bez obrysu)
- PmiButtonTwo (dvoustavové tlačítko): Opravená chyba: blikání při zápisu stejného stavu do vlastnosti State.
- Opravená chyba: v editor skriptu v událostech grafických objektů nebylo funkční tlačítko "Test" pro kontrolu syntaxe obsahu skriptu.
- Opravená chyba: získávání fokusu pro složené prvky a pro prvky se zakázaným ovládáním.
- ActiveX prvek PmTable: Opravená chyba: v editoru obrazu při nastavování počtu řádek a sloupců
- PmDataTable objekt (tabulka dat):
- ! Změna: Při vytváření nových řádků (při inicializaci nebo metodou InsertRow) se nyní v každé buňce nastavuje nulová hodnota požadovaného datového typu, zatímco předtím se buňka nastavila na hodnotu Empty.
- GetColParam: nová metoda pro zjištění parametrů sloupce.
- GetArray a SetArray nové metody pro uložení obsahu tabulky do (načtení z) proměnné typu Array.
- SaveToString a LoadFromString nové metody pro uložení obsahu tabulky do (načtení z) proměnné typu String.
- SaveToFile a LoadFromFile nové metody pro uložení obsahu tabulky do (načtení ze) souboru.
- FindValue: zobecnění metody o hledání hodnoty začínající na zadaný text (FindType=4).
- Uživatelé a oprávnění:
- Opravená chyba: nefunkční testování síťových uživatelů.
- PmRoot.onUserLogonBegin událost: Nyní lze měnit parametry pEvent.UserId a pEvent.Name.
- Import/Export:
- zprovozněn import/export (v editoru obrazů) pro více obrazů najednou
- Opravená chyba: oprava importu skriptů v editoru obrazů.
- Opravená chyba: import do grafických prvků PmiWEdit a PmiWCheck.
- Opravená chyba: spouštění XML editoru z okna exportu.
2
- licence pro komunikaci klient-server: pro lokálního klienta (klienta, který je na stejném počítači jako server) již nyní není potřeba kupovat licenci, lokální komunikace je zdarma.
- PmSequencer: Opravená chyba: metody Remove a Release pro závislé položky nefungovaly s parametrem 0 (tj. vše).

Verze 6.sp4b (od 10.04.2003)

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmSequencer objekt: nový konfigurátor Použité vlákno (thread) umožňující určit, že událost onStep se má spouštět v jiném threadu (vlákně). Spouštět skripty v jiném threadu šlo doposud pouze metodou Pm.RunNewThread bez vstupních a výstupních parametrů, což se nyní již považuje za zastaralé.
- Trendy (nové):
- tvTicks.CountType: Opravená chyba: nefungovalo nastavení na hodnotu 20 (vzdálenost dílků v procentech)
- tvTicks.AlignType: Opravená chyba: nefungovalo nastavení na hodnotu 3 (zarovnání v procentech)
- TrendsView objekt pro prohlížení trendů:
- Opravená chyba: v runtime módu se někdy chybně testovalo na licenci PmActiveX (tento ActiveX objekt tuto licenci nepotřebuje)
- do konfigurace tohoto objektu přidány nové možnosti nastavení:
- nová záložka Grid pro nastavení mřížky (objektu tvGrid)
- v záložce "General" přidáno nastavení rozsahu časové osy
- možnost editace formátování popisku stupnic
- PmPanel objekt: Opravená chyba: opraven tisk (metoda Print), ukládání do BMP souboru (metoda PrintToBmp).
- PmDatabase objekt: Opravená chyba: v SP4 nefungovalo připojení DBQ způsobem, tj. pokud technologie=ODBC,type=Access
- PmWebDir objekt: Opravená chyba: v SP4 někdy nefungovala aktualizace měněných hodnot pomocí klíčových slov
- PmDataTable objekt: Opravená chyba: při nastavování vlastnosti Item nefungoval parametr Col=-3 (tj. nastavení hodnoty do všech sloupců).
- Pm.InputBox metoda: Opravená chyba: ošetření zobrazení chybových oken při špatném zadání. Chybová okna nešly někdy vidět pokud zdrojové okno bylo "Vždy nahoře".

Verze 6.sp4a (od 10.03.2003)

Verze SP4 krátce umístěná na internetu byla nahrazena verzí SP4a z důvodů dodatečné opravy metody Pm.InputBox. NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- zobecnění metody Pm.InputBox: možnost zadávání pozice okna a nové vstupní pole typu "enum" a "static".
- PmPanel objekt:
- nová záložka Metody, ve které lze stejně jako v objektu PmFolder definovat metody projektanta. Tyto metody lze pak volat např. v graf.prvcích tohoto obrazu a algoritmy prvků tak mít v editoru aplikace a né v editoru obrazů.
- ScreenX a ScreenY nové vlastnosti určené jen pro čtení a umožňující zjistit pozici obrazu v souřadnicích obrazovky. Podobně jsou nové vlastnosti PmiItem.ScreenX a PmiItem.ScreenY pro zjištění pozice každého grafického prvku.
- PmTrend objekt:
- jako Web komponenta nyní nabízí předpřipravené html stránky pro prohlížení průběhů trendů např. pomocí Internet Exploreru.
- nový způsob ukládání historie do MS SQL server.
- TrendsView objekt:
- nový objekt tvGrid pro vykreslení mřížky v novém prohlížeči trendů.
- metody tvPoints.GetValueByIndex a tvPoints.GetTimeByIndex umí vracet i nejnovější hodnotu.
- PmDatabase objekt:
- zaveden nový konfigurátor Timeout připojení k databázi [sec]
- pokud Technologie = Přístup přes ODBC, pak se už nezobrazuje okno, pokud ODBC zdroj je při volání metody PmDatabase.Open nepřistupný, nýbrž tato metoda skončí chybou.
- PmWebDir objekt: nabízení nestandardních internetových souborů (typu .doc, .dbf, atd.) pozměněno tak, aby je Internet Explorer při vybrání považoval za soubory určené pro download.
- PmData objekt: pro proměnné lze nyní zadat datový typ Variant a těmto položkám pak přiřazovat hodnoty jakýchkoli datových typů. Pro licenci PmRuntimeProf lze pak do takové položky přiřazovat i pole (array)!
- SafeOper: již se nenastavuje v instalaci systému PROMOTIC. Vše potřebné k této komponentě se ukládá vždy do složky \Pm\Tools\SafeOper a tam v souboru SafeOper.txt je popis ručního nastavení pro všechny OS Windows.
- PmiWFrame grafický prvek: Opravená chyba: kdy obraz někdy přestal reagovat na tlačítka myši.
- PmSMS komunikační ovladač: Opravená chyba: ať při zasílání v textovém režimu je za telefonním číslem jen znak CR a oprava při nastavení prodlevy mezi příjmem a vysláním.

Verze 6.sp3 (od 19.12.2002)

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Trendy (nové):
- zdokonaleno dynamické přídávání položek operárorem.
- umožněn výběr bez nutnosti zadávat názvy ručně.
- TrendsView.AddServer nová metoda pro podporu výběru ze seznamu vzdálených trend serveru (metoda je nutná pro funkčnost dynamického přidání průběhu trendu výběrem ze seznamu).
- možnost autentizace.
- Nový druh zabezpečení připojování síťových Web klientů na základě definice seznamu síťových uživatelů v PROMOTIC server aplikaci. V jednotlivých Web komponentach lze pak definovat síťové uživatele, kteří k dané komponentě budou mít přístup.
- INFO systém: umožněno prohlížení stavu XML komunikace na straně klienta v položce /COMM/XmlClient.
- Alarmy a Eventy - nový typ houkání: houká do kvitace nebo deaktivace alarmu (užitečné pokud alarm má přestat houkat vždy při kvitaci).

Verze 6.sp2 (od 21.10.2002)

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Pm.ColorOper nová metoda pro operaci s barvama (prozatím užitečné jen pro grafický prvek TrendsView)
- PmiShape grafický prvek: Opravená chyba: při vnořování do jiných prvků
- PmPanel objekt: Opravená chyba: při nastavení jako modální okno nebyly funkční vlastnosti X,Y,Dx,Dy

Verze 6.sp1 (od 04.10.2002)

Upozornění! Při přechodu ze starších verzí se provede konverze v následujících položkách:
- vyrazy povolující otevření, uzavření obrazu, otevřeni infa, zastavení aplikace.
- seznam uživatelů.

Při přechodu ZPÁTKY z nové do staré verze se tyto položky ztratí !!

 
NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- Nová koncepce uživatelů:
- nová možnost definovat skupiny uživatelů.
- novou metodou Pm.TestUserInGroup lze testovat zda uživatel patří do dané skupiny.
- pro povolování otevření (zavření) aplikace, okna či INFO systému se nyní zadává jen seznam uživatelů, pro které je akce povolena (kvůli kompatibilitě se staršími verzemi je povoleno zadat i výraz).
- PmData objekt jako Web komponenta nyní nabízí nejen XML data ale i HTML stránky pro prohlížení těchto dat.
- PmData.onItemBeforeWrite událost: Opravená chyba: u komunikace se sockety docházelo např. k posunu bajtů.

Verze 6.sp0 (od 13.09.2002)

NOVINKY A OPRAVENÉ CHYBY:
- PmiWFrame nový grafický prvek: zobrazuje obsah jiného obrazu PmPanel.
- PmiShape nový grafický prvek: zobrazování obecných tvarů (mnohoúhelníku, atd.).
- nový systém trendů. Obecnější ukládání pomocí nového objektu PmTrend a obecnější prohlížení pomocí nového grafického ActiveX objektu TrendsView.
- dva grafické ActiveX prvky PmTable a TrendsView byly vyňaty z testování licence PmActiveX a jsou od této verze ZDARMA.
- již všechny grafické prvky (tzn. i ActiveX a okenní) mohou být vnořovány do jiných prvků.
- změna v uspořádání grafických prvků v paletě v editoru obrazů.
- PmChar komunikační ovladač: zobecnění zadávání typu kontrolní sumy (nemusí být již jen na konci).
- PmTeco komunikační ovladač: zpřísnění testování příjmu zprávy na SRC a DST bajt.
- Pm.ArrayOper metoda: zobecněna o výpočet kontrolní sumy typu "bajtový součet".
- PmData objekt:
- pro XML komunikaci je nyní možno data hierarchizovat.
- v INFO systému jsou informace o volání události PmData.onEndOfTransfer.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice