Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Menu a nástrojová lišta editoru obrazů

Hlavní menu:

- Projekt:
- Seznam a výběr obrazů: (Ctrl+O) Otevře okno se seznamem existujících obrazů (grafických obsahů) aplikace. Z tohoto seznamu lze vybrané okno otevřít nebo smazat. Viz Okno "Seznam a výběr obrazů".
- Uložení obrazu: (Ctrl+S) Uložení editovaného obrazu na disk. Tuto akci nelze zvolit (je šedá) pokud editovaný obraz ještě nebyl změněn.
- Uložení všech obrazů: Uložení všech obrazů do souboru "Aplikace.pra".
- Překlad změněných (editovaných) obrazů s testem konzistence: (Ctrl+P) Provede se překlad jen těch obrazů, které byly změněny od posledního překladu. Zároveň se provedou testy konzistence.
- Překlad všech obrazů bez testů konzistence: Provede se překlad všech obrazů. Nebudou prováděny testy konzistence.
- Překlad všech obrazů s testem konzistence: Provede se překlad všech používaných obrazů. Zároveň se provedou testy konzistence. Tuto akci lze provést i v editoru aplikace v nástrojové liště (Překlad všech obrazů).
- Výsledek posledního překladu: (Ctrl+R) Otevře okno s výpisem výsledku posledního překladu
- Konec: (Alt+F4) Ukončeni a zavření okna editoru obrazu
 
- Editace:
- Kopíruj označené: (Ctrl+C) Označené grafické prvky zkopíruje do schránky Windows
- Vyřízni označené: (Ctrl+X) Označené grafické prvky přesune do schránky Windows
- Vložit: (Ctrl+V) Obsah ze schránky Windows zkopíruje do grafického okna obrazu. Kopírovaným prvkům vytvoří nové nazvy.
- Přilep a zachovej názvy: Obsah ze schránky Windows zkopíruje do grafického okna obrazu. Kopírovaným prvkům se pokusí zachovat názvy (nesmí dojít ke kolizi názvu s již existujícím prvkem).
- Smazat: (Del) Smaže označené grafické prvky
- Undo = Zpět: (Ctrl+Z) Zrušení předchozí konfigurační změny obrazu.
- Redo = Vrátit zpět: (Ctrl+Y) Znovunastavení konfigurační změny která byla zrušena akcí Undo
- Označit vše: (Ctrl+A) Označí všechny grafické prvky v obraze
- Posunout označené prvky: Otevře okno pro změnu pozice označených prvků
- Zvětšit/zmenšit označené prvky: Otevře okno pro změnu velikosti označených prvků
- Kopíruj celý obraz: Zkopíruje celý obraz z okna do schránky Windows
- Přilep celý obraz: Zkopíruje obraz ze schránky Windows do okna
- Nový prvek: (N) Otevře okno s paletou prvků pro výběr grafického prvku
- Najít grafický prvek:
- podle názvu: Vyhledá grafický prvek podle jeho vlastnosti FullName
- podle typu: Vyhledá grafický prvek podle jeho vlastnosti TypeName
- Najít text: Vyhledá zadaný text ve všech prvcích
- Export:
- editovaného obrazu
- všech grafických prvků v obraze
- označených grafických prvků v obraze
- Import:
- grafický prvek(ky) do obrazu
- obraz(y) do editoru
- Písma aplikace: (Ctrl+T) Otevře konfigurační okno "Písma aplikace"
- Editace objektu PmiRoot: Otevře konfigurační okno pro editaci grafického objektu PmiRoot.
 
- Zobrazit:
- Vývojová nástrojová lišta: Zobrazit vývojovou nástrojovou lištu (toolbar)
- Rastr: Nad právě editovaným obrazem bude zobrazen rastr (grafická mříž pro lepší orientaci v obraze). Rastr lze nastavit v konfigurátoru PmiRoot > Obraz > Zobrazit rastr.
- Pořadí prvků: Nad každým grafickým prvkem bude ve vývojovém prostředí vypsán index pořadí tohoto prvku.
 
- Nástroje:
- Zamknutí všech prvků: Všechny grafické prvky budou mít zakázánu změnu pozice
- Editace složených prvků: (G) Pokud povoleno, pak je umožněno přímo označit a editovat vnořené grafické prvky (podobně jako se označují a editují grafické prvky na ploše). Viz konfigurátor "Povoleno označování a přímá editace složených prvků".
- Nastavení editoru obrazů: Otevře konfigurační okno "Nastavení editoru obrazů".
 
- Okna:
- Dlaždice: Všechna otevřená okna uspořádá vedle sebe do dlaždic
- Kaskáda: Všechna otevřená okna uspořádá do kaskády
- Uspořádání ikon: Všechny ikony otevřených oken uspořádá vedle sebe
- Vše do ikon: Všechna otevřená okna zmenší do ikon
- Zavřít vše: Zavře všechna otevřená okna
 
- Nápověda:
- Obsah nápovědy: Otevře dokumentaci PROMOTIC na kapitole Obsah dokumentace PROMOTIC
- Editor obrazů: Otevře dokumentaci PROMOTIC na kapitole Editor obrazů
- Ovládání prostředí: Otevře dokumentaci PROMOTIC na kapitole Základní ovládání editoru obrazů

Nástrojová lišta (toolbar):

- (Ctrl+O) Otevře okno se seznamem existujících obrazů (grafických obsahů) aplikace. Z tohoto seznamu lze vybrané okno otevřít nebo smazat. Viz Okno "Seznam a výběr obrazů".
- (Ctrl+S) Uložení editovaného obrazu na disk. Tuto akci nelze zvolit (je šedá) pokud editovaný obraz ještě nebyl změněn.
- Uložení všech obrazů do souboru "Aplikace.pra".
(Překlad změněných (editovaných) obrazů s testem konzistence) - Provede se překlad jen těch obrazů, které byly změněny od posledního překladu. Zároveň se provedou testy konzistence.
(Překlad všech obrazů s testem konzistence) - Provede se překlad všech používaných obrazů. Zároveň se provedou testy konzistence. Tuto akci lze provést i v editoru aplikace v nástrojové liště (Překlad všech obrazů).
(Nový grafický prvek) - Zobrazí paletu prvků pro výběr grafického prvku.
(Editace PmiRoot) - Umožní editaci objektu PmiRoot.
(Rastr) - Nad právě editovaným obrazem bude zobrazen rastr (grafická mříž pro lepší orientaci v obraze). Rastr lze nastavit v konfigurátoru PmiRoot > Obraz > Zobrazit rastr.
(Editace složených prvků) - (G) Pokud povoleno, pak je umožněno přímo označit a editovat vnořené grafické prvky (podobně jako se označují a editují grafické prvky na ploše).
- Všechny grafické prvky budou mít zakázánu změnu pozice
- (Del) Smaže označené grafické prvky
(Undo = Zpět) - (Ctrl+Z) Zrušení předchozí konfigurační změny obrazu.
(Redo = Vrátit zpět) - (Ctrl+Y) Znovunastavení konfigurační změny která byla zrušena akcí Undo
- Zarovnat označené prvky: Vlevo
- Zarovnat označené prvky: Vpravo
- Zarovnat označené prvky: Nahoru
- Zarovnat označené prvky: Dolů
- Centrovat označené prvky vodorovně
- Centrovat označené prvky svisle
- Stejné odstupy mezi označenými prvky v ose X
- Stejné odstupy mezi označenými prvky v ose Y
- Stejná velikost délky (DX) označených prvků
- Stejná velikost výšky (DY) označených prvků
- Stejná velikost délky (DX) i výšky (DY) označených prvků
 
(Volba režimu zobrazení) - Mohou být zobrazeny buď všechny grafické prvky, nebo jen prvky odpovídající zobrazení v okně objektu PmPanel, ve Webu nebo při tisku obrazu.

Viz konfigurátor Grafický prvek ZAKÁZÁN ....

- Zobrazit všechny prvky
- Zobrazit jako lokální obraz
- Zobrazit jako Web obraz
- Zobrazit jako při tisku

Kontextové menu:

Toto menu se vyvolá při stisknutí pravého tlačítka myši v oblasti plochy obrazu.
 
- Nový grafický prvek: Zobrazí paletu prvků pro výběr grafického prvku.
- Editace aktuálního prvku: Otevře konfigurační okno pro editaci aktuálního prvku.
- Aktuální prvek:
- Editace Pozice: Otevře konfigurační záložku Pozice.
- Editace Události: Otevře konfigurační záložku Události.
- Editace Proměnné: Otevře konfigurační záložku Proměnné.
- Editace Podprvky: Otevře konfigurační záložku Podprvky.
- Editace Parametry prvku: Otevře konfigurační záložku PmiItem > Objekt > Parametry prvku.
- Odstranit: Odstraní aktuální prvek z obrazu.
- Skrýt (jen dočasně zneviditelnit): Dočasně skryje aktuální prvek. Zviditelnit všechny skryté prvky lze v menu "Zviditelnit skryté prvky".
- Zakázat (v Runtime): V aktuálním prvku nastaví konfigurátor "PmiItem > Objekt > Grafický prvek ZAKÁZÁN v runtime módu".
- Vytvořit kopii prvku: Vedle aktuálního prvku vytvoří jeho kopii.
- Označit prvek: Aktuální prvek přidá mezi "Označené prvky".
- Změnit pořadí v paměti: U prvku zobrazí konfigurátor pro index pořadí prvku.
- Export prvku: Otevře konfigurační okno Export dat do textového CSV souboru. Viz Import/Export v editoru obrazů.
- Import do prvku: Otevře okno pro výběr importovaného souboru. Viz Import/Export v editoru obrazů.
- Povolit zakázané prvky v prvku: Všem podprvkům aktivního prvku zruší nastavený konfigurátor "PmiItem > Objekt > Grafický prvek ZAKÁZÁN v runtime módu".
- Zviditelnit skryté prvky v prvku: Zviditelní všechny podprvky aktivního prvku, které byly skryté. Skrýt prvek lze v menu "Aktuální prvek / Skrýt (jen dočasně zneviditelnit)".
- Označené prvky:
- Zrušení všech označených prvků: Odstraní všechny označené prvky v obraze.
- Uložit označené prvky do předkonfigurací: Ze skupiny označených prvků vytvoří jeden prvek. Otevře okno Název uživatelského grafického prvku, ve kterém lze zadat název prvku. Viz Jak uložit prvek do předkonfigurací prvků.
- Posunout označené prvky: Otevře okno, ve kterém lze definovat typ posunutí označených prvků.
- Zvětšit/zmenšit označené prvky: Otevře okno, ve kterém lze definovat typ změny velikosti označených prvků.
- Označené prvky zakázat v runtime módu: Ve všech označených prvcích nastaví konfigurátor "PmiItem > Objekt > Grafický prvek ZAKÁZÁN v runtime módu".
- Vložit označené do aktuálního prvku: Umožňuje tak jednoduše tvořit složené prvky. Otevře okno Vytváření složeného prvku. Viz Složené grafické prvky.
- Přenést označené prvky v pořadí paměti:
- pod aktuální prvek
- nad aktuální prvek
- pod všechny prvky
- nad všechny prvky
- Zviditelnit skryté prvky: Zviditelní všechny prvky v obraze, které byly skryté. Skrýt prvek lze v menu "Aktuální prvek / Skrýt (jen dočasně zneviditelnit)".
- Povolit v runtime módu zakázané prvky: Všem prvkům v obraze zruší nastavený konfigurátor "PmiItem > Objekt > Grafický prvek ZAKÁZÁN v runtime módu".
- Najít grafický prvek:
- podle názvu: Vyhledá grafický prvek podle jeho vlastnosti FullName
- podle typu: Vyhledá grafický prvek podle jeho vlastnosti TypeName
- Najít text: Vyhledá zadaný text ve všech prvcích
- Vlastnosti:
- Písma aplikace: Otevře okno Správce registrovaných písem aplikace.
- Editace objektu PmiRoot: Otevře konfigurační okno objektu PmiRoot.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice